Jää­lis­sä isot odo­tuk­set moni­toi­mi­ta­lon käy­tös­tä

Ville-Mikko Sikiö, Birger Ylisaukko-oja, Timo Pulkkinen, Eero Laine, Dinatra Mando ja Kirsi Kasto pohtivat yhdessä, millaisia mahdollisuuksia Jäälin monitoimitalo tulevaisuudessa jääliläisille tarjoaa. Jäälin verkostoiltapäivässä yli 30 osallistujaa mietti, miten alueen hyvinvointia voitaisiin lisätä.

Jää­lin moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu nykyi­sen Lai­va­kan­kaan kou­lun kupee­seen ensi syk­sy­nä. Tilat saa­daan kou­lu­lais­ten käyt­töön syys­kuun alku­puo­lel­la. Jää­lin alu­een eri yhdis­tyk­set ja toi­mi­jat sekä yksit­täi­set asuk­kaat odot­ta­vat kovas­ti, mil­lai­sia kokoon­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia uusi moni­toi­mi­ta­lo tuo tul­les­saan. Jää­lin ver­kos­toil­ta­päi­väs­sä poh­dit­tiin moni­toi­mi­ta­lon käy­tön ohel­la muun muas­sa sitä, mtä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­sek­si voi­tai­siin yhdes­sä teh­dä. Samoin mie­tit­tiin, mitä kukin yksi­lö­nä voi­si teh­dä alu­een…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus