Näky­väk­si-tai­de­näyt­te­ly Gal­le­ria Oska­ri Jauhiaisessa

Maria Maan­va­lon ja Jut­ta Riko­lan Näky­väk­si-tai­de­näyt­te­ly on näh­tä­vis­sä Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 17.11. alkaen. Tai­de­näyt­te­lyn teok­sis­sa kes­kei­se­nä ja tun­nis­tet­ta­va­na hah­mo­na on nai­nen, jota Maan­va­lo että Riko­la lähes­ty­vät töis­sään eri näkö­kul­mis­ta ja eri menetelmillä.

Maria Maan­va­lon kuvit­teel­li­sen rea­lis­ti­set ja tari­nal­li­set teok­sen­sa syn­ty­vät hen­ki­syy­teen liit­ty­vis­tä poh­din­nois­ta ja mate­ri­aa­leil­la lei­kit­te­lys­tä. Kes­kei­se­nä hah­mo­na kai­kis­sa hänen teok­sis­saan on naisfiguuri.

Maan­va­lo on oulu­lai­nen kuva­tai­tei­li­ja ja tai­de­graa­fik­ko, joka tekee enim­mäk­seen tem­pe­ra­maa­lauk­sia ja tai­de­gra­fiik­kaa. Näky­väk­si-näyt­te­lys­sä esil­lä on hänen uusim­pia temperamaalauksiaan.

Jut­ta Riko­la on oulu­lai­nen art direc­tor ja kuvit­ta­ja, jon­ka teok­sis­sa tee­ma­na on tyt­tö­jen ja nais­ten nos­ta­mi­nen pää­osaan. Tai­de on Riko­lan tapa vas­ta­ta yhteis­kun­nan nais­vi­haan. Tytöt näyt­tä­vät tule­van arvoas­tei­kos­sa vii­mei­se­nä mies­ten, poi­kien ja nais­ten jäl­keen. Tei­ni­tyt­töi­hin liit­ty­viä asioi­ta pide­tään tur­ha­na, jopa naurettavana.

Sosi­aa­li­nen media on kui­ten­kin luo­nut ihmi­sil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia ilmais­ta itse­ään. Tyt­tö­jen sel­fie­kult­tuu­ri eri­tyi­ses­ti Ins­ta­gra­mis­sa on hui­maa oman tilan otta­mis­ta ja itsen­sä mää­rit­tä­mis­tä omin ehdoin. Se on tilai­suus ottaa oma kuva omiin käsiin.

Riko­la halu­aa­kin ottaa pie­net Ins­ta­gra­min ruu­tuun tal­len­ne­tut het­ket ja nos­taa ne suu­ri­ko­koi­sik­si teok­sik­si sei­näl­le. Kän­ny­kän näy­tös­tä moni­kym­men­ker­tai­sik­si suu­ren­net­tui­na piir­rok­si­na ne vaa­ti­vat huo­mio­ta ja herät­tä­vät ajat­te­le­maan. Näyt­te­lyn työt on toteu­tet­tu lyi­jy­ky­nä- ja digi­taa­li­si­na piirroksina.

Näky­väk­si-näyt­te­ly on näh­tä­vil­lä Kii­min­gin Syke-talon Gal­le­ria Oska­ri Jau­hiai­ses­sa 17.11.–31.12. Kii­min­gin kir­jas­ton aukioloaikoina.