Yli-Iin reser­vi­läi­set toi­mi­nut 50 vuot­ta

26.4.1968 pidet­tiin yli-iiläis­ten reser­vin aliup­see­rien pii­ris­sä perus­ta­va kokous, jon­ka tulok­se­na syn­tyi yhdis­tys nimel­tä Yli-Iin Reser­vin Aliup­see­rit ry. Samal­la pol­kais­tiin käyn­tiin aktii­vi­nen reser­vi­läis­toi­min­ta, jon­ka vii­den­kym­me­nen vuo­den merk­ki­paa­luun yltä­nyt­tä tai­val­ta juh­lis­tet­tiin pie­ni­muo­toi­ses­ti jäsen­ten ja yhteis­työ­kump­pa­nien paris­sa lau­an­tai­na Saa­ri­kos­ken Jah­ti­mies­ten majal­la. Koko yhdis­tyk­sen ole­mas­sao­lon ajan ovat toi­min­nan kes­kei­set osa-alu­eet olleet vete­raa­ni­työ, maan­puo­lus­tus­tai­to­jen ker­taa­mi­nen eten­kin ampu­ma­tai­don yllä­pi­don kaut­ta sekä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus