Ii

Juhan­nus­juus­ton tai­ta­jil­la riit­tää kär­si­väl­li­syyt­tä

Kah­dek­san­kym­men­tä lit­raa tuo­ret­ta luo­mu­mai­toa kat­ti­laan, läm­mi­tyk­sen jäl­keen juok­su­tin­ta sekaan, ja sit­ten vain kei­tel­lään ja häm­men­nel­lään tun­te­ja ja taas tun­te­ja – sii­nä resep­ti perin­tei­sel­le juhan­nus­juus­tol­le, jon­ka keit­tä­mi­sen iiläi­set Hil­ja Pauk­ke­ri ja Hel­vi Ruot­sa­lai­nen tai­ta­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iloi­set Iijo­ki­pyö­räi­li­jät suun­ta­si­vat Kar­huun

Iloi­nen Iijo­ki­pyö­räi­ly eri koh­tei­neen on kuu­lu­nut iiläi­seen alku­ke­sään jo usei­den vuo­sien ajan. Reit­ti puo­les­taan on vaih­tu­nut joka vuo­si, ja täl­lä ker­taa Iin Kärk­käi­sel­tä star­tan­neet pol­ki­jat suun­ta­si­vat Kar­hus­sa sijait­se­vaan seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pyö­räil­len tun­nel­mal­li­sel­le kodal­le

Mak­ka­rat pais­tui­vat, kah­vi tuok­sui ja hai­ta­ri­kin soi, kun Olha­van Seu­dun Kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­män pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man osa­not­ta­jat kokoon­tui­vat Väli-Olha­van Vuo­sio­jal­le Kamu­lan tun­nel­mal­li­sel­le kodalle.Paikalle saa­pui väkeä niin pyö­räil­len, autoil­len kuin jal­kai­sin. Aiem­min päi­väl­lä val­lin­nut epä­va­kai­nen sää sade­kuu­roi­neen kir­kas­tui iltaa koh­den, min­kä ansios­ta pyö­rän sel­kään­kin uskal­tau­dut­tiin, ja lopul­ta kotail­lan osa­not­ta­jia oli rei­lut pari­kym­men­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jah­ti sai kodin Iis­tä

Iiläi­nen 17-vuo­tias Allan Kale­va on kym­men­viik­koi­sen jämt­lan­nin­pys­ty­kor­va Jah­din onnel­li­nen omis­ta­ja. Hän kävi hake­mas­sa koi­ran­pen­nun äitin­sä Oili Kale­van kans­sa rei­lu viik­ko sit­ten Poh­jois-Kar­ja­las­ta Ryty­suon Ken­ne­lis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­ran­nan kou­lun tule­vai­suus mie­ti­tyt­tää

Käyt­tö­kiel­toon lai­te­tun Iin Yli­ran­nan kou­lun koh­ta­lo mie­ti­tyt­tää kylä­läi­siä ja Iin päät­tä­jiä. Suu­rin huo­li kou­lun oppi­lai­den van­hem­mil­la on sii­tä, mihin oppi­laat sijoi­te­taan mah­dol­li­sen remon­tin ajak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iloi­nen kel­lun­ta hyvän asian puo­les­ta

Maa­il­man ensim­mäi­seen ilmas­to­kel­lun­taan osal­lis­tui Iis­sä lau­an­tai­na pari­kym­men­tä kel­lu­jaa yhdek­säl­lä kel­lun­ta-aluk­sel­la.– Tämä tem­paus ei estä ilmas­ton­muu­tos­ta, mut­ta toi­von mukaan herät­tää ajat­te­le­maan, tote­si tem­pauk­sen orga­ni­soi­ja, yhtei­sö- ja yri­ty­sak­ti­vaat­to­ri Johan­na Jak­ku-Hii­va­la Iisis­ti Ener­gi­nen -hank­kees­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yrit­tä­jän her­mot lepää­vät hevos­ta ajaes­sa

Mat­ti Tii­ro haa­vei­li lap­se­na eläin­lää­kä­rin amma­tis­ta, mut­ta suun­ni­tel­mat muut­tui­vat mat­kan var­rel­la.– Yri­tin opis­kel­la yhteis­kou­lus­sa, mut­ta se jäi ja menin kan­sa­kou­lun jäl­keen 16-vuo­ti­aa­na töi­hin raken­nuk­sel­le Jyväs­ky­lään. Isä oli rau­doit­ta­ja, minä pää­dyin samal­le alalle.Välillä Tii­ro toi­mi kaup­pi­aa­na. Hänel­lä oli vajaat kym­me­nen vuot­ta met­säs­tys- ja kalas­tus­lii­ke Iis­sä. – Sil­loin­kin olin välis­sä rau­doi­tus­hom­mis­sa sil­lan­teos­sa. Sit­ten vuon­na 1999 perus­tin Tii­ron Rau­doi­tus­pal­ve­lu Oy:n. Nyt Tii­ron yri­tys työl­lis­tää noin kym­me­nen hen­ki­löä.  Vaik­kei eläin­lää­kä­rik­si pää­ty­nyt­kään, pää­see Tii­ro hoi­vaa­maan eläi­miä koto­naan. Per­hees­sä on sekä koi­ria että hevo­sia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus