Haukipudas

Kun­ta­lii­tos ei lisää kun­nan hou­kut­te­le­vuut­ta – Asia on huo­mat­tu myös Ran­ta­poh­jan alueella

Tut­ki­muk­sen mukaan kun­tien yhdis­ty­mis­ten elin­kei­no­vai­ku­tuk­set ovat päin­vas­tai­sia tavoit­tei­siin näh­den. Tämä on huo­mat­tu myös Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin Yrittäjäyhdistyksissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhdes­sä teke­mäl­lä Oulus­ta kulttuuripääkaupunki

Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­le oli kerään­ty­nyt vii­me tiis­tai-ilta­na kym­men­kun­ta Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 ‑pro­jek­tis­ta kiin­nos­tu­nut­ta ihmis­tä. Oulu 2026 ‑hank­kees­ta pai­kal­la oli­vat Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom sekä han­ke­koor­di­naat­to­ri Mir­ja Syr­jä­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lu­ja sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eriar­voi­suu­des­ta – Hau­ki­pu­taa­lai­nen kokoo­museh­do­kas Päi­vi Hirs­so käyn­nis­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa kotikonnuiltaan

Halo­sen­nie­me­läi­set Mer­vi Nis­ka­la ja Hele­na Joki­pii sekä alu­een kesä­asu­kas Maik­ki Kivi­har­ju oli­vat tul­leet kuun­te­le­maan Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­van kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan Päivi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

San­ta­hol­man pii­pul­le purkulupa

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan hake­man San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mis­lu­van kokouk­ses­saan 20.3. San­ta­hol­ma Oy:n Joki­ran­nan sahas­ta on jäl­jel­lä piip­pu Hau­ki­pu­taan San­ta­hol­mal­la. Piip­pu on 103 vuot­ta van­ha ja se on ollut käyt­tä­mät­tö­mä­nä 50 vuot­ta. Pii­pun kor­keus on 29 metriä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

HaHe:n edus­tuk­sen nai­sil­le val­ta­va pettymys

Hau­ki­pu­taan Hei­ton sali­ban­dyn edus­tus­nai­set läh­ti­vät kovin odo­tuk­sin Sei­nä­joel­le ris­tiin­kar­sin­ta­pe­lei­hin. Alla oli mel­kein täy­del­li­nen Poh­jois-Suo­men loh­kon run­ko­sar­jan voit­to. Pit­kät peli­mat­kat eikä tau­koa, mut­ta sii­hen oli totut­tu jo aiem­pa­na kau­te­na. Tie­dos­sa oli, että pelit kove­ne­vat, mut­ta sii­hen­kin oltiin val­mis­tau­dut­tu. Oltiin­han edel­li­se­nä kau­te­na pääs­ty lop­pu­kar­sin­toi­hin saak­ka, joten sys­tee­mi oli nyt tutumpi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hau­ki-uin­nit oli­vat suu­rem­mat kuin kos­kaan — Hau­ki­pu­taan Hei­ton Han­nu Sai­kan­mä­ki ei ymmär­rä Lin­nan­maan uima­hal­lin rakentamista

Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti on ollut sel­väs­sä kas­vus­sa vii­meis­ten vuo­sien ajan. Täl­lä het­kel­lä lisens­siui­ma­rei­ta on noin 60 ja eri tasoi­sia uimareita.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muu­tos on mah­dol­li­suus, ei pelk­kä vaikeus

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­taa kak­si vuot­ta joh­ta­nut Juha Sipo­la on poh­ti­nut 50-vuo­tis­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä muu­tos­ta ja sen vai­keut­ta. – Nykyi­nen elä­män­mal­lim­me vaa­tii uudis­ta­mis­ta kai­kil­la osa-alueil­la ja on koko ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mitä myö­hem­min muu­tok­siin läh­de­tään, sitä haas­teel­li­sem­mik­si ne koituvat. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie äänes­tä­jien sydä­miin käy vat­san kautta

Kau­pan pihal­le pys­ty­te­tys­tä vaa­li­ka­tok­ses­ta kan­tau­tuu hou­kut­te­le­va  tuok­su. Vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas, mar­tin­nie­me­läi­nen Suvi Rön­ty­nen on pai­kal­lis­ten tuki­jouk­ko­jen­sa kera tar­joi­le­mas­sa kärk­kä­rei­tä vaa­li­tee­mo­jen­sa kera kau­pan edustalla.Röntynen on huo­man­nut, että mak­ka­ra on hyvä veto­nau­la kuten myös her­ne­keit­to, jota myös tar­joil­laan hänen puo­lu­een­sa vaa­li­tem­pauk­sis­sa. – Tämä on myös tie­toi­nen valin­ta ja eko­te­ko tar­jo­ta syö­tä­vää mie­luum­min kuin tava­raa. Olen varan­nut yhteen vaa­li­ti­lai­suu­teen myös pai­kal­li­sen lei­po­mom­me Putaan Pul­lan ”Mei­dän Leipää”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus