Oulu päät­ti laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edistämisestä

Oulun kau­pun­ki alkaa mak­saa mää­rä­ai­kais­ta laa­ja­kais­ta­tu­kea pai­kal­lis­ten laa­ja­kais­ta­hank­kei­den edis­tä­mi­sek­si. Mää­rä­ra­haa vara­taan vuo­sil­le 2012–2022 yhteen­sä 500 000 euroa. Laa­ja­kais­ta­tu­ki tulee haet­ta­vak­si vuo­den 2021 alus­sa. Hakuai­ka kes­tää vii­si kuu­kaut­ta, ja sil­le ava­taan omat verk­ko­si­vut osoit­tee­seen ouka.fi/laajakaistatuki .

Tuki myön­ne­tään kylä­toi­mi­kun­nil­le, asu­ka­syh­tei­söil­le, laa­ja­kais­tao­suus­kun­nil­le ja ‑yhtiöil­le sekä muil­le rekis­te­röi­ty­neil­le yhtei­söil­le kiin­teän laa­ja­kais­tan raken­ta­mis­ta var­ten. Tuen myön­tä­mi­ses­sä ote­taan huo­mioon hank­keen toteut­ta­mis­kel­poi­suus ja kus­tan­nuk­set, pai­kal­li­suus, vai­kut­ta­vuus sekä ver­kon peit­tä­vyys. Tuki hae­taan kus­tan­nusar­vion perus­teel­la, mut­ta mak­se­taan jäl­ki­kä­teen vain toteu­tu­nei­ta kus­tan­nuk­sia vas­taan. Laa­ja­kais­ta­tu­kea ei mak­se­ta sel­lai­sil­le hank­keil­le, jot­ka ovat jo toteu­tus­vai­hees­sa, eikä tukea mak­se­ta alueil­le, jois­sa kiin­teä laa­ja­kais­ta raken­tuu mark­ki­naeh­toi­ses­ti. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la laa­ja­kais­ta­han­ke on lähes­ty­mäs­sä vireil­le­pa­no­vai­het­ta esi­mer­kik­si Ylikiimingissä.

Laa­ja­kais­ta­tu­ki on tar­koi­tet­tu kiin­teäl­le laa­ja­kais­ta­ver­kol­le, joka tar­jo­aa kulut­ta­jal­le vähin­tään 100/100 Mbps sym­met­ri­sen laa­ja­kais­tayh­tey­den. Kau­pun­gin laa­ja­kais­ta­tu­kea voi­daan käyt­tää myös Tra­ficom lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton myön­tä­män val­tion laa­ja­kais­ta­tuen kun­tao­suu­den kattamiseen.

Noin 50 000 euroa mää­rä­ra­has­ta vara­taan mää­rä­ai­kai­sen laa­ja­kais­ta­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vään vuo­del­le 2021. Koor­di­naat­to­rin teh­tä­vä­nä on kar­toit­taa ja tie­dot­taa alu­eet ja yhtei­söt sekä teh­dä val­mis­te­lu­työ val­tion laa­ja­kais­ta­tuen hakua var­ten. Laa­ja­kais­ta­koor­di­naat­to­rin tulee jal­kau­tua ken­täl­le hank­kei­den tie­dot­ta­mi­sen avuk­si ja tuek­si. Koor­di­naat­to­ri toi­mii Busi­nes­sOu­lun ja yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lu­jen ohjauksessa.