Haukipudas

Tem­paus hyvään tarkoitukseen

Aapo Hii­va­la tiput­taa rahaa keräys­lip­paa­seen. Hän halu­aa antaa sääs­tö­pos­suun kerää­män­sä viik­ko­ra­hat hyvään tar­koi­tuk­seen, syö­pää sai­ras­ta­vien las­ten ja nuor­ten tuke­mi­seen.– Aapo päät­ti itse teh­dä näin ja aikoi sit­ten kesäl­lä pitää vaik­ka kios­kia, jos itse tar­vit­see rahaa, ker­toi Aapon äiti. Aapo sai tiput­taa myös äidin sete­lin keräyslippaaseen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

EU-vaa­lit – mitä, mis­sä, milloin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jonka.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Moto­ris­tin muis­toa vaa­li­taan Holstinmäellä

Hau­ki­pu­taan Hols­tin­mäel­lä pyö­rä­tien var­res­sa sijait­see iso muis­to­ki­vi, johon on kai­ver­ret­tu ris­ti ja vuo­si­lu­ku 20.5.1893.Perimätieto ker­too, että tuol­loin sat­tui koh­ta­lo­kas onnet­to­muus, jos­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä liik­keel­lä ollut 34-vuo­tias vara­tuo­ma­ri Karl Art­hur Snell­man huris­te­li Hols­tin­mäel­lä kär­ry­tiel­lä, sai äkil­li­sen sydä­men hal­vauk­sen ja tör­mä­si 500-kiloi­seen kiveen saa­den välit­tö­mäs­ti surmansa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

SM-lii­ga­kausi päät­tyi pet­ty­myk­seen, Kär­pil­le SM-hopeaa

Jää­kie­kon SM-lii­gan finaa­li­kier­ros päät­tyi ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa Hämeen­lin­nan Pal­lo­ker­hon voit­toon lau­an­tai-ilta­na. Pet­ty­neet Kärp­pä-pelaa­jat tote­si­vat pelin jäl­keen yhte­näi­ses­ti, että HPK ansait­si mes­ta­ruu­den, eikä jos­si­tel­ta­vaa ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun tur­ve­lin­jauk­ses­ta kunnallisvalitus

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) ovat teh­neet kun­nal­lis­va­li­tuk­sen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen teke­mäs­tä lin­jauk­ses­ta, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 mennessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­ko­kul­keu­tu­nut sii­te­pö­ly aiheut­taa oirei­ta jopa epä­suo­rien kon­tak­tien kautta

Kevään ensim­mäi­set aller­gia­oi­reet aiheu­tu­vat taval­li­ses­ti leh­ti­pui­den sii­te­pö­lys­tä. Niin kut­su­tun kau­ko­kul­keu­man joh­dos­ta her­kim­mät aller­gi­kot saa­vat oirei­ta jo hyvin aikai­sin kevät­tal­vel­la. Bal­tias­ta, Ruot­sis­ta ja Tans­kas­ta asti kul­keu­tu­vaa sii­te­pö­lyä on havait­tu aina­kin Tam­pe­reen kor­keu­del­la asti. Turun mit­taus­a­se­mal­la on teh­ty havain­to­ja jopa Sak­sas­ta saak­ka kul­keu­tu­nees­ta sii­te­pö­lys­tä. Kau­ko­kul­keu­ma on mah­dol­lis­ta leh­ti­pui­den sii­te­pö­lyn hyvien lei­jun­tao­mi­nai­suuk­sien vuok­si, mut­ta se ei vie­lä yksin riitä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 19

Hau­ki­pu­das Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: sie­men­lei­vi­tet­ty sei, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­keit­to. To: Euroop­­pa-päi­­vä: moussaka,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vap­pu mais­tui hattaralle

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien nyt nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tä­mä vap­pu­to­ri on iso voi­main­pon­nis­tus, mut­ta hom­ma hoi­de­taan yhteispelillä.Nyt tapah­tu­maan läh­det­tiin myös kah­den hat­ta­ra­ko­neen voi­min, sil­lä tämä soke­ri­herk­ku kuu­luu vap­puun ja mais­tuu sääl­lä kuin sääl­lä. Niin myös jää­te­lö — kojul­la oli jonoa­kin, vaik­ka vet­tä alkoi vih­moa puo­len­päi­vän jäl­keen. Väkeä kerään­tyi toril­le muka­vas­ti, kuten myös myy­jiä. Oli vaat­tei­ta ja koru­ja, simaa, munk­ke­ja ja luonnontuotteita.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­veis­sa olym­pia­lai­set ja hauskanpito

Näh­ty­ään muu­ta­man pojan las­ke­mas­sa upeas­ti kum­pa­re­mä­keä alas, herä­si myös 17-vuo­­ti­aan Mel­vin Kan­kaan mie­len­kiin­to kum­pa­re­las­kua koh­taan. – Into ja kiin­nos­tus lajiin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvi­vir­si vii­mei­sen ker­ran Jokikylässä

Joki­ky­län kou­lus­sa val­mis­tau­du­taan kou­lun vii­mei­seen kevät­juh­laan, sil­lä kylä­kou­lu lak­kaa ja oppi­laat siir­ty­vät ensi syk­sy­nä Ase­ma­ky­län kou­lul­le. Suvi­vir­si kajah­taa var­mas­ti tun­tei­ta herät­tä­väs­ti kevät­juh­las­sa, jota vie­te­tään taval­lis­ta juhlavammin.Tunnelmat kou­lul­la ovat hai­keat, mut­ta samal­la myös iloi­set ja odot­ta­vat. Oppi­laat arve­le­vat, että omaa kylä­kou­lua ja sitä ympä­röi­vää luo­toa tulee var­mas­ti ikä­vä, mut­ta uudes­sa isom­mas­sa kou­lus­sa voi saa­da pal­jon uusia kave­rei­ta. Plus­sa­na näh­dään myös laa­ja väli­tun­ti­pi­ha, urhei­lua­lue ja leik­ki­pi­ha. Kieh­to­vaa on myös, kun luok­ka­huo­nei­ta on paljon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus