Onnis­tuu­ko sote-ratkaisu

Moni taho epäi­lee sote rat­kai­sun onnis­tu­mis­ta eikä syyt­tä. Asia­ko­ko­nai­suus on laa­ja ja kos­kee koko kansaa.

Uudis­tuk­sen tar­koi­tus­han on saa­da pal­ve­lut kai­kil­le tas­a­puo­li­ses­ti ja saa­da myös jol­la­kin aika­vä­lil­lä sääs­tö­jä aina pai­su­viin sote-menoi­hin. Kes­kus­tan tavoi­te saa­da jokai­seen kun­taa aina­kin yksi sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­pis­te on kun­nian­hi­moi­nen ja kan­na­tet­ta­va han­ke, tosin jot­kut puo­lu­eet sitä vastustavat.

Kes­kus­te­lu hoi­to­paik­ko­jen ja hoi­ta­jien mää­räs­tä on erit­täin tar­peel­li­nen mut­ta sääs­tö­jä haet­taes­sa on otet­ta­va huo­mioon yhä useam­min ennal­taeh­käi­sy ja ter­vei­den elä­män­ta­po­jen vaa­li­mi­nen ja niil­le luo­ta­vat par­haat mah­dol­li­set olo­suh­teet. Kun­to­la­tu­jen ja ‑pol­ku­jen, lii­kun­ta­har­ras­tus­paik­ko­jen luo­mi­nen ja jo ole­mas­sa ole­vien sekä lii­kun­ta­sa­lien ja har­ras­tus­kent­tien tuke­mi­nen on pal­jon edul­li­sem­paa kuin sai­rauk­sien hoi­to. Lii­kun­nal­la este­tään myös mie­len­ter­veys- ja päihdeongelmia.

Toi­nen suu­ri sääs­tö­koh­de on logis­ti­nen. Eri­kois­hoi­toa anta­viin yli­opis­to­sai­raa­loi­hin on Suo­men monel­la­kin alu­eel­la pit­kä mat­ka. Kul­je­tus­ten yhdis­tä­mi­nen toi­si suu­ret sääs­töt nyky­mal­liin ver­rat­tu­na. Nyt saat­taa kah­den­sa­dan kilo­met­rin pääs­tä läh­teä aamusel­la samas­ta kun­nas­ta vii­si­kin tak­sia samaan aikaan samaan sai­raa­layk­sik­köön. Asial­la on nykyi­ses­sä lain­sää­dän­nös­sä perus­teet, tämä koko­nai­suus ja lain­sää­dän­tö pitää miet­tiä uudel­leen tark­kaan kun sote-alu­eet aloit­ta­vat työnsä.

Mau­ri Moi­la­nen, Oulu