Las­ten tai­de­näyt­te­ly osa­na juhlaviikkoa

Iin Nätteporissa on esillä taidekoulun kuvataiteen ryhmien näyttely.Iin Nätteporissa on esillä taidekoulun kuvataiteen ryhmien näyttely.

Iin Nät­te­po­riin on ripus­tet­tu tai­de­kou­lun kuva­tai­teen ryh­mien näyt­te­ly. Näyt­te­lyn teok­set ovat pää­asias­sa 1–2‑luokkalaisten kuva­tai­de­ryh­mis­tä. Muka­na on myös 7–10- sekä 10–13-vuotiaiden ilta­ryh­mien töitä. 

Näyt­te­ly­ti­la on valais­tu, jol­loin teos­ten väri­maa­il­ma muut­tuu valo­jen mukaan. Näyt­te­ly on avoin­na kir­jas­ton aukio­lo­jen mukai­ses­ti 10.1. saak­ka. Ensi vii­kol­la näyt­te­lyyn voi tutus­tua osa­na Valon­juh­lan tar­jon­taa. Valon­juh­laa vie­te­tään Iis­sä jo perin­tei­ses­ti mar­ras­kuun lopul­la val­ta­kun­nal­li­sel­la Mie­len­ter­veys­vii­kol­la. Tänä vuon­na vii­kon tee­ma­na on koh­taa­mi­nen. Juh­laa vie­te­tään useis­sa eri pis­teis­sä ensi vii­kon ajan.

Tapah­tu­mat alka­vat sun­nun­tai­na ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­väl­lä kynt­ti­lä­ta­pah­tu­mal­la, jos­sa syty­te­tään kynt­ti­lät itse­mur­han teh­nei­den muistolle. 

Kan­sa­lais­opis­ton oppi­las­kon­sert­ti jär­jes­te­tään maa­nan­tai- ja tiis­tai-ilta­na. Senio­ri­ki­noe­si­tyk­set Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ovat ohjel­mas­sa tiistaina. 

Valo­tai­det­ta näh­dään Nät­te­po­rin pihal­la kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin kel­lo 16–20.

Kes­ki­viik­ko­na haas­te­taan Ruus­tin­nan­rei­tin asuk­kai­ta sytyt­tä­mään por­tin­pie­leen­sä lyh­ty tai ulko­tu­li kel­lo 16–19 väli­sek­si ajak­si. Lyh­dyil­lä pyri­tään valai­se­maan yhte­näi­nen reit­ti Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­ta Nät­te­po­riin. Kes­ki­viik­ko­na kel­lo 17–18 vie­te­tään Valon­läh­de-tapah­tu­maa Lähde!-puistossa.

Tors­tai­na ohjel­mas­sa on jou­lui­nen askar­te­lu­tuo­kio Iin kir­jas­tos­sa kel­lo 15–18. Sen jäl­keen kel­lo 18 Nät­te­po­rin pihal­la on Kuuranvalkeat-tulishow. 

Per­jan­tai­na vie­te­tään uusi­tun uit­to­näyt­te­lyn ava­jai­sia museol­la kel­lo 17. Museoon voi tutus­tua myös lauantaina.

Vii­kon tar­kem­pi ohjel­ma on kun­nan net­ti­si­vuil­la tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa. Valon­juh­lan 2021 jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä Ii-ins­ti­tuu­tin eri yksi­köt eli Iin kir­jas­to, Iin vapaa-aika ja hyvin­voin­ti, Iin kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu, Iin koti­seu­tu­museo sekä Tai­de­kes­kus KulttuuriKauppila.