Ii

Pyö­räil­len tun­nel­mal­li­sel­le kodal­le

Mak­ka­rat pais­tui­vat, kah­vi tuok­sui ja hai­ta­ri­kin soi, kun Olha­van Seu­dun Kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man osa­not­ta­jat kokoon­tui­vat Väli-Olha­van Vuo­sio­jal­le Kamu­lan tun­nel­mal­li­sel­le kodalle.Paikalle saa­pui väkeä niin pyö­räil­len, autoil­len kuin jal­kai­sin. Aiem­min päi­väl­lä val­lin­nut epä­va­kai­nen sää sade­kuu­roi­neen kir­kas­tui iltaa koh­den, min­kä ansios­ta pyö­rän sel­kään­kin uskal­tau­dut­tiin, ja lopul­ta kotail­lan osa­not­ta­jia oli rei­lut pari­kym­men­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jah­ti sai kodin Iis­tä

Iiläi­nen 17-vuo­tias Allan Kale­va on kym­men­viik­koi­sen jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va Jah­din onnel­li­nen omis­ta­ja. Hän kävi hake­mas­sa koi­ran­pen­nun äitin­sä Oili Kale­van kans­sa rei­lu viik­ko sit­ten Poh­jois-Kar­ja­las­ta Ryty­suon Ken­ne­lis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli­ran­nan kou­lun tule­vai­suus mie­ti­tyt­tää

Käyt­tö­kiel­toon lai­te­tun Iin Yli­ran­nan kou­lun koh­ta­lo mie­ti­tyt­tää kylä­läi­siä ja Iin päät­tä­jiä. Suu­rin huo­li kou­lun oppi­lai­den van­hem­mil­la on sii­tä, mihin oppi­laat sijoi­te­taan mah­dol­li­sen remon­tin ajak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iloi­nen kel­lun­ta hyvän asian puo­les­ta

Maa­il­man ensim­mäi­seen ilmas­to­kel­lun­taan osal­lis­tui Iis­sä lau­an­tai­na pari­kym­men­tä kel­lu­jaa yhdek­säl­lä kel­lun­ta-aluk­sel­la.– Tämä tem­paus ei estä ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta toi­von mukaan herät­tää ajat­te­le­maan, tote­si tem­pauk­sen orga­ni­soi­ja, yhtei­sö- ja yri­ty­sak­ti­vaat­to­ri Johan­na Jak­ku-Hii­va­la Iisis­ti Ener­gi­nen -hank­kees­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jän her­mot lepää­vät hevos­ta ajaes­sa

Mat­ti Tii­ro haa­vei­li lap­se­na eläin­lää­kä­rin amma­tis­ta, mut­ta suun­ni­tel­mat muut­tui­vat mat­kan var­rel­la.– Yri­tin opis­kel­la yhteis­kou­lus­sa, mut­ta se jäi ja menin kan­sa­kou­lun jäl­keen 16-vuo­ti­aa­na töi­hin raken­nuk­sel­le Jyväs­ky­lään. Isä oli rau­doit­ta­ja, minä pää­dyin samal­le alalle.Välillä Tii­ro toi­mi kaup­pi­aa­na. Hänel­lä oli vajaat kym­me­nen vuot­ta met­säs­tys- ja kalas­tus­lii­ke Iis­sä. – Sil­loin­kin olin välis­sä rau­doi­tus­hom­mis­sa sil­lan­teos­sa. Sit­ten vuon­na 1999 perus­tin Tii­ron Rau­doi­tus­pal­ve­lu Oy:n. Nyt Tii­ron yri­tys työl­lis­tää noin kym­me­nen hen­ki­löä.  Vaik­kei eläin­lää­kä­rik­si pää­ty­nyt­kään, pää­see Tii­ro hoi­vaa­maan eläi­miä koto­naan. Per­hees­sä on sekä koi­ria että hevo­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lisää tuu­li­voi­maa Iihin

Iin ja Kui­va­nie­men tuu­li­voi­ma­puis­to on laa­je­ne­mas­sa Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton myö­tä kah­del­la­tois­ta tuu­li­voi­ma­lal­la. Lie­kö tuu­li­voi­ma­lat jo niin tut­tu näky alu­eel­la, että aihe ei enää kiin­nos­ta? Palo­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­vaeh­do­tuk­sen esit­te­ly­ti­lai­suu­teen Meri­hel­meen saa­pui tiis­tai-ilta­na vain yksi hen­ki­lö. Kun samaa tuu­li­puis­toa esi­tel­tiin kaa­van val­mis­te­lu­vai­hees­sa, ei ylei­söä saa­pu­nut pai­kal­le ollen­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus