Osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys käynnissä

Oulun kau­pun­gin osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin äänes­tys on käyn­nis­sä eli oulu­lai­set pää­se­vät päät­tä­mään, mihin 70 000 euroa käy­te­tään. Omia suo­sik­ke­jaan voi äänes­tää 34 ehdo­tuk­sen jou­kos­ta. Kaik­kiin ehdo­tuk­siin voi tutus­tua Osal­lis­tu Oulu-sivus­tol­la (osallistu.ouka.fi) jos­sa myös äänes­tys tapah­tuu. Äänes­ty­sai­ka on 16.5.–29.5.

Äänes­tyk­ses­sä on muka­na moni­puo­li­ses­ti ehdo­tuk­sia eri aihea­lueis­ta ja eri alueil­ta. Muka­na on muun muas­sa lii­kun­taan ja ulkoi­lu­mah­dol­li­suuk­siin, kult­tuu­riin ja kau­pun­kiym­pä­ris­töön liit­ty­viä ehdotuksia.