Heit­to halu­aa innos­taa kaik­kia liik­ku­maan ja mukaan seuratoimintaan

Heiton uinnin esittelypisteellä lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuuksista olivat kertomassa Sanna Haahtikari (vas.), Marjo Niskakangas, Katri Ukkola ja Hannu Saikanmäki.Heiton uinnin esittelypisteellä lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuuksista olivat kertomassa Sanna Haahtikari (vas.), Marjo Niskakangas, Katri Ukkola ja Hannu Saikanmäki.

90-vuo­tis­juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Hau­ki­pu­taan Heit­to esit­te­li moni­puo­lis­ta laji­tar­jon­taan­sa ja toi toi­min­taan­sa tutuk­si Hei­ton päi­vän tem­pauk­ses­sa Jatu­lis­sa lauantaina.

– Hyvän mie­len tapah­tu­man tavoit­tee­na oli myös innos­taa kävi­jöi­tä kokei­le­maan roh­keas­ti uusia laje­ja ja tule­maan mukaan seu­ra­toi­min­taan, sum­ma­si Hei­ton puheen­joh­ta­ja Mar­jo Nis­ka­kan­gas.

Hei­ton päi­vä kiin­nos­ti, sil­lä väkeä oli pal­jon liik­keel­lä ja vils­ket­tä riit­ti Jatu­lis­sa iltaan asti. Nis­ka­kan­kaan mukaan urhei­luseu­ran toi­min­nas­sa pää­pai­no on lap­sis­sa ja nuo­ris­sa, mut­ta yhtä lail­la halu­taan tar­jo­ta har­ras­tus- ja kil­pai­lu­mah­dol­li­suuk­sia kai­ken ikäi­sil­le ja kan­nus­taa mukaan lii­kun­nan ja ter­veel­lis­ten elä­män­ta­po­jen pariin.

Mui­den seu­ro­jen tapaan koro­na-aika verot­ti har­ras­ta­jia Hei­tol­ta­kin, mut­ta nyt ollaan onnek­si pää­se­mäs­sä takai­sin sii­hen tilan­tee­seen, mis­sä oltiin ennen pan­de­mi­aa. 90 vuot­ta toi­mi­neen yleis­seu­ran toi­min­taa jat­kuu tutul­la moni­puo­li­sel­la toimintakonseptilla.

Suu­rim­pa­na haas­tee­na on saa­da aktii­vi­sia vapaa­eh­toi­sia mukaan ja sitou­tu­maan seu­ra­toi­min­taan. Teki­jöi­tä tar­vi­taan, sil­lä toi­min­ta nojaa vapaa­eh­toi­siin. Teke­viä käsi­pa­re­ja tar­vi­taan, eikä sitä voi kor­va­ta rahal­la. Toi­min­ta ei myös­kään saa jää­dä vain muu­ta­mien harteille.

– Jokai­sen panos on tär­keä, sanoi Niskakangas.

Hän oli iloi­nen, että Hei­ton päi­vän kävi­jät läh­ti­vät roh­keas­ti kokei­le­maan eri lajia. Hän itse innos­tui uin­nin tek­niik­ka­ha­joit­te­lus­ta pojan uin­ti­har­ras­tuk­sen myötä.

Aada Sipo­la on ollut muka­na Hei­ton jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa jo yhdek­sän vuot­ta, jos­ta useam­man ryh­män apu­val­men­ta­ja­na nyt kak­si vuotta.

– Jouk­kue­voi­mis­te­lus­sa olen saa­nut iloa ja kave­rei­ta, tämä on elä­män­ta­pa, kiteyt­tää Sipola.

Täl­lä het­kel­lä hän ei itse voi­mis­te­le, vaan kes­kit­tyy opis­ke­lu­jen ohel­la val­men­ta­mi­seen. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin hän osal­lis­tuu tänä syk­sy­nä ja ensi keväänä.

Tie Hei­ton jouk­kue­voi­mis­te­luun joh­ti jumpparyhmästä.

– Siel­lä minul­le suo­si­tel­tiin ja innos­tet­tiin läh­te­mään mukaan joukkuevoimisteluun.

Hei­ton päi­vän tapah­tu­mas­sa Sipo­la oli jouk­kue­voi­mis­te­lun esit­te­ly­pis­teel­lä ja hoi­ta­mas­sa arvontapaikkaa.

Heit­to tun­ne­taan pai­nis­ta. Täl­lä het­kel­lä veto­voi­mai­sim­pia laje­ja ovat uin­ti, voi­mis­te­lu ja sali­ban­dy. Har­ras­tus- ja har­joit­te­lu­ti­lo­ja on var­sin hyvin, mut­ta haas­tet­ta on sali­vuo­ro­jen aika­tau­lu­jen sovit­ta­mi­sen suh­teen, sanoi Mar­jo Niskakangas.

Uin­nin puo­lel­la tilan­ne ei ole niin hyvä. Jän­ni­tys­tä ja huol­ta aiheut­ta­vat uima­hal­lien kapa­si­tee­tin riit­tä­vyys ja Oulun kau­pun­gin uima­hal­li­rat­kai­sut. Oulus­sa on kol­me uima­hal­lia Vesi-Jatu­li, Rak­si­la ja Raa­ti, joi­den käyt­tö­as­te on suu­ri niin kunto‑, har­ras­tus- kuin kil­pai­lu­toi­minn­nan­kin ja uima­kou­lu­jen jär­jes­tä­mi­sen osalta.

Lin­nan­maal­le raken­ne­taan par­hail­laan uut­ta uima­hal­lia, jon­ka val­mis­tut­tua Rak­si­lan uima­hal­li pure­taan ja ale­taan raken­taa kor­vaa­vaa taso­kas­ta uimahallia/vesiliikuntakeskusta. Raken­ta­mi­nen vie aina­kin kol­me vuot­ta, jol­loin kil­pauin­nis­sa tär­ke­ää 50 met­rin rataa ei ole Oulus­sa käy­tös­sä lain­kaan. Hei­tol­la­kin on SM-tasoi­sia uima­rei­ta. Kau­pun­gin suun­ni­tel­mis­sa on nous­sut kär­keen uuden vesi­lii­kun­ta­kes­kuk­sen raken­ta­mi­nen Rak­si­laan nykyi­sen uima­hal­lin sijoille.

Hei­ton uin­nin toi­min­nan­joh­ta­ja ja uin­ti­val­men­nuk­ses­ta vas­taa­va Han­nu Sai­kan­mä­ki näki­si par­haim­pa­na rat­kai­su­na, että Rak­si­lan kor­vaa­va uusi taso­kas uima­hal­li oli­si teh­ty ensim­mäi­sek­si ja johon­kin toi­seen paik­kaan kuin Rak­si­la, jol­loin nykyi­nen uima­hal­li oli­si ollut käy­tös­sä niin kau­an kuin uusi valmistuu.

– Sopi­va paik­ka hal­lil­le oli­si var­mas­ti löy­ty­nyt kau­pun­kia­lu­eel­ta. Toi­vot­ta­vas­ti rat­kai­su­ja teh­täes­sä kuun­nel­laan kenttää.

Haas­tee­na tulee ole­maan, miten kol­men pie­nem­män uima­hal­lin kapa­si­teet­ti riit­tää kun Rak­si­la sul­je­taan, ja miten kat­kein vai­kut­taa myös Oulun kol­meen uima­seu­raan ja kil­pai­lu­toi­min­taan. Seu­rois­sa on myös suu­ri jouk­ko työntekijöitä.

Ajan­koh­tais­ta lähi­tu­le­vai­suu­des­sa on myös Vesi-Jatu­lin uima­hal­lin allas­ti­lo­jen laa­jen­nus­tar­ve, muis­tut­taa Sai­kan­mä­ki. Jatu­lin tilo­jen perus­kor­jauk­sen yhtey­des­sä tar­vit­tai­siin myös yksi lii­kun­ta­sa­li lisää.

Hau­ki­pu­taan Heit­to 90 vuotta

• Hau­ki­pu­taan Heit­to on vuon­na 1933 perus­tet­tu yleisurheiluseura.

• Laje­ja täl­lä het­kel­lä len­to­pal­lo, pai­ni, sali­ban­dy, säh­kö­pyö­rä­tuo­li­sa­li­ban­dy, mai­la­pe­lit, suun­nis­tus, uin­ti, voi­mis­te­lu ja triathlon.

• Aktii­vi­nen vete­raa­ni­jaos­to Vie­ri­vät Kivet.

• Seu­ral­la on oma Hei­ton Talo Niemeläntörmällä.

• Jäsen- ja har­ras­ta­ja­mää­rä on 1500–2000 haarukassa.