Kar­hun jäl­ki löy­tyi Yli­kii­min­gis­tä kilo­met­rin ver­ran asu­tuk­ses­ta, asian­tun­ti­jan mukaan mar­jas­ta­jat ja kylä­läi­set voi­vat kui­ten­kin olla ja liik­kua alu­eel­la tur­val­li­sin mielin

Jesse Pykyn havaitsema karhun jäljen, joka oli savessa pysynyt harvinaisen selvänä jälkenä. Kuva: Jesse Pyky.Jesse Pykyn havaitsema karhun jälki oli pysynyt harvinaisen selvänä savessa. Kuva: Jesse Pyky.

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jes­se Pyky oli mön­ki­jäl­lä lii­ken­tees­sä, kun hän huo­ma­si Havu­kan­kaan ja Mur­to­maan väli­sel­lä alu­eel­la ojan poh­jas­sa kar­hun jäl­jen. Jäl­ki ei Pykyn mukaan ollut aivan tuo­re, mut­ta sel­keä kar­hun jäl­ki kui­ten­kin. Vas­ti­kään met­säs­tä­mi­sen aloit­ta­nee­na Pyky ker­too kiin­nit­tä­vän­sä hie­man enem­män nyky­ään huo­mio­ta eri­lai­siin jäl­kiin luon­nos­sa liik­kues­sa. Pyky itse asuu parin kilo­met­rin pääs­sä havain­nos­ta ja lähim­pään asu­tuk­seen havain­to­pai­kas­ta on vajaan kilo­met­rin verran.

– Ehkä vähän yllä­tyin, kun koh­ta­lai­sen lähel­lä asu­tus­ta löy­tyi jäl­ki. Ilmoi­tin havain­nos­ta eteen­päin, kuten kuu­luu­kin, Pyky sanoo.

Yli­kii­min­gin met­säs­tys­seu­ran puheen­joh­ta­ja ja Riis­ta­kes­kuk­sen alu­eel­li­sen riis­ta­neu­vos­ton Oulun alu­een vara­pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Perä­lä sai ilmoi­tuk­sen Pykyl­tä ja hän käy tar­kis­ta­mas­sa jäl­jen vie­lä pai­kan pääl­lä. Perä­lä ker­too, että hän mit­taa etu­tas­sun jäl­jen levey­den, jon­ka perus­teel­la voi­daan sel­vit­tää onko kysees­sä naaras‑, uros- vai pentukarhu.

– Har­vi­nai­sen sel­keän jäl­jen Jes­se on löy­tä­nyt. Yleen­sä jäl­jet ovat pal­jon epä­sel­vem­piä, Perä­lä toteaa.

Perä­lä lisää, ettei ole yllät­ty­nyt jäl­jes­tä, sil­lä kar­hu­ja on liik­ku­nut alu­eel­la vuo­si­kau­det. Yli­kii­min­gis­tä havain­to­ja tulee vuo­sit­tain usei­ta. Kilo­met­ri asu­tuk­seen on Perä­län mie­les­tä vie­lä hyvän mat­kan pääs­sä ja kar­hu on toden­nä­köi­ses­ti ollut vain ohi­kul­ku­mat­kal­la tepastelemassa.

– Muu­ta­ma vuo­si sit­ten jäl­ki löy­tyi kir­kon­ky­läl­tä. Kar­hut ovat onnek­si vie­lä ihmi­sar­ko­ja, eli kylä­läi­set ja mar­jas­ta­jat voi­vat olla ihan tur­val­li­sin mie­lin, Perä­lä korostaa.

Kar­hun, suden, ahman ja ilvek­sen jäl­jis­tä oli­si hyvä aina muis­taa ilmoit­taa oman alu­een peto­yh­dys­hen­ki­löl­le. Perä­lä ilmoit­taa tie­dot Pykyn havain­nos­ta Suur­pe­to­ha­vain­to­jär­jes­tel­mä Tassuun.