Oulun koro­na­ti­lan­ne pahe­nee — koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tös ensi maanantaina

Nel­jän­tois­ta vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku Oulun kau­pun­gis­sa on kohon­nut jo yli 300 ja posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus rei­lus­ti yli 10 pro­sen­tin. Yksit­täis­ten tar­tun­to­jen mää­räs­sä saa­vu­tet­tiin tiis­tai­na ennä­tys: kir­jat­tu­ja tar­tun­to­ja oli 72. Koro­na­jäl­ji­tys on täl­lä het­kel­lä Oulus­sa kuormittunut.

Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si alku­vii­kos­ta kokouk­ses­saan, että epi­de­mian suh­teen ollaan leviä­mi­sa­lu­eel­la koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Oysis­sa koro­na­po­ti­las­mää­rä on kas­vus­sa. Täl­lä het­kel­lä hoi­toa saa 13 poti­las­ta. Kau­pun­gin­sai­raa­las­sa koro­na­po­ti­lai­ta on alle 5 henkilöä.

Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä lin­ja­si, että kau­pun­gin työ­pai­koil­la teh­dään jär­jes­te­lyt, joil­la kon­tak­te­ja vähen­ne­tään. Yhteis­ten tilo­jen käyt­tö rajoi­te­taan puo­leen tilo­jen maksimikapasiteetista.

Koro­na­pas­sin käyt­tä­mi­ses­tä kau­pun­gin tilai­suuk­sis­sa pää­tök­sen tekee kau­pun­gin­hal­li­tus. Joh­to­ryh­mä esit­ti, että kau­pun­gin­hal­li­tus tekee peri­aa­te­pää­tök­sen koro­na­pas­sin käy­tös­tä kau­pun­gin jär­jes­tä­mis­sä tilai­suuk­sis­sa kokouk­ses­saan ensi vii­kon maanantaina.

Koro­na­pan­de­mia on vie­lä pit­kään yhteis­kun­tam­me rie­sa­na. Tämän vuok­si kaik­kien yli 12-vuo­tiai­sen on syy­tä ottaa kak­si roko­tean­nos­ta mah­dol­li­sim­man pian. Vain riit­tä­vä roko­te­kat­ta­vuus mah­dol­lis­taa yhteis­kun­nan palaa­mi­sen nor­maa­liin arkeen.