Hau­ki­pu­taan vuo­den yrit­tä­jä­pal­kin­to Säästökuopalle

Jonna Kurvinen luovutti vuoden 2020 yrittäjäpalkinnon Säästökuopalle. Vastaanottamassa Timo ja Jenny Vuokila (vas) ja Leena ja Mats Savilahti.

Hau­ki­pu­taan vuo­den 2020 yrit­tä­jäk­si on valit­tu Sääs­tö­kuop­pa. Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät luo­vut­ti yrit­tä­jä­pal­kin­non eilen kes­ki­viik­ko­na 40 vuot­ta toi­mi­neel­le hau­ki­pu­taa­lai­sel­le per­hey­ri­tyk­sel­le, joka käy kaup­paa jo kol­man­nes­sa pol­ves­sa. Hen­ki­lö­kun­taa on noin kolmekymmentä.

Pal­kin­non vas­taa­not­ti­vat yrit­tä­jät Timo Vuo­ki­la ja Lee­na Savi­lah­ti puolisoineen.

– Muka­val­ta­han tämä tun­tuu. Kii­tos ja kun­nia kuu­luu myös kai­kil­le asiak­kail­lem­me, hen­ki­lö­kun­nal­lem­me ja kai­kil­le yhteis­työ­kump­pa­neil­lem­me ja tie­ten­kin yri­tyk­sen perus­ta­jil­le Mai­la ja Pert­ti Vuo­ki­lal­le. Yri­tyk­ses­sä on juu­ri ajan­koh­tais­ta sukupolvenvaihdos.

Sääs­tö­kuop­pa on perus­tet­tu vuon­na 1980 ja Hau­ki­pu­taal­la on toi­min­taa ollut vuo­des­ta 1993. Ensim­mäi­nen kaup­pa­paik­ka sijait­si nykyi­sen Teat­te­ri­kuo­pan pai­kal­la. Anna­lan­kan­kaal­la Sääs­tö­kuo­pal­la on täl­lä het­kel­lä toi­mi­ti­laa puu­tar­ha­myy­mä­lä mukaan­lu­kien noin 6000 neliötä.

Yrit­tä­jien mukaan tämä vuo­si on ollut koro­nan takia kai­kil­le eri­lai­nen ja myös yri­tyk­sil­le, mut­ta onnek­si kau­pan­käyn­tiin Sääs­tö­kuo­pas­sa se ei ole vai­kut­ta­nut nega­tii­vi­ses­ti, mis­tä täs­tä­kin kii­tos kuu­luu asiak­kail­le. Juh­la­vuo­den mer­keis­sä ei har­mik­si ole voi­tu jär­jes­tää asiak­kail­le juh­la­vuo­den kah­vi­tar­joi­lua voi­mas­sa ole­vien rajoi­tus­ten takia, sil­lä ris­ke­jä ei ole halut­tu ottaa.

Yrit­tä­jä­pal­kin­non luo­vut­ta­nut, yrit­tä­jien puheen­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä väis­ty­vä Jon­na Kur­vi­nen sanoi, että on ilo ojen­taa tun­nus­tus juh­la­vuot­taan viet­tä­väl­le, pit­kään paik­ka­kun­nal­la vai­kut­ta­neel­le perin­teik­kääl­le yri­tyk­sel­le. Valin­ta oli yksimielinen.

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät valit­si uudek­si puheen­joh­ta­jak­si Alar­mi Stables ‑yri­ti­tyk­sen Sep­po Pek­ka­lan, joka on toi­mi­nut aiem­min vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja pit­kään hal­li­tuk­ses­sa. Kak­si vuot­ta puheen­joh­ta­jan teh­tä­viä hoi­ta­nut Kur­vi­nen halusi jät­tää mie­len­kiin­toi­sen ja vas­tuul­li­sen teh­tä­vän palat­tu­aan täy­sil­lä työ­elä­mään äitiys­lo­man jäl­keen ja halu­tes­saan keven­tää näin ruuhkavuosia.

Sep­po Pek­ka­lan  (Alarm Stables) lisäk­si hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat  Jon­na Kur­vi­nen (Jon­naL­KV), Johan­na Rah­ka­la (Tilit­Ta­san), Jan­ne Apuk­ka (K‑Market Mar­tin­nie­mi), Kat­ja Luh­ta­nen ( Optik­ko Duo) ja Pasi Krop­su (SR-kiin­teis­tö­huol­to). Uusia hal­li­tuk­seen valit­tu­ja ovat Mark­ku Oja­la (Putaan Kul­je­tus Duo), Tuu­lia Sal­me­la (Lou­hit­ta­ren luo­la) ja Heik­ki Luh­ta­nen (Kah­vi­het­ki).

Koro­na­ti­lan­teen takia yrit­tä­jät ei jär­jes­tä perin­teis­tä jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­maa, mut­ta jou­lu­kausi ava­taan 19.11. ilo­tu­li­tuk­sen mer­keis­sä. Hau­ki­pu­das Yrit­tää ‑leh­ti ilmes­tyy 12.11. ja se teh­dään Ran­ta­poh­jas­sa. Leh­des­sä ker­ro­taan muun muas­sa vuo­den 2020 hau­ki­pu­taa­lai­ses­ta ja enem­män myös vuo­den yri­tyk­ses­tä Sääs­tö­kuo­pas­ta ja muis­ta ajan­koh­tai­sis­ta kuulumisista.

Vah­din­vaih­to. Sep­po Pek­ka­la ottaa puheen­joh­ta­jan teh­tä­vät vas­taan Jon­na Kurviselta.

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät kokous­ti­vat Samant­tas­sa keskiviikkoaamuna.