Anni Huru 100 vuot­ta: Kova työn­te­ko on pitä­nyt virkeänä

Pelargoniat kukkivat kauniisti Anni Hurun kodin verannalla Haukiputaan Asemakylässä. Arjen askareet pitävät päiväsankarin liikkeellä ja perheen ja tuttujen tapaaminen tuo iloa elämään ja arkeen.Pelargoniat kukkivat kauniisti Anni Hurun kodin verannalla Haukiputaan Asemakylässä. Arjen askareet pitävät päiväsankarin liikkeellä ja perheen ja tuttujen tapaaminen tuo iloa elämään ja arkeen.

100 vuot­ta tänään 21.9. täyt­tä­vä Anni Huru saa usein vas­ta­ta kysy­myk­seen, mikä on pit­kän iän salai­suus. Ja kuin­ka hän hoi­taa iho­aan, kun kas­vois­sa on niin vähän ryp­py­jä. Viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä ihme­tel­lään myös jos­kus, onko tie­dois­sa jokin vir­he, kun ikää on noin paljon.

– Ihon­hoi­dos­ta sen ver­ran, että huis­kai­sen vet­tä naa­mal­le ja se on sii­nä, heläyt­tää päivänsankari. 

Pit­kän iän salai­suu­den – jos sel­lais­ta on, hän arve­lee ole­van aina­kin omal­la koh­dal­laan kovan työn­teon pie­nes­tä pitäen.

– Työ pitää ihmi­sen vir­keä­nä. Hyvin vähän olen sai­ras­ta­nut, lent­sut­kaan eivät hevil­lä tar­tu, hän ihmettelee.

Monen­lai­siin maa­ta­lon töi­hin ja kotias­ka­rei­siin Anni Huru (o.s. Kaat­ta­ri), tart­tui jo pik­ku­tyt­tö­nä koti­maa­ti­lal­la Kii­min­gin Tirin­ky­läs­sä. Kun lei­po­ma­pöy­däl­le ei vie­lä yltä­nyt, tyt­tö oppi jak­ka­ral­la seis­ten ries­kan- ja nisun­teon äiti Reet­ta Sofian opas­tuk­sel­la. Innos­tus lei­po­mi­seen on säi­ly­nyt koko elä­mä­niän. Lie­kö myös isä Kal­le näh­nyt tytön vart­tues­sa tämän tai­dot, sil­lä hän usein huu­te­li, että tulep­pa Anni kar­hit­te­maan! Ei ollut trak­to­rei­ta, vaan pel­to­työt teh­tiin hevospelillä.

Nykyi­sin voi vain ihme­tel­lä, miten kaik­ki työt hoi­tui­vat, kun ennen aikaan ei ollut mitään konei­ta koti­töis­sä­kään apu­na. Lup­poai­kaa ei jää­nyt, illal­la istut­tiin keh­rää­mään rukin äärelle.

Tal­vi­so­dan syt­ty­mi­sen päi­vän mar­ras­kuus­sa 1939 Anni Huru muis­taa tar­kas­ti. Hän oli 16-vuo­tias ja läh­te­nyt tut­tuun tapaan isän kave­ri­na vie­mään Tirin­ky­läs­tä hevo­sel­la peru­noi­ta osta­jil­le Ouluun. Kau­pun­gis­sa ihme­tel­tiin miten soti­lai­ta oli niin pal­jon liik­keel­lä. Vie­lä ei osat­tu aavis­taa, mitä tapah­tuu. Paluu­mat­kal­la pysäh­dyt­tiin Kuusa­mon­tien var­teen tau­ko­paik­kaan kah­vil­le ja anta­maan hevo­sel­le lepo­het­ki, kun kuul­tiin, että sota on syttynyt.

– Kau­heal­ta­han se tun­tui ja asi­aa oli vai­kea käsittää.

Sodan kau­heu­det ja muis­tot ovat nous­seet nyt jäl­leen pin­taan, kun Ukrai­nas­sa sodi­taan. Maa­il­man­me­no näyt­tää ole­van “hul­lul­la mallilla”.

Annin isä oli sodan syt­tyes­sä jo sen ver­ran iäkäs, ettei jou­tu­nut rin­ta­mal­le. Koti­rin­ta­mal­la riit­ti kui­ten­kin työ­tä kai­kil­le kyn­nel­le kyke­ne­vil­le. Evak­ko­ja alkoi vir­ra­ta Kuusa­mos­ta ja Puds­jär­vel­tä näil­le seu­duil­le jal­kai­sin, hevo­set ja leh­mät muka­na. Kenel­lä oli vähä­kään isom­pi pirt­ti, tuli­joi­ta majoitettiin.

Sai­ras­tel­tu­aan isä meneh­tyi jo vuon­na 1944. 

– Mie­leen on jää­nyt kun isää vie­tiin hevo­sen vetä­mäs­sä ruu­mis­saa­tos­sa kirk­koon, tiel­lä vas­taan­tul­leet sak­sa­lais­so­ti­laat pysäh­tyi­vät teke­mään kun­ni­aa. Isän mene­tys oli kova isku per­heel­le, jot­ta sel­vit­tiin kai­kis­ta maa­ti­lan töistä.

Tule­van puo­li­son­sa Pent­ti Hurun Anni oli näh­nyt jo aiem­min “huru­lais­ten” kyläil­les­sä Tirin­ky­läs­sä. Myö­hem­min nuo­ret tapa­si­vat tans­seis­sa Hau­ki­pu­taal­la valis­tus­ta­lol­la ja osakunnalla.

– Kii­min­gis­tä pyö­räil­tiin rien­toi­hin Hau­ki­pu­taal­le ja yöl­lä takai­sin. Ei se ollut mat­ka eikä mikään. Ilta­miin ei men­ty vain tans­sin vuok­si, vaan ne oli­vat tilai­suuk­sia, joi­hin kokoon­nut­tiin tapaa­maan muita.

Muu­ta­man vuo­den seu­rus­te­lun jäl­keen nuo­ri­pa­ri avioi­tui ja Anni meni miniäk­si Hurul­le Pen­tin koti­pai­kal­le Ase­man­van­han­tien var­teen. Lap­sia oli jo nel­jä, kun Pent­ti raken­si per­heel­le oman talon koti­ti­lan maal­le. Lap­sia syn­tyi kaik­ki­aan kuusi, nel­jä poi­kaa ja kak­si tyt­töä. Pent­ti työs­ken­te­li kun­nal­la työn­joh­ta­ja­na tie­puo­lel­la ja tuli tutuk­si var­mas­ti joka kylällä. 

Ase­ma­ky­läs­sä on ollut aina hyvä yhteis­hen­ki. Kyläil­ty on pal­jon ja autet­tu toi­sia. Anni Huru muis­taa, kuin­ka hän­tä lyp­sy­tai­toi­se­na haet­tiin mones­ti apuun, sil­loin toi­nen naa­pu­ri tuli avuk­si kotiin lap­sia hoitamaan.

Kun Hurun lap­sis­ta nuo­rim­mai­nen aloit­ti esi­kou­lun, Ase­man kou­lun joh­ta­ja Eero Jus­si­la tuli kysy­mään Annia töi­hin kou­lun keit­to­laan ja siivoojaksi. 

– Tot­ta kai läh­din, ja viih­dyin hyvin.

Ase­man kou­lul­la vie­räh­ti 15 vuot­ta elä­kei­kään saakka. 

– Tuo­hon aikaan ei ollut muu­ta kuin har­ja, luu­tu ja ämpä­ri. Kai­kis­ta töis­tä kui­ten­kin sel­vit­tiin, niin kodeissakin.

Ruo­ka käy­tet­tiin aina tar­koin, mitään ei hei­tet­ty huk­kaan. Lei­pä ja nisu lei­vot­tiin aina itse niin Anni Hurun lap­suu­den­ko­dis­sa kuin hänen omas­sa talou­des­saan­kin. Puna­lei­pää­kin teh­tiin, ohueh­kok­si lei­väk­si lei­vot­tu veri­lei­pä kui­vat­tiin kuten rei­kä­lei­vät­kin pir­tin orres­sa. Tuh­tia eväs­tä saa­tiin, kun lei­väs­tä kei­tet­tiin jank­kia, johon lisät­tiin höys­teek­si läskiä. 

Kans­sa­käy­mi­nen mui­den ihmis­ten kans­sa, tut­tu­jen tapaa­mi­nen ja osal­lis­tu­mi­nen tilai­suuk­siin on seu­ral­li­sel­le Anni Hurul­le ollut aina mie­luis­ta. Hän on myös mat­kus­tel­lut ja osal­lis­tu­nut Hau­ki­pu­taan Rin­ta­ma­ve­te­raa­nien poru­kas­sa reis­sui­hin. Har­mik­si koro­na-aika toi kat­kea­man kaikkeen.

Liik­ku­mi­sen apu­vä­li­nee­nä hänel­lä on nykyi­sin kep­pi ja tar­vit­taes­sa rol­laat­to­ri. Uuti­sia Anni Huru seu­raa tar­kas­ti, mut­ta luke­mi­nen on vii­me aikoi­na jää­nyt vähem­mäl­le näön reis­ta­tes­sa. Hän asuu edel­leen omas­sa kodis­saan, yhdes­sä tyt­tä­ren kans­sa. Liik­keel­lä pitä­vät kodin aska­reet kuten ruu­an­lait­to ja tis­kaa­mi­nen. Las­ten ja hei­dän per­hei­den­sä käyn­nit tuo­vat aina iloa ja pitä­vät tii­viis­ti elä­mäs­sä ja arjes­sa kiinni. 

– Jos oli­sin yksin, kaik­ki oli­si var­mas­ti hyvin erilaista.

Surua­kin elä­mään mah­tuu, sil­lä les­kek­si Anni Huru jäi vuon­na 1985. Pit­kä aika ei ole sii­tä, kun kak­si lap­sis­ta siir­tyi tuon­puo­lei­seen lyhyen ajan sisällä.

– Suru ja kai­paus, eivät ne häviä koskaan.

100-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään lau­an­tai­na 23.9. Hei­ton talol­la Haukiputaalla.

– Olin aluk­si sil­lä kan­nal­la, että kan­nat­taa­ko mitään juh­lia pitää, mut­ta lähei­set halua­vat jär­jes­tää. Vii­mek­si vie­tet­tiin 90-vuo­tis­päi­vää samas­sa paikassa.

– Sil­loin yksi vie­rais­ta huik­ka­si, että tava­taan sit­ten sata­vuo­tis­synt­tä­reil­lä. Vai­kea näi­tä ikä­vuo­sia on itse­kään käsit­tää, mut­ta täs­sä sitä ollaan!

Oulun seu­ra­kun­tien alue­kes­kus­rek­si­te­rin mukaan Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa on täl­lä het­kel­lä Anni Hurun lisäk­si yksi yli 100-vuotias.