Uusia pal­ve­lu­ja: ”Yrit­tä­jyy­des­sä paras­ta on töi­den tekeminen”

Yrityksen perustaminen oli pitkäaikainen haave, joka toteutui viime keväänä. Kuvat: Iida KoskelaYrityksen perustaminen oli pitkäaikainen haave, joka toteutui viime keväänä. Kuvat: Iida Koskela

Hil­la Tolo­nen ja Nedea Kor­te­so­ja halusi­vat pääs­tä jo töi­hin, mut­ta he oli­vat lii­an nuo­ria sol­miak­seen työ­so­pi­muk­sen. Sit­ten nuo­ru­kai­set sai­vat­kin idean omas­ta yri­tyk­ses­tä, Bakers N&H:sta. Hau­ki­pu­taa­lais­ten ystä­vys­ten mie­les­tä paras­ta yrit­tä­jyy­des­sä on töi­den tekeminen.

–Oli­sin halun­nut aloit­taa kesä­työt jo 12-vuo­ti­aa­na, mut­ta työ­so­pi­muk­sen voi teh­dä vas­ta 14-vuo­ti­aa­na, joten tämä oli ainoa mah­dol­li­suus pääs­tä töi­hin ennen sitä, tote­aa Tolonen.

Idea yrit­tä­jyy­des­tä syn­tyi alku­vuo­des­ta ja maa­lis­kuus­sa nuo­ret suo­rit­ti­vat 4H:n jär­jes­tä­män yri­tys­kou­lu­tuk­sen. Samas­sa kuus­sa yri­tys oli­kin jo pystyssä.

Idea omas­ta lei­von­tay­ri­tyk­ses­tä syn­tyi into­hi­mos­ta lei­von­taa koh­taan. Molem­mat ovat aloit­ta­neet lei­po­mi­sen jo varhain.

–Haa­vee­na­ni on ollut jo pit­kään, että pää­si­sin lei­po­maan työk­se­ni. Aloi­tin lei­po­mi­sen jo lap­se­na äidin kans­sa ja yksin lei­voin ulko­muis­tis­ta säm­py­löi­tä ja kää­re­tort­tu­ja kuusi­vuo­ti­aa­na, muis­te­lee Kortesoja.

Tolo­nen aloit­ti lei­po­mi­su­ran­sa iso­äi­din jalan­jäl­jis­sä lapsena.

–Mum­mo­ni on perin­ne­lei­pu­ri, joka osaa teh­dä vaik­ka mitä. Ensim­mäi­sen täy­te­ka­kun tein yksin olles­sa­ni ykkös­luo­kal­la ja sitä ennen lei­voin äiti­ni kans­sa, ker­too Tolonen.

Kor­te­so­ja ja Tolo­nen ovat tun­te­neet toi­sen­sa jo päi­vä­ko­dis­ta asti, joten töi­den teke­mi­nen kuluu yhdes­sä muka­vas­ti. Kaik­ki lei­po­muk­set he teke­vät ilman apu­kä­siä, mut­ta van­hem­mis­ta joku kat­soo, että kaik­ki sujuu hyvin.

13-vuo­tias Tolo­nen toi­mii Bakers N&H:n yrit­tä­jä­nä ja 12-vuo­tias Kor­te­so­ja on apu­ri­na. 4H-yrit­tä­jän tulee olla 13-vuo­tias, joten Kor­te­so­jan tulee odot­taa het­ki vie­lä. 4H-yrit­tä­jä­nä yhdis­tyk­sel­tä saa apua kaik­keen mah­dol­li­seen, kuten pape­ri­töi­hin. 4H:n kaut­ta heil­lä on kak­si ohjaa­jaa, joil­ta he ovat kysy­neet apua ja myös­kin aina saa­neet sitä.

Yri­tyk­sel­tä voi tila­ta muun muas­sa kak­ku­ja, pik­ku­lei­piä, suo­lai­sia lei­von­nai­sia tai vaik­ka­pa koti­ruo­kaa. Tilauk­ses­ta tuot­teet voi­daan teh­dä vegaa­ni­se­na ja glu­tee­nit­to­ma­na. Lisäk­si he toi­mi­vat juh­lis­sa tar­joi­li­joi­na ja aut­ta­vat järjestelyissä.

Isoin tilaus min­kä he ovat saa­neet, oli vii­me vii­kol­la jär­jes­te­tyt syn­ty­mä­päi­vä­juh­lat. Juh­liin tilat­tiin 400 pik­ku­lei­pää sekä nel­jä Bri­ta­kak­kua. Juh­lien eteen he teki­vät töi­tä aamus­ta iltaan.

Nuo­ret pitä­vät kai­ken­lai­ses­ta lei­po­mi­ses­ta, mut­ta yksi on ylit­se muiden:

–Kaik­ki kakut ovat iha­nia ja nii­tä on kiva pääs­tä koris­te­le­maan, kave­ruk­set toteavat.

Kave­ruk­set toi­vo­vat, että yri­tys menes­tyi­si ja sii­tä tuli­si suo­sit­tu. He haa­vei­le­vat yri­tyk­sen laa­jen­ta­mi­ses­ta ja ovat­kin suun­ni­tel­leet net­ti­si­vu­jen perus­ta­mis­ta. Yrit­tä­mis­tä he aiko­vat jat­kaa niin kau­an kuin mahdollista.

–4H-yrit­tä­jyy­des­sä hyvää on se, että saa teh­dä lai­das­ta lai­taan kaik­kea, eikä ole rajoi­tuk­sia sil­le, mitä voi teh­dä. Olen miet­ti­nyt pitäi­si­kö alkaa tar­joa­maan myös las­ten­hoi­toa lei­po­mis­ten lisäk­si, ker­too Tolonen.

Yri­tyk­sen toi­min­taa voi seu­ra­ta Ins­ta­gra­mis­ta bakersn­jah ‑tilil­tä, jos­ta löy­tyy ohjeet tilaus­ten teke­mi­seen. Yri­tys toi­mii Oulus­sa ja sen lähialueilla.