Hau­ki­pu­das

Jouk­ko­lii­ken­teen lipun­myyn­ti­ver­kos­to laa­je­nee

Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lipun­myyn­ti­ver­kos­to on laa­jen­tu­nut. Hau­ki­pu­taan Oulu10-asioin­ti­pis­te aloit­ti Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­tuot­tei­den myyn­nin tou­ko­kuun alusta.Haukiputaalla myy­dään Walt­ti-kort­te­ja ja niil­le ladat­ta­via kaik­kia Oulun jouk­ko­lii­ken­teen lip­pu­tuot­tei­ta. Myös työ­suh­de­mat­ka­lip­pu­ja ja opis­ke­li­ja­lip­pu­ja voi jat­kos­sa ostaa Hau­ki­pu­taal­ta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Auto­pe­su­la tulee Hau­ki­pu­taal­le

Auto­pe­su­la Express Hau­ki­pu­das­ta raken­ne­taan paras­ta aikaa Revon­tie 43:een. Pesu­la val­mis­tuu käyt­töön kesä-hei­­nä­­kuun vaih­tees­sa. Auto­pe­su­la Express Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Barck ker­too,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan van­ha hau­taus­maa kar­toi­te­taan

Kun astuu sisään Hau­ki­pu­taan kirk­koa vas­ta­pää­tä sijait­se­van van­han hau­taus­maan por­tis­ta, alkaa kuu­lua lin­tu­jen viser­rys ja ais­tia voi käsin kos­ke­tel­ta­van hil­jai­suu­den ja rau­han. Sii­tä huo­li­mat­ta, että taa­em­paa kuu­luu lii­ken­teen ja arkie­lä­män ääniä. Hau­taus­maa on ollut Hau­ki­pu­taan yti­mes­sä hil­jai­nen saa­re­ke ja kos­ke­mat­to­mas­sa tilas­sa 128 vuot­ta. Nyt alu­een his­to­ri­aa pääs­tään sel­vit­tä­mään tar­kem­min, sil­lä alka­mas­sa on yli­opis­ton kan­di­har­joit­te­luun liit­ty­vä työ­elä­mä­kurs­si tou­ko­kuun lopul­la, jol­loin kar­toi­te­taan hau­taus­maan his­to­ri­aa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­jois-Poh­jan­maan sotea val­mis­tel­laan alue­poh­jai­ses­ti

Poh­jois-Poh­jan­maan sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lu ete­nee alu­eel­lis­ten sote-toi­min­to­jen simu­loin­nin kaut­ta. Simu­loin­nis­sa kat­so­taan eri näkö­kul­mis­ta aluei­den toi­min­taa ja kehit­tä­mis­tä. Poh­jois-Poh­jan­maa on jaet­tu nel­jään osaan: Ran­nik­ko, Joki­laak­sot, Oulu ja ympä­ris­tö sekä Koil­lis­maa. Alue­ja­ko ei kui­ten­kaan auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta tule­van maa­kun­nan sote-orga­ni­saa­tion poh­jaa, vaan orga­ni­soi­tu­mi­nen val­mis­tel­laan erik­seen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sote- ja maa­kun­ta­lait tar­peek­si hyviä hyväk­syt­tä­väk­si

Poh­jois-Poh­jan­maan Oma maa­kun­ta -tilai­suus huo­kui odo­tus­ta sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen lakien vah­vis­ta­mi­ses­ta edus­kun­nas­sa. Maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen pro­jek­ti­joh­ta­ja, ali­val­tio­sih­tee­ri Päi­vi Nerg toi­voi­kin, että kan­san­edus­ta­jat näki­si­vät maa­kun­ta­kier­rok­sen hen­gen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tori täyt­tyi juh­li­jois­ta

Vii­si­vuo­tias Vil­ma Mate­ro halusi Hau­ki­pu­taan toril­la ensim­mäi­se­nä vap­pu­pal­lo­kaup­pi­aan luo. Näin hän var­mis­ti, että var­mas­ti saa mie­lui­sim­man pal­lon itsel­leen. – Halusin Vai­­nu-pal­­lon,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­mii­na uuteen kau­teen Nais­ten Kak­ko­ses­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon nais­ten edus­tus­jouk­ku­een val­mis­tau­tu­mi­nen uuteen kau­teen pol­kais­tiin käyn­tiin mar­ras­kuun 2017 alus­sa uuden pää­val­men­ta­jan Ant­ti Kui­va­mäen joh­dol­la. UEFA B- tason.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pa aloit­taa Kol­mo­sen vie­rais­sa huip­puot­te­lul­la

Vii­me kau­del­ta mil­tei sama­na pysy­nyt “kel­ta­vih­reät” on har­joi­tel­lut tal­ven lujaa. Jouk­kue koh­taa sun­nun­tai­na vie­rais­sa RoPS/2:n.– Vii­me kau­den lukui­sat louk­kaan­tu­mi­set ja nii­den pit­kät toi­pu­mi­sa­jat sai­vat mei­dät huo­maa­maan fysii­kan tär­key­den, joten men­neen tal­ven aika­na on kun­toa raken­net­tu niin juok­suin kuin salit­ree­nein, ker­too vas­tuu­val­men­nuk­ses­sa edel­leen muka­na ole­va Mik­ko Iso­kan­gas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Digi­talk­ka­ri aut­taa pul­mis­sa

Kir­jas­to tar­jo­aa neu­vo­ja ja opas­tus­ta asiak­kail­le tie­to­tek­niik­kaon­gel­mis­sa ja antaa apua myös digi­taa­lis­ten lait­tei­den käy­tös­sä. Kir­si Olli­kai­nen aloit­ti digi­talk­ka­rin teh­tä­vis­sä Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa 9.4.Pulmia, joi­ta eteen voi tul­la, ovat esi­mer­kik­si miten kir­jas­tos­sa voi tulos­taa ja miten skan­ne­ria käy­te­tään. Apua voi tar­vi­ta verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tai sii­hen, mis­tä löy­tyy tai miten käy­te­tään e-aineis­toa. Opas­tus­ta tar­vi­taan usein myös ohjel­ma­so­vel­luk­sis­ta, joi­ta nykyi­sin tar­vi­taan monien pal­ve­lui­den käyttämisessä.Digitalkkarilta voi myös kysyä neu­voa omien lait­tei­den käyt­töön liit­ty­vis­sä ongel­mis­sa.– Mukaan voi ottaa oman puhe­li­men, table­tin tai kan­net­ta­van tie­to­ko­neen, neu­voo Kir­si Olli­kai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus