Hau­ki­pu­das

Ran­ta­poh­ja vaih­toi valo­kui­tuun, Netplaza tut­kii kaa­pe­loin­ti­mah­dol­li­suuk­sia Hau­ki­pu­taal­la

Ran­ta­poh­ja Oy hank­ki syk­syl­lä käyt­töön­sä valo­kaa­pe­liyh­tey­den. Rat­kai­suun pää­dyt­tiin koko ajan kas­va­vien tie­dos­to­mää­rien, -koko­jen sekä uuden verk­ko­si­vu­rat­kai­sun ja sii­hen liit­ty­vien uusien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tuli­pa­lo Poh­jo­la opis­tol­la

Ran­ta­poh­ja Ase­ma­ky­lä Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Saa­ri­kan­kaan­tiel­lä sijait­se­vas­sa tyh­jil­lään ole­vas­sa enti­sen Poh­­jo­­la-opis­­ton kou­lu­ra­ken­nuk­ses­sa syt­tyi tuli­pa­lo maa­­nan­­tai-ilta­­na. Hätä­kes­kus sai häly­tyk­sen vähän ennen puol­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu yllät­tää aina

Jou­dum­me aina yllät­ty­mään kun vuo­si kään­tyy koh­ti lop­pu­aan. Ensim­mäi­set lumi­sa­teet, liuk­kaat ja pak­ka­set yllät­tä­vät. Yllät­tä­mään pää­see myös jou­lu. Syk­syl­lä tun­tuu,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rat­ti­juop­po suis­tui ojaan

Ran­ta­poh­ja Hau­ki­pu­das Polii­si sai teh­tä­vän sun­nun­tai­na ilta­kym­me­nen jäl­keen Hau­ki­pu­taal­le San­ta­hol­man­tiel­le, jos­sa hen­ki­lö­au­to oli suis­tu­nut kul­kusuun­nas­saan oikeal­le ojaan. Tapah­tu­ma­pai­kal­la par­tio tote­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Väki liik­keel­lä Hau­ki­pu­das-päi­vil­lä

Pek­ka Kevä­jär­vi Hau­ki­pu­das Hau­­ki­­pu­­das-päi­­vien myy­jäis­päi­vä sujui lau­an­tai­na lep­poi­sis­sa mer­keis­sä Jatu­lis­sa. Mark­ki­noil­la tavat­tiin tut­tu­ja ja teh­tiin pie­nem­piä ostok­sia­kin. Myy­jäis­paik­ko­ja oli varat­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­nen pal­ki­taan lau­an­tai­na: Muusik­ko Jore Sil­ta­la aut­taa toi­sia vil­pit­tö­mäs­ti

Teea Tun­tu­ri Hau­ki­pu­das Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät pal­kit­see tänä vuon­na Vuo­den hau­ki­pu­taa­lai­se­na Jore Sil­ta­lan. Valin­taa perus­tel­laan muun muas­sa seu­raa­vas­ti: “Hän on pit­kän.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus