Pin­noi­tet­tu­ja maan­tei­tä muu­te­taan sora­teik­si Ran­ta­poh­jan alueella

Huonokuntoisen SOP-tien paikkaaminen ja pitäminen liikennettä tyydyttävässä kunnossa on ELY-keskuksen mukaan kallista ja hankalaa. Kuva: Ari JunkkariHuonokuntoisen SOP-tien paikkaaminen ja pitäminen liikennettä tyydyttävässä kunnossa on ELY-keskuksen mukaan kallista ja hankalaa. Kuva: Ari Junkkari

Ensi kesä­nä muu­te­taan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vähä­lii­ken­tei­siä, ohues­ti pin­noi­tet­tu­ja (ns. SOP-tie) maan­tei­tä sora­teik­si. Kun­nos­tet­ta­vien tei­den yhteis­pi­tuus on 17 kilo­met­riä, ker­ro­taan Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta.

Vähä­lii­ken­teis­ten maan­tei­den pääl­lys­tei­den yllä­pi­to on ELY:n mukaan tien­pi­don rahoi­tuk­sen niuk­kuu­des­ta joh­tuen haas­teel­lis­ta. Har­vaan lii­ken­nöi­ty­jä pääl­lys­tet­ty­jä maan­tei­tä ei pys­ty­tä uudel­leen pääl­lys­tä­mään ja nii­tä pide­tään­kin lii­ken­net­tä pal­ve­le­vas­sa kun­nos­sa paik­kauk­sin. Pääl­lys­teen tai pin­tauk­sen huo­non­tues­sa tilan­ne voi muut­tuu ajan saa­tos­sa niin, ettei pääl­lys­tet­tä kan­na­ta enää yllä­pi­tää. Täl­löin pääl­lys­tet­ty vähä­lii­ken­tei­nen tie voi­daan kun­nos­taa sora­tiek­si. Huo­no­kun­toi­sen SOP-tien paik­kaa­mi­nen ja pitä­mi­nen lii­ken­net­tä tyy­dyt­tä­väs­sä kun­nos­sa on kal­lis­ta ja hankalaa.

Hyvä sora­tie on ELY:n mukaan usein käyt­tä­jäl­le parem­pi vaih­toeh­to kuin huo­no­kun­toi­nen pääl­lys­tet­ty tie. Toi­men­pi­teel­lä voi­daan siis paran­taa tien tur­val­li­suut­ta ja ajo­mu­ka­vuut­ta. Vii­me vuo­si­na Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa on pin­noi­tet­tu­ja maan­tei­tä paran­net­tu sora­teik­si vuo­sit­tain noin 10–30 kilo­met­rin matkalla.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la muu­te­taan tule­va­na kesä­nä sora­teik­si Ait­to­ky­län­tie (nro 18697/kartassa sini­nen, pituus 5 km), Leu­van­tie (nro 18800, kar­tas­sa orans­si, pituus 4,3 km) ja Kont­ti­lan­tie (nro 18801/kartassa vih­reä, pituus 7,7 km).