Vene­väy­län ruop­paus Kii­min­ki­joel­la alkaa ensi vii­kol­la

Oulun kau­pun­ki aloit­taa ensi vii­kol­la vene­väy­län kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­sen Hau­ki­pu­taal­la. Pää­ura­koit­si­ja­na toi­mii R-Towing Oy.

Ruop­paus­työ voi aiheut­taa hait­taa vesi­lii­ken­teel­le Kiiminkijoella.Veneilijöitä pyy­de­tään­kin  hil­jen­tä­mään vauh­tia ruop­paus­lau­tan koh­dal­la ja väis­tä­mään hinaa­ja­proo­mu­yh­dis­tel­mää kapeil­la pai­koil­la. Proo­mu­ja hinat­taes­sa nii­den ohjai­lu­ky­ky on rajoi­tet­tu. Ruop­paus­mas­sat läji­te­tään Oulun sata­man alu­eel­le  Orit­ka­riin.

Kun­nos­sa­pi­to­ruop­paus toteu­te­taan tar­vit­ta­van vesi­sy­vyy­den tur­vaa­mi­sek­si vene­väy­läl­lä. Työn tilaa­ja­na on Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut.

Ruop­pauk­sia teh­dään lisäk­si Oulu­joen suis­tos­sa, Raja­hau­das­sa ja Tas­ki­sen­pe­räl­lä. Ruop­paus­työt saa­daan pää­tök­seen vuo­den lop­puun men­nes­sä.