Ii

Tan­ja Kari urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan

Iiläis­läh­töi­nen monin­ker­tai­nen para­lym­pia­mi­ta­lis­ti Tan­ja Kari on nimet­ty Suo­men Urhei­lun Hall of Fame -kun­nia­gal­le­ri­aan. Yksi­tois­ta para­lym­pia­kul­taa kol­mel­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä hiih­tä­nyt Kari on ensim­mäi­nen tuo­hon jouk­koon valit­tu paraur­hei­li­ja. Kari pitää nimeä­mis­tä suu­re­na kun­nia­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aku ja Vik­ke Kan­ni­nen koti­ke­häs­sä

Iin Rysäl­lä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 24. hel­mi­kuu­ta Nyt Rysäh­tää! -ammat­ti­nyrk­kei­lyil­ta. Iiläis­vel­jek­set 18-vuo­tias Aku ja 19-vuo­tias Vik­ke Kan­ni­nen otte­le­vat tuol­loin molem­mat uran­sa toi­set ammat­ti­lai­sot­te­lut. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kat­ja Körk­kö sukel­taa jäl­leen pizza­pul­lan sie­luun

Kat­ja Kör­kön val­mis­tau­tu­mi­nen maa­lis­kuus­sa Las Vega­sis­sa jär­jes­tet­tä­vään Pizza World Game­siin on kovas­sa vauh­dis­sa. – Minul­le on teh­ty tree­nioh­jel­ma, joka ei tar­koi­ta pelk­kää punt­taa­mis­ta. Se on vas­ta­liik­kei­tä, ryh­din, liik­ku­vuu­den ja hapen­ot­to­ky­vyn paran­ta­mis­ta, kes­tä­vyy­den ja oikei­den lii­ke­ra­to­jen hake­mis­ta. Käyn myös her­mo­ra­ta- tai urhei­lu­hie­ro­jal­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa, Körk­kö luet­te­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi kou­lu käyt­töön rie­mun­kil­jah­duk­sin

Iin Hami­nan kou­lu otet­tiin koko­nai­suu­des­saan käyt­töön kevät­lu­ku­kau­den alkaes­sa rie­mun­kil­jah­duk­sin.– Tääl­lä näkyy pal­jon hymyi­le­viä kas­vo­ja niin oppi­lai­den kuin hen­ki­lö­kun­nan­kin kes­kuu­des­sa, sanoo kou­lun apu­lais­reh­to­ri Anu Pil­to­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Polii­sil­la ja pelas­tus­lai­tok­sel­la riit­tä­nyt teke­mis­tä vii­kon­lop­pu­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Polii­sil­la ja pelas­tus­vi­ran­omai­sil­la on ollut mel­ko vil­kas vii­kon­lop­pu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Iin Olha­vas­sa Oijär­ven­tiel­lä sat­tui moot­to­ri­kelk­kaon­net­to­muus lau­an­tai­na klo 12.40 aikaan. Iiläi­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­tä taval­lis­ta vähem­män

Alka­nee­na tal­ve­na ran­ni­kon jään­muo­dos­tu­mi­nen on jää­nyt nor­maa­lia vähäi­sem­mäk­si. Jää­peit­teen muo­dos­tu­mi­nen vaih­te­lee Suo­mes­sa vuo­sit­tain. Pel­käs­tään kalen­te­riin ei kan­na­ta luot­taa, vaik­ka jäil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mur­to­var­kai­ta liik­keel­lä Iis­sä

Poh­jois-Iis­sä sijait­se­val­le huol­toa­se­mal­le mur­tau­dut­tiin kes­ki­vii­kon ja tors­tain väli­se­nä yönä. Var­kaat pää­si­vät sisään ikku­nan kaut­ta ja sai­vat saa­liik­seen olut­ta ja savuk­kei­ta sekä hie­man rahaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­mosklu­bil­la iiläi­siä muusi­koi­ta

Kaa­mosklu­bi jat­kaa Iis­sä usean vuo­den ajan jär­jes­tet­ty­jä kor­kea­ta­soi­sia ja moni­puo­li­sia kon­sert­te­ja ja mui­ta musiik­ki­ta­pah­tu­mia, jot­ka ovat olleet ker­ta toi­sen­sa jäl­keen ylei­sö­me­nes­tyk­siä. Kaa­mosklu­bi jär­jes­te­tään tam­mi­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na Iin Työ­väen­ta­lol­la. Klu­bil­la kuul­laan klas­sik­ko­bii­se­jä ja tuo­reem­pia sävel­lyk­siä nuor­ten, nouse­vien muusik­ko­jen sekä koke­neem­pien kon­ka­rei­den esit­tä­mi­nä, kol­men eri kokoon­pa­non voi­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rei­jo Goman jät­tää työt nuo­rem­mil­le

Tänään 70 vuot­ta täyt­tä­vä put­kia­sen­nus­yrit­tä­jä Rei­jo Goman aikoo jät­tää työn­teon nuo­rem­mil­le. Hän on tosin naut­ti­nut elä­ket­tä jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta, mut­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus