Koro­na­su­mus­sa

Vie­lä kesäl­lä saat­toi syn­tyä het­kit­täin vai­ku­tel­ma, että koro­na on saa­tu Suo­mes­sa kuriin ja että täs­tä voi­daan pik­ku­hil­jaa siir­tyä koh­ti nor­maa­lia. Ja kun­han se roko­te­kin siel­tä tulee, niin pan­de­mia on selätetty.

Mut­ta ei, syk­syn tul­len tilan­ne sumuun­tui jäl­leen. Tar­tun­ta­mää­rät ovat kas­vus­sa pait­si Suo­mes­sa niin eri­tyi­ses­ti monin pai­koin Euroo­pas­sa. Yhdys­val­lat on oma lukun­sa. Roko­te­uu­ti­soin­ti on välil­lä roh­kai­se­vaa, mut­ta jo seu­raa­va­na päi­vä­nä saa­tam­me kuul­la uuti­sia kes­key­ty­nees­tä rokot­teen kehit­tä­mi­ses­tä. Joku asian­tun­ti­ja sanoo, että saam­me rokot­teen vuo­den­vaih­tee­seen men­nes­sä, toi­nen arvioi että se oli­si käy­tet­tä­vis­sä vas­ta tule­van juhan­nuk­sen aikoi­hin. Epä­sel­vää tun­tuu ole­van myös se, mil­lai­nen rokot­teen luo­ma suo­ja tulee ole­maan. Tulee­ko sii­tä pysy­vä vai onko roko­te otet­ta­va jopa pari ker­taa vuodessa.

Koro­nan luo­ma tule­vai­suus­su­mu aiheut­taa hapa­roin­tia monel­la elä­mä­na­lal­la. Val­tion, kun­tien ja yri­tys­ten on vai­kea enna­koi­da tule­vai­suut­taan ja talout­taan. Yri­tys­ten on har­kit­ta­va tark­kaan mah­dol­li­set inves­toin­tin­sa ja pun­nit­ta­va kan­nat­ta­vuu­ten­sa ja se, kuin­ka pal­jon väkeä voi­daan pitää töis­sä. Jul­ki­sen sek­to­rin on entis­tä­kin vai­keam­pi arvioi­da eri­tyi­ses­ti terveydenhoitomenojaan.

Koro­na tun­tuu tie­ten­kin mei­dän yksi­löi­den­kin elä­mäs­sä. Moni opis­ke­li­ja työs­ken­te­lee etä­nä yksin opis­ke­li­ja­bok­sis­saan tai van­hem­pien koto­na, mat­kus­tus ja kokoon­tu­mi­set ovat lamas­sa. Urhei­lun osal­ta jää näh­tä­väk­si se, että pys­ty­tään­kö eri­lais­ten jouk­kue­la­jien mes­ta­ruu­det rat­ko­maan alka­nee­na kautena.

Vii­me kesä­nä peruun­tui­vat koro­nan takia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin lukui­sat tapah­tu­mat. Vii­mei­sim­pä­nä tähän jouk­koon liit­tyi Hau­ki­pu­das­päi­vät, joi­ta ei siis jär­jes­te­tä noin vii­kon kulut­tua. Jos roko­tet­ta koro­naan ei saa­da vii­meis­tään kevääl­lä, voi olla että tule­van­kin kesän tapah­tu­mat peruuntuvat.