Uusia pal­ve­lu­ja: Pub Rumble halu­aa olla iiläis­ten olohuone

Samuel Mauronen ja Janne Väisänen odottivat kovasti Pub Rumblen avajaisviikonloppua. Kuvat: Anu Kauppila.Samuel Mauronen ja Janne Väisänen odottivat kovasti Pub Rumblen avajaisviikonloppua. Kuvat: Anu Kauppila.

Pub Rumble ava­si oven­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na Iis­sä ja ava­jai­sis­sa pubi oli teras­sia myö­ten täyn­nä ja pal­juun­kin pää­si pulah­ta­maan. Tilois­sa toi­mi aiem­min Joku Pai­kal­li­nen Pubi, Ii ja tilat on rem­pat­tu nyt uuden tee­man mukai­sik­si. Tilan omis­ta­ja Jark­ko Kor­ho­nen on pitä­nyt vuo­sia sit­ten tilois­sa Tuu­lia­jo ‑pubia ja suun­ni­tel­mis­sa oli nyt tilan myy­mi­nen. Kui­ten­kin mie­les­sä kävi oman pubin perus­ta­mi­nen ja tuol­loin hän kysyi mukaan Jan­ne Väi­säs­tä, joka innos­tui ajatuksesta.

– Maa­nan­tai­na saa­tiin avai­met ja per­jan­tai­na oli ava­jai­set, eli ympä­ri­pyö­re­ää päi­vää teh­tiin koko viik­ko, Väi­sä­nen kertoi.

Viik­ko täyn­nä maa­laus­ta, remp­paus­ta, sisus­ta­mis­ta ja sii­vous­ta tuot­ti­vat tulos­ta ja nyt tilat näyt­tä­vät sil­tä, mitä on aja­tel­tu­kin, eli sport­ti­baa­ril­ta. Sei­nil­le ripus­tet­tu­jen peli­pai­to­jen nimet tun­nis­taa, vaik­ka ei urhei­lua into­hi­moi­ses­ti seu­rai­si­kaan. Suu­rin osa rekvi­sii­tas­ta on Väi­sä­sen hank­ki­mia ja tar­koi­tus on suo­ja­ta ne vie­lä plek­sil­lä. Väi­sä­nen tote­si, että oli mah­do­ton­ta saa­da kaik­kea val­miik­si ennen ava­jai­sia ja remp­pa­hom­mia jat­ke­taan pik­ku­hil­jaa pubin olles­sa auki.

– Osa lat­tias­ta uusi­taan ja keit­tiö rem­pa­taan täs­sä vii­kon aika­na. Ava­jai­sis­sa asiak­kai­ta pal­ve­li ulko­na gril­li, mut­ta jat­kos­sa meil­tä saa sit­ten keit­tiös­tä myös pikkusuolaista.

Väi­sä­ses­tä tila sopii hyvin baa­rik­si ja taka­na sijait­se­van loun­gen puo­lel­la pää­see seu­ra­maan moni­puo­li­ses­ti urhei­lua ja har­ras­ta­maan sitä itse­kin bil­jar­din tai dart­sin muo­dos­sa. Jos mie­li hala­jaa lau­le­le­maan, sekin onnis­tuu karaokessa.

– Kat­so­taan jos tule­vai­suu­des­sa jär­jes­te­tään jotain mata­lan kyn­nyk­sen viik­ko­ki­so­ja bil­jar­dis­sa tai dartsissa.

Rumblen hen­ki­lö­kun­nas­ta löy­tyy Väi­sä­sen mukaan pal­jon eri­lai­sia tai­to­ja ja myös ver­kos­to­ja. Pubis­sa työs­ken­te­le­vät tis­kin taka­na Väi­sä­sen lisäk­si Juho Finn­berg, Vil­ma Kin­nu­nen, blok­kaa­mas­sa aloit­te­lee Samuel Mau­ro­nen ja ovel­la asiak­kais­ta huo­leh­tii iiläi­nen Las­si Sevan­der.

-Vil­ma tuo muka­naan bur­les­ki­maa­il­maa ja tar­koi­tuk­se­na onkin jär­jes­tää eri­lai­sia tapah­tu­mia jokai­seen makuun live­musii­kis­ta stand uppiin ja vii­kot­tai­siin tietovisoihin.

Yhtei­nen tavoi­te teki­jöil­lä on teh­dä pai­kas­ta iiläis­ten olo­huo­ne. Väi­sä­nen lisää, että he otta­vat myös paran­nuseh­do­tuk­sia ja palaut­tei­ta mie­lel­lään vas­taan. Pubis­sa aio­taan panos­taa omaan drinkkilistaan.

-Teem­me klas­si­koi­ta omal­la twis­til­lä ja luo­daan myös koko­naan omia drink­ke­jä. Itsel­lä­ni on fik­saa­tio tabascos­ta ja innos­tun drin­keis­tä, jois­sa on vähän pot­kua. Iis­sä juo­daan pal­jon punais­ta kalaa ja tuu­na­sim­me sii­tä­kin oman­lai­sen version.

Ennen ava­jai­sia pubin ovel­la kävi useam­man ker­ran pai­kal­li­sia kysy­mäs­sä mitä ja mil­loin tilaan tulee. Väi­sä­nen tote­aa­kin, että on muka­va, kun ihmi­siä kiin­nos­taa ja myön­tää jän­nit­tä­neen­sä pai­kal­lis­ten vas­taan­ot­toa. Iihin on avat­tu vuo­den sisään nyt kak­si uut­ta pubia ja sen Väi­sä­nen näkee ainoas­taan hyvä­nä asia­na eikä toi­sia aja­tel­la kilpailijoina.

-Kun on kak­si hyvää paik­kaa samal­la kylän­rai­til­la niin ehkä pai­kal­li­sil­la ei tule läh­det­tyä mer­ta kau­em­mas kalaan, vaan baa­ri­kier­rok­sen voi teh­dä omal­la­kin kylällä.