Atk-Cent­ral huol­taa tie­to­ko­nei­ta 10 vuo­den kokemuksella

Atk-Centralin yrittäjä Jaakko Kärenaho huoltaa, myy ja kokoaa tietokoneita vuosien kokemuksella.

Inke­ri Harju
Haukipudas

Atk-Cent­ral on kuu­lu­nut Hau­ki­pu­taan katu­ku­vaan jo 10 vuot­ta. Pää­asias­sa tie­to­ko­nei­ta huol­ta­van yri­tyk­sen perus­ti alun­pe­rin Kim­mo Kal­lio, jol­ta yri­tyk­sen nykyi­nen omis­ta­ja Jaak­ko Käre­na­ho osti lii­ke­toi­min­nan vuon­na 2012.
Ennen hotel­li Samant­tan vie­res­sä sijain­nut Atk-Cent­ral muut­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten tien toi­sel­le puo­lel­le Tek­ni­set- kodin­ko­ne­liik­keen kans­sa samaan rakennukseen.

Oppi­po­jas­ta
yrittäjäksi

Käre­na­hon ura tie­to­ko­nei­den paris­sa alkoi työ­elä­mä­val­men­nuk­sel­la Kal­lion opis­sa, jos­sa Käre­na­ho huo­ma­si alan kiin­nos­ta­van. Hän opis­ke­li mer­ko­no­mik­si oppi­so­pi­muk­sel­la ja tai­dot tie­to­ko­nei­den kans­sa kehit­tyi­vät työn ohessa.
– Kim­mo haki sil­loin yri­tyk­sen perus­ta­mi­sen aikaan työn­te­ki­jää ja työk­kä­ri tar­jo­si paik­kaa, sii­tä tämä sit­ten läh­ti, Käre­na­ho muistelee.
Nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen Käre­na­ho on toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä vii­ti­sen vuot­ta ja on erit­täin tyytyväinen.
– Saa teh­dä sitä mikä miel­lyt­tää, eikä työ ole pak­ko­pul­laa, se on tär­keä asia, hän kertoo.
Käre­na­ho halu­aa pitää yri­tyk­sen­sä omal­la kyläl­lä, eikä siir­ty­mi­nen esi­mer­kik­si Ouluun kiinnosta.
– Asia­kas­kun­ta on tääl­lä hyvä, moni iiläi­nen­kin käy meil­lä. Kau­pun­gis­sa kil­pai­lu oli­si kovem­paa ja työs­tä meni­si ren­tous, Käre­na­ho selittää.
Hän ker­too ole­van­sa yri­tyk­sen­sä uuteen sijain­tiin erit­täin tyytyväinen.
– Meil­lä on täs­sä täl­lai­nen ‘’Hau­ki­pu­taan tek­niik­ka­kes­kus’’, kun huol­lot, kodin­ko­neet ja avun saa kai­ken samas­ta raken­nuk­ses­ta. Ele­tään sel­lai­ses­sa sym­bioo­sis­sa, että jos en itse osaa aut­taa niin ohjaan heil­le ja he vas­taa­vas­ti ohjaa­vat joi­tain asiak­kai­taan meil­le, Käre­na­ho kehuu.
Täl­lä het­kel­lä Atk-Cent­ral työl­lis­tää ainoas­taan yrit­tä­jän­sä, mut­ta usein keväi­sin liik­kees­sä on ammat­ti­kou­lun har­joit­te­li­joi­ta ja kesäi­sin kesäsetelinuoria.

Koti­ko­ne­kin
kai­paa huoltoa

Tie­to­ko­nei­den ja tablet­tien huol­lon sekä käyt­tö­jär­jes­tel­mien päi­vi­tyk­sen lisäk­si Atk-Cent­ral myös myy uusia sekä kun­nos­tet­tu­ja tie­to­ko­nei­ta ja nii­den oheis­tuot­tei­ta, kuten tulos­ti­mia. Liik­keen eri­koi­suu­te­na on tilauk­ses­ta asiak­kaan toi­vei­den mukaan itse koo­tut tietokoneet.
– Yleen­sä ne ovat tehok­kaam­pia pöy­tä­tie­to­ko­nei­ta peli­har­ras­ta­jil­le. Koo­tus­sa on se etu, että ne ovat rää­tä­löi­ty­jä rat­kai­su­ja ja nii­tä voi itse muo­ka­ta ja päi­vit­tää hel­pom­min kuin paket­ti­ko­nei­ta, Käre­na­ho selittää.
Tilauk­ses­ta teh­dyn koneen kokoa­mi­seen Käre­na­hol­la menee kol­mes­ta vii­teen päivään.
Taval­li­sin Atk-Cent­ra­liin astu­va asia­kas ei kui­ten­kaan ole vail­la peli­tie­to­ko­net­ta, vaan ylei­sim­piä töi­tä ovat koti­tie­to­ko­nei­den vuosihuollot.
– Vuo­si­huol­los­sa muun muas­sa pois­te­taan koneen sisäl­tä pölyt, mit­kä voi­vat aiheut­taa koneen kuu­me­ne­mis­ta. Hyvä­hän se kone oli­si ker­ran vuo­des­sa huol­taa, jos halu­aa, että se kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään, Käre­na­ho huomauttaa.
Ylei­sim­piä koti­ko­nei­den ongel­mia Käre­na­hon mukaan ovat ros­ka­pos­tien tai lataus­ten muka­na tul­leet viruk­set ja hait­taoh­jel­mat sekä käy­tön hidastuminen.
– Yleen­sä koneen hitaus joh­tuu kulu­nees­ta kiin­to­le­vys­tä. Van­hoil­le levyil­le on nyt ole­mas­sa kor­vaa­ja, joka kes­tää pidem­pään ja lisää koneen nopeut­ta, Käre­na­ho kertoo.
Lähi­tu­le­vai­suu­des­sa Käre­na­ho aikoo laa­jen­taa pal­ve­lui­taan myös koti­si­vu­jen tekemiseen.
– Tar­koi­tuk­se­na oli­si suun­ni­tel­la yksin­ker­tai­sia ja edul­li­sia koti­si­vu­pal­ve­lu­ja pie­nem­mil­le yri­tyk­sil­le. Uusia visioi­ta tar­vi­taan, kun koneis­ta teh­dään koko ajan kes­tä­väm­piä, Käre­na­ho naurahtaa.