Oulun kau­pun­gin alu­eel­le voi­maan koro­nan kiih­ty­mis­vai­heen suosituksia

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti alku­vii­kos­ta uusis­ta koro­na­suo­si­tuk­sis­ta. Tar­tun­to­jen mää­rä on kas­vus­sa eri­tyi­ses­ti Oulus­sa, mis­sä ollaan epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­lä. Oulun kau­pun­gin alu­eel­le annet­ta­vat uudet suo­si­tuk­set ja ohjeet kos­ke­vat mas­kin käyt­töä, yksi­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä, har­ras­tus­ryh­miä ja ris­ki­ryh­mien luo­na vierailua.

Uudet suo­si­tuk­set Oulun kau­pun­gin alu­eel­le ovat voi­mas­sa 29.10–12.11.2020. Suu-nenä­suo­jain­ten käyt­töä suo­si­tel­laan jul­ki­sis­sa sisä­ti­lois­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa yli 15-vuo­tiail­le. Suo­si­tus ei kos­ke ylä­kou­lu­ja eikä toi­sen asteen oppilaitoksia.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee, ettei yli 20 hen­gen yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tä. Ryh­mä­muo­toi­seen har­ras­ta­mi­seen anne­taan tar­ken­net­tu­ja tur­val­li­suus­oh­jei­ta. Tur­val­li­suus­oh­jeis­ta tie­do­te­taan tar­kem­min vii­meis­tään tors­tai­na 29.10. kun ne valmistuvat.

Lisäk­si suo­si­tel­laan vält­tä­mään vie­rai­lu­ja ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien luok­se 10 päi­vän ajan sen jäl­keen, kun on osal­lis­tu­nut tilai­suu­teen, jos­sa on kas­va­nut ris­ki koro­na-altis­tuk­sel­le (ylei­sö­ta­pah­tu­mat, har­ras­tus­toi­min­ta, ravit­se­mus­lii­ke). Kysees­sä on suo­si­tus ja asiak­kaat saa­vat pal­ve­lun­sa Oulun kau­pun­gil­ta, vaik­ka mas­kia ei jos­tain syys­tä käyt­täi­si. Vähä­va­rai­sil­le oulu­lai­sil­le on ilmai­sia mas­ke­ja jaos­sa muun muas­sa hyvinvointikeskuksissa.