Ook­ko nää kuul­lu: Lau­lu rai­kaa ja soit­to soi

Alavuoton mylly sijaitsee Kiiminkijoen rannalla paikalla, jossa myllyillä on pitkä historia. Kuva: Pirjo Holappa.Alavuoton mylly sijaitsee Kiiminkijoen rannalla paikalla, jossa myllyillä on pitkä historia. Kuva: Pirjo Holappa.

Ran­ta­poh­jas­ta 3.11. 1977

Pojan­poi­ka tuli Ruot­sis­ta lomal­le ja läh­ti papan kans­sa navet­taan ammu­ja kat­so­maan. Läh­ties­sä tuu­len­puus­ka teki­kin kep­po­sen papan peräs­sä tul­leel­le pojal­le ja lyö­dä pasaut­ti oven kiin­ni. Poi­ka puk­ka­si oven auki vihan vim­mas­sa ja kar­jai­si papal­le: Ten­ki maalainen!

R.S. Arka­la

Koko päi­vän fes­ti­vaa­lit Ylikiimingissä.

Tule­va­na lau­an­tai­na 29.6. Yli­kii­min­gin Seo Bar & Grill täyt­tyy live­musii­kis­ta ja hyvis­tä tar­jot­ta­vis­ta, kun alu­eel­le ran­tau­tuu Varas­to­fes­tit. Fes­ti­vaa­lit käyn­nis­ty­vät jo kel­lo 15 ja mei­nin­kiä riit­tää aina puo­le­nyön parem­mal­le puo­lel­le. Pilet­te­jä tapah­tu­maan voi hank­kia ennak­koon tis­kil­tä 25 euron hin­taan ja ovel­ta ostet­tu­na lip­pu kus­tan­taa 30 euroa.

Yli­kii­min­kiin esiin­ty­mään saa­puu kaik­kien tun­te­ma duo CatCat, jon­ka muo­dos­ta­vat sisa­ruk­set Kat­ja ja Vir­pi Kät­kä, Juicen legen­daa­ri­sim­pia kap­pa­lei­ta esit­tä­vä Juice Tri­buut­ti sekä sou­lin klas­si­koi­ta ja sie­lu­kas­ta musiik­kia soit­ta­va Soul Chan­nel 4. lisäk­si live­musiik­kia tar­joi­lee suo­ma­lais­ta perin­ne­musiik­kia ja ame­rik­ka­lai­sen juu­ri­musiik­kia yhdis­tä­vä Roc­king Vii­na­mä­ki, johon kuu­lu­vat Jark­ko Vii­na­mä­ki, Arto Lou­he­la, Texi Han­no­la ja Alek­si Itko­nen. Illan kruu­naa lau­la­ja ja rap-artis­ti Hesa­Äi­jä, joka kuu­luu Art­tu Wis­ka­rin Mök­ki­tie Records levy-yhtiöön.

Hala­vem­mal­la juoksemaan.

Kii­min­ki-mara­ton juos­taan vas­ta elo­kuun lopus­sa, mut­ta tämän vii­kon lop­puun men­nes­sä ilmoit­tau­tu­neet pää­se­vät osal­lis­tu­maan kisaan hie­man hal­vem­mal­la, sil­lä osal­lis­tu­mis­mak­su nousee hie­man 1.7. Tar­jol­la on mara­to­nin lisäk­si 10 kilo­met­rin mat­ka ja puo­li­ma­ra­ton. Ei muu­ta kuin hala­val­la juoksemaan!

Lau­lu rai­kaa Kuivaniemellä.

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­yh­dis­tys jär­jes­tää yhteis­lau­luil­lan Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la tänään 27.6. kel­lo 18 alkaen. Tapah­tu­maan on vapaa pää­sy ja pai­kal­la on myös puf­fet. Sateen sat­tues­sa tilai­suus jär­jes­te­tään Nuo­ri­so­seu­ran talos­sa. Seu­raa­va lau­luil­ta on kuu­kau­den pääs­tä 25.7.

Ilta Puhal­ta­jien parissa.

Ter­va­kau­pun­gin Puhal­ta­jat val­taa­vat per­jan­tai­na 28.6. Hui­lin­gin lavan kel­lo 18 alkaen. Kesäil­lan aika­na kuul­laan kevyt­tä musiik­kia tutuis­ta elo­ku­va­sä­vel­mis­tä nopeam­pi tah­ti­seen tans­si­musiik­kiin ja jalal­la­kin on lupa pis­tää koreasti.

Oulu­lais­ta puhal­li­nor­kes­te­ria joh­taa Pau­lii­na Sor­mu­nen ja puhal­lin­muusi­koi­ta muka­na on yli 30. Lip­pu­ja Iin koti­seu­tu­vii­kon tapah­tu­maan saa ennak­koon Hui­lin­gis­ta ja ennen tapah­tu­man alkua pai­kan pääl­tä vii­den euron hintaan.

Kah­vit­te­le­maan Kii­min­ki­joen rannalle.

Ala­vuo­ton myl­ly ja myl­lyn kesä­kah­vi­la Yli­kii­min­gis­sä ovat jäl­leen avoin­na. Perin­tei­seen vesi­myl­lyyn tutus­tu­maan ja vir­vok­keis­ta naut­ti­maan Kii­min­ki­joen ran­taan pää­see jo heti tule­va­na vii­kon­lop­pu­na 29.–30.6. Kesä­kah­vi­la on avoin­na lau­an­tai­sin ja sun­nun­tai­sin kel­lo 11–15 aina hei­nä­kuun lop­puun saakka.

Uusi pysäk­ki­ka­tos töh­rit­tiin tuoreeltaan.

Bus­si­py­säk­kien katok­set eivät näy­tä pysy­vän puh­tai­na ja ehyi­nä eivät sit­ten mil­lään. Mar­tin­nie­mes­sä Repo­lan­tien var­rel­la sijait­se­va katos oli “avo­mal­lia” jo pit­kään, kun sen toi­nen sei­nä­mä rikot­tiin ja sei­näk­keet töh­rit­tiin ker­ta toi­sen­sa jäl­keen. Nyt kun pai­kal­le saa­tiin uusi pysäk­ki­ka­tos, sen sei­niä sprei­jat­tiin jo ennen kuin katos ehdit­tiin siir­tää pai­koil­leen enti­sen tilal­le tiistaina.

Mikä neu­vok­si? Ilki­val­las­ta koi­tuu huo­mat­ta­vat kus­tan­nuk­set Oulun kau­pun­gil­le eli veron­mak­sa­jil­le. Pitäi­si­kö bus­si­py­sä­kin vie­reen pysyt­tää “tai­de­sei­nä­ke”, jota voi­si sprei­ja­ta yllin kyl­lin, poh­di­taan Ook­ko nää kuul­lu ‑toi­mi­tuk­ses­sa. Mut­ta oli­si­ko sekään ratkaisu?

Telek­ka­ris­ta tut­tua ään­tä kuuntelemaan!

Jää­lin Autogril­lin teras­sil­la esiin­tyy tule­va­na lau­an­tai­na 29.6. The Voice of Fin­land ‑tv-sar­jas­ta tut­tu kul­ta­kurk­ku Arto Peso­nen. Live­musii­kin ensim­mäi­nen set­ti start­taa kel­lo 19 ja toi­nen kel­lo 20.15. Peso­nen tul­kit­si tv:ssä muun muas­sa Apu­lan­taa ja Popedaa.

Nuo­ri­sol­le toimintaa!

Ensi vii­kon kes­ki­viik­ko­na Iin nuo­ri­so­työ jär­jes­tää nuo­ri­so­paint­ball-tapah­tu­man Kar­hun lei­ri­kes­kuk­ses­sa kel­lo 13–15. Tapah­tu­ma on tar­koi­tet­tu 12–17-vuotiaille ja kus­tan­taa 15 euroa. Paint­bal­liin voi ilmoit­tau­tua Iin verk­ko­kau­pan kaut­ta ja tar­jol­la lei­ri­kes­kuk­ses­sa on myös mak­ka­raa ja mehua. Peli­pai­kal­ta löy­tyy myös kaik­ki pelaa­mi­seen tar­vit­ta­vat väli­neet suo­ja­va­rus­tei­ta myöten.