Mön­ki­jän seläs­sä koh­ti Nord­kap­pia, pysäh­dys Iis­sä

Koto­aan Unka­ris­ta viik­ko sit­ten mat­kal­leen star­tan­neet kave­ruk­set Peter Sza­bo ja Vik­tor Bagi piti­vät kes­ki­viik­ko­na tauon Iis­sä. Mie­het mat­kaa­vat mön­ki­jäl­lä, jon­ka jokai­nen sent­ti on käy­tet­ty hyväk­si ret­ken vaa­ti­mia tar­vik­kei­ta pakat­taes­sa.

Unka­ris­ta kak­sik­ko huris­te­li Slo­va­kian, Puo­lan, Liet­tuan ja Lat­vian kaut­ta Viroon, mis­tä mat­ka jat­kui merit­se Suo­men­lah­den yli. Suo­mes­ta mie­het jat­ka­vat vie­lä Poh­jois-Nor­jaan aina Jää­me­ren ran­nal­le saak­ka, min­kä jäl­keen he suun­taa­vat Ruot­sin ja Tans­kan kaut­ta takai­sin kotia koh­ti.

Kaik­ki­aan kak­si­kon mat­ka kes­tää vajaat kol­me viik­koa. Päi­vit­täi­set tai­pa­leet ovat var­sin pit­kiä, vaik­ka täpö­täy­teen las­ta­tun mön­ki­jän vauh­ti jää noin seit­se­mään­kym­me­neen kilo­met­riin tun­nis­sa.

– Vauh­ti on sopi­va, että ehtii näh­dä mai­se­mia­kin, mat­kaa­jat ker­to­vat.

Mön­ki­jän Vik­tor Bagi sanoo hank­ki­neen­sa vii­me maa­lis­kuus­sa, joten kul­ku­pe­li on vie­lä uusi, eikä sen kun­nos­sa ole­kaan ongel­mia ilmen­nyt. Mat­kus­ta­jien paka­ra­li­hak­set sen sijaan ovat välil­lä kovil­la, ja jokai­sen yöpy­mis­ker­ran jäl­keen on tava­rat pakat­ta­va huo­lel­la, jot­ta kai­ken saa kyy­tiin mah­tu­maan.

– Onnek­si pak­kaa­mi­seen har­jaan­tuu, kun sen muu­ta­man ker­ran tekee, Bagi nau­rah­taa.

Unka­ri­lais­ka­ve­ruk­set Peter Sza­bo (vasem­mal­la) ja Vik­tor Bagi ovat valin­neet mat­kan­te­ko­vä­li­neek­seen mön­ki­jän, jon­ka jokai­nen koh­ta ja loke­ro on hyö­dyn­net­ty mat­ka­ta­va­roi­den pak­kaa­mi­ses­sa.

Sää on mat­ka­lai­sia suo­si­nut, sil­lä Iihin men­nes­sä he eivät ker­to­man­sa mukaan olleet ehti­neet saa­da nis­kaan­sa vie­lä lain­kaan vesi­sa­det­ta.