Hen­na Anun­til­le kol­mois­voit­to ja Mai­ja Kum­pu­la maa­il­man­ti­las­ton kär­keen 200 metrillä

Haukiputaalainen Henna Anunti ylitti voittoon rittäneen 155 viimeisellä yrityksellään. Kuva: Anu Kauppila.Haukiputaalainen Henna Anunti ylitti voittoon rittäneen 155 viimeisellä yrityksellään. Kuva: Anu Kauppila.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na kisat­tiin Oulus­sa Suo­men Aikui­sur­hei­li­joi­den SM-kisat ja kisois­sa oli muka­na urhei­li­joi­ta laa­jas­ti Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta. Oulun Pyrin­töä edus­ta­va hau­ki­pu­taa­lai­nen Hen­na Anun­ti voit­ti 45-vuo­tiai­den sar­jois­sa kor­keus­hy­pyn (155), pituus­hy­pyn (4.72) ja 80 met­rin aidat (13.20) ja kuu­las­sa hän sijoit­tui vii­den­nek­si tulok­sel­la 9.10. Kor­keus­hy­pys­sä Anun­ti yrit­ti vie­lä ylit­tää kor­keu­den 161, mut­ta pudot­taen sen kol­me ker­taa. Tulok­seen­sa hän oli kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen, kuten myös sii­hen, että sai kisa­ta terveenä.

– On ollut enem­män ja vähem­män kai­ken­lai­sia kremp­po­ja ja tavoit­tee­na onkin saa­da vie­tyä kisat läpi ehjä­nä, Anun­ti ker­toi kisan jälkimainingeissa.

Ajoit­tain kovas­sa tuu­les­sa kisat­tu kor­keus­hyp­py­ki­sa toi omat haas­teen­sa kisaa­jil­le ja läm­mit­te­lys­tä piti huo­leh­tia hyvin ja tuu­len­puus­kia piti seu­ra­ta tark­kaan. Yksi yri­tys kor­keu­des­ta 161 kariu­tui­kin kovaan tuu­leen­puus­kaan, joka puhal­si juu­ri Anun­tin tul­les­sa rimal­le. Toi­sek­si tul­leen Tam­pe­reen Pyrin­nön Miia Uska­lin­mäen kans­sa Anun­ti ker­toi kisaa­van­sa mie­lel­lään. Suo­men ennä­tys 160 on nais­ten 45-vuo­tiai­den sar­jas­sa täl­lä het­kel­lä Anun­tin nimis­sä ja Maa­il­man ran­kinglis­tan kär­ki­tu­los on täl­lä kau­del­la samai­nen 160, jon­ka on hypän­nyt yhdys­val­ta­lai­nen urheilija.

– Todel­la kiva, että saam­me nyt kisa­ta pari vuot­ta samas­sa sar­jas­sa Mii­an kans­sa ja spar­raam­me toi­siam­me. Meil­lä molem­mil­la on mah­dol­li­suus hypä­tä tuo 161 ja sitä koh­ti men­nään, Anun­ti hymyili.

Molem­mat nai­set jat­koi­vat kisau­rak­kaa läpi vii­kon­lo­pun ja elo­kuus­sa molem­mat läh­te­vät aikui­sur­hei­li­joi­den ylei­sur­hei­lun MM-kisoi­hin Göteborgiin.

Menes­tys­tä useam­mas­ta lajis­ta tuli myös Kii­min­gin Urhei­li­joi­ta edus­ta­val­le Eila Han­he­lal­le, joka heit­ti hopeal­le 85-vuo­tiai­den sar­jois­sa kie­kon­hei­tos­sa (8.41) ja kuu­lan­työn­nös­sä (5.24). Han­he­laa val­men­taa Kii­min­gis­sä hänen vel­jen­sä Paa­vo Han­he­la. Monen moni­tuis­ta SM‑, EM- ja MM-ennä­tys­tä juos­sut ja kisois­sa nel­jä kul­taa otta­nut hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Kum­pu­la juok­si jäl­leen hie­nos­ti omis­sa 75-sar­jois­sa. Oulun Pyrin­töä edus­ta­va urhei­li­ja jäi sadal­la met­ril­lä vain 14 sadas­osaa nimis­sään ole­vas­ta Suo­men ennä­tyk­ses­tä ja vii­me vuo­den maa­il­man­ti­las­ton toi­sel­la sijal­la ole­vas­ta ajas­taan (16.77). 200 met­ril­lä Kum­pu­la juok­si maa­il­man­ti­las­ton kär­keen ajal­la 35.19 ja 400 met­riä hän juok­si aikaan 1.29.03, joka jäi pari sekun­tia hänen kesä­kuus­sa juok­se­mas­ta maa­il­man ykkö­sa­jas­ta. 800 meni aikaan 3.22.32, joka ei pal­joa jää­nyt tämän vuo­den maa­il­man kär­kia­jas­ta 3.21.86, joka on brit­ti­läi­sen Anne Doc­ke­ryn nimis­sä.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen Sir­pa Myl­ly­kan­gas heit­ti 60-vuo­tiai­den sar­jas­sa kei­hääs­sä hopeal­le tulok­sel­la 21.96, 300 met­rin aidois­sa hän nap­pa­si voi­ton ajal­la 1.18.91, 80 met­rin aidois­sa irto­si hope­aa ajal­la 19.56 ja pituu­des­sa hän hyp­pä­si prons­sil­le tulok­sel­la 3.06. Seu­ra­ka­ve­ri Mar­jo Sjögren heit­ti nais­ten 55-vuo­tiai­den sar­jas­sa kei­hääs­sä neljänneksi(27.04) ja kuu­las­sa sijal­le vii­si tulok­sel­la 8.52. Sjödren toi­mi kisois­sa myös heit­to­la­jien laji­vas­taa­va­na ja hän on Suo­men Aikui­sur­hei­lu­lii­ton hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja. Saman seu­ran Paa­vo Aho­nie­mi työn­si kuu­laa mies­ten 75-sar­jas­sa 8.88 met­riä, jol­la hän sijoit­tui vii­den­nek­si. Mark­ku Hen­riks­son hyp­pä­si mies­ten 60-sar­jas­sa kor­keus­hy­pys­sä sijal­le kol­me tulok­seal­la 125 ja Kai Kol­jo­nen juok­si mies­ten 40-sar­jas­sa 3000 esteet aikaan 18.17.79 sijoit­tuen toi­sek­si. Kuu­las­sa Kol­jo­nen työn­si 5.99, joka oikeut­ti hänet kah­dek­san­teen sijaan.

Kii­min­gin Urhei­li­joi­ta edus­ta­vat Jan­ne Juuso sijoit­tui mies­ten 45-sar­jas­sa kuu­las­sa nel­jän­nek­si (10.69), kei­hääs­sä toi­sek­si (43.78) ja kie­kos­sa hän otti kiso­jen toi­sen nel­jän­nen sijan(26.28). Timo Kopak­ka­la ura­koi useam­mas­sa lajis­sa 80-vuo­tiai­den sar­jois­sa. Kie­kos­sa voit­to nap­sah­ti 29.10 met­riä kan­ta­neel­la hei­tol­la, samoin voit­to tuli mou­ka­rin hei­tos­sa tulok­sel­la 36.93, joka jäi kol­mi­sen met­riä hänen vii­me vuo­den maa­il­man­ti­las­ton kah­dek­san­nen sijan tulok­ses­ta (40.03). Voi­ton Kopak­ka­la nap­pa­si myös pai­non­hei­tos­ta (14.70) ja kuu­lan­työn­nös­sä hän sijoit­tui hopeal­le (9.99). Kol­mois­voi­ton mou­ka­ris­sa (46.21), kie­kos­sa (37.19) ja pai­non­hei­tos­sa (18.48) muka­naan toi Kei­jo Aal­to­nen omas­sa 70-vuo­tiai­den sar­jois­saan. Lisäk­si hän työn­si kuu­las­sa tulok­sen 11.61, jol­la irto­si nel­jäs sija. Eero Mik­ko­nen juok­si mies­ten 85-sar­jas­sa toi­sek­si ajal­la 2.53.92. Nel­jäs­sä heit­to­la­jis­sa 55-vuo­tiai­den sar­jois­sa niin ikään ura­koi­nut Mark­ku Han­he­la vis­ka­si kie­kon 28.65 met­riin, työn­si kuu­laa 10.27, sijoit­tui pai­non­hei­tos­sa kol­man­nek­si (3.31) ja mou­ka­ris­sa vii­den­nek­si tulok­seal­la 35.43.

Yli-Iin Nase­vaa edus­ta­neet Tuo­mo Repo sijoit­tui mies­ten 45-sar­jan kor­keus­hy­pys­sä kol­man­nek­si tulok­sel­la 158 ja kol­mi­loi­kas­sa sijal­le nel­jä (8.84). Pent­ti Klaa­vu­nie­mi heit­ti kei­häs­tä mies­ten 40-sar­jas­sa 42.74 met­riin sijoit­tuen toi­sek­si. Urpo Hek­ka­la kisa­si mies­ten 60-sar­jois­sa 100 met­ril­lä (14.94) ja prons­siä mies otti 300 met­rin aidois­sa (1.00.50)ja seipäässä(280). Samas­sa sar­jas­sa kisan­nut Jou­ni Lapin­kan­gas sijoit­tui pituu­des­sa vii­den­nek­si (4.07) ja hän heit­ti kei­häs­tä 34.27 met­riä ja juok­si 100 met­riä aikaan 15.18.

Iin Yri­tyk­sen Jou­ko Pert­tu­la ahke­roi mies­ten 40-sar­jas­sa 5000 met­riä aikaan 21.12.23. Ii Yri­tys­tä edus­ta­va Pek­ka Kuok­ka­nen sijoit­tui 55-vuo­tiai­den sar­jas­sa 5000 met­ril­lä sijal­le 8 ajal­la 20.30.70 ja 1500 met­ril­lä hän oli nel­jäs ajal­la 5.37.40. Hau­ki­pu­taa­lai­nen Päi­vi Gra­nö sijoit­tui nais­ten 40-vuo­tiai­den mou­ka­ris­sa toi­sek­si (46.64). Puo­li­so Mats Gra­nö heit­ti niin ikään mou­ka­ria omas­sa 40-vuo­tiai­den sar­jas­saan ja sijoit­tui kol­man­nek­si tulok­sel­la 51.17. Molem­mat edus­ta­vat Oulun Pyrin­töä. Kiso­jen van­hin osal­lis­tu­ja oli 95-vuo­tias Vil­jo Hyvö­lä Iisal­mes­ta, joka teki oman sar­jan­sa 5000 met­rin käve­lys­sä ajal­la 1.02.21 uuden maa­il­ma­nen­nä­tyk­sen. Kisois­sa syn­tyi usei­ta uusia Suomen‑, Pohjoismaiden‑, Euroo­pan- ja maailmanennätyksiä.