Ii

Laa­jo­ki ylit­ti tavoit­teen­sa

Kehon­ra­ken­ta­ja Alek­si Laa­joen kil­pai­lu­kausi meni yli odo­tus­ten. Hän sai hope­aa Man­se Muscle -kil­pai­luis­ta Tam­pe­reel­ta, prons­sia Hel­sin­gis­sä jär­jes­te­tyis­tä SM-kisois­ta ja kul­taa Olym­pia Ama­teur San Mari­no 2018 -kisois­ta Ita­lias­ta.– Pää­sin yli tavoit­tee­ni, joten ei voi olla muu­ta kuin erit­täin tyy­ty­väi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vii­mein aika juh­lia kou­lun val­mis­tu­mis­ta

Vuo­sien tila­päis­jär­jes­te­ly­jen jäl­keen Iin Hami­nan kou­lul­la saa­tiin lau­an­tai­na viet­tää vih­kiäis­juh­laa. Kou­lua on uusit­tu vai­heit­tain. Ensi teh­tiin uudis­ra­ken­nus, sit­ten perus­kor­jat­tiin van­hem­pi osa ja vii­mei­se­nä teh­tiin kou­lun piha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iloi­nen yrit­tä­jä elää tätä päi­vää

Suo­men kol­man­nek­si iloi­sim­mak­si yrit­tä­jäk­si Ilma­ri­sen kil­pai­lus­sa äänes­tet­ty iiläi­nen Riik­ka Lii­ka­vai­nio on hie­man häm­men­ty­nyt saa­mas­taan huo­mios­ta.– Täs­sä on ollut pari viik­koa mel­kois­ta näky­vyyt­tä, jon­ka myö­tä on tul­lut uusia asiak­kai­ta­kin. Tyy­ty­väi­nen pitää olla, vaik­ka en ole tot­tu­nut ole­maan esil­lä. Oli­han tämä mah­ta­va jut­tu, Lii­ka­vai­nio sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Met­sä­tai­to­kil­pai­lus­ta hae­taan oppia

Monet met­sä­no­mis­ta­jat hake­vat met­sä­tai­to­kil­pai­luis­ta oppia ja koke­mus­ta omien met­sien­sä arvioi­mi­seen. Näin tekee muun muas­sa yli­kii­min­ki­läi­nen Mer­ja Met­to­vaa­ra.– Kil­pai­luis­sa pys­tyy kehit­tä­mään sil­mää met­sän arvioi­mi­seen ja saa oppia met­sän hoi­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olha­va juh­li kou­lun mer­ki­tys­tä

Iin Olha­vas­sa juh­lit­tiin lau­an­tai­na kylä­kou­lun 125-vuo­­tis­­ta ole­mas­sao­loa ja kou­lu­tus­ta. Juh­laan kun­nan ter­veh­dyk­sen tuo­nut kun­nan­joh­ta­jan Ari Ala­tos­sa­va muis­tut­ti, että kai­kil­le lap­sil­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eko­ry­sä ava­si Iis­sä

Iin jätea­se­ma on muut­ta­nut uusiin tiloi­hin Yrit­tä­jän­tiel­le ja saa­nut uuden nimen Eko­ry­sä.– Muut­to pois Ala­ran­nal­ta oli tär­ke­ää eten­kin siis­teys-ja tur­val­li­suus­asioi­den takia. Siel­lä oli ongel­mia niin valais­tuk­sen kuin liuk­kau­den tor­jun­nan­kin osal­ta. Nyt paik­ka on suo­jas­sa ja tur­val­li­nen, sanoo eri­tyis­asian­tun­ti­ja Mari Jun­tu­nen Kier­to­kaa­ri Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Purusaar­ta tal­koil­laan vir­kis­tys­käyt­töön

Jak­ku­ky­län Purusaa­res­sa on tal­koil­tu ahke­ras­ti. Vii­mei­sim­pä­nä on val­mis­tu­nut noin 0,8 kilo­met­rin yhdys­reit­ti Jakun kou­lun kun­to­po­lul­ta Purusaa­reen. Myös saa­res­sa ole­va 1,9 kilo­met­rin reit­ti on rai­vat­tu ja tasoi­tet­tu. – Joi­hin­kin paik­koi­hin aje­taan vie­lä soraa, mut­ta polut ovat val­mii­na kul­jet­ta­vak­si. Niis­sä on hyvä kävel­lä, höl­kä­tä tai pyö­räil­lä, ker­too Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys ry:n sih­tee­ri Maa­rit Sip­po­la

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uut­ta vesi­put­kea Olha­va­jo­ki­var­teen

Ensin met­sä­työ­ko­neet rai­va­si­vat tien­vart­ta, sit­ten ilmaan­tui kai­vin­ko­nei­ta ja muu­ta­kin ras­kas­ta kalus­toa Oijär­ven­tien var­rel­le Kont­ti­lan­tien ris­teyk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Paras­ta on pääs­tä sisäl­lä­kin liik­ku­maan

Poh­jois-Iin kou­lun uudis­ra­ken­nus on ehdit­ty tode­ta hyväk­si syk­syn aika­na. Kou­lun kuu­des­luok­ka­lai­set oppi­laat Anja Moi­la­nen, Mimo­sa Sas­si ja Kai­sa Lap­pa­lai­nen sano­vat, että paras­ta on kun pää­see sisäl­lä­kin liik­ku­maan.– Lii­kun­ta­sa­lis­sa on tilaa pot­kia pal­loa, leik­kiä eri­lai­sia leik­ke­jä, voi har­joi­tel­la säh­ly- ja koris­tur­nauk­seen, tytöt luet­te­le­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvan­to­lan puis­to sai ensim­mäi­set tai­de­teok­set

Suvan­to­laan tule­va Lähde!-puisto on saa­nut ensim­mäi­set tai­de­teok­sen­sa. Iin työ- ja päi­vä­toi­min­nan osal­lis­tu­jat ovat val­mis­ta­neet kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­sen ohjauk­ses­sa mosaiik­ki­töi­tä, jot­ka on ripus­tet­tu puis­ton vie­rei­seen aitaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus