Kii­min­ki­puis­to raken­ne­taan ensi vuonna

Syke-talon, uuden Kii­min­ki­puis­ton kou­lun ja Vii­tan­tien kai­na­loon raken­net­ta­van Kii­min­ki­puis­ton ympä­ris­tö­suun­ni­tel­ma on val­mis­tu­nut. Tar­koi­tus on raken­taa alu­eel­le uusi Kii­min­gin kes­kus­leik­ki­puis­to sekä kun­nos­taa nykyi­set lii­kun­ta-alu­eet. Nykyi­nen Pui­ra­van leik­ki­paik­ka pure­taan ja muu­te­taan oleskelualueeksi.

Kii­min­ki­puis­ton suun­ni­tel­mas­sa säi­lyy nykyi­nen pesä­pal­lo­kent­tä, joka jää­dy­te­tään tal­vel­la. Vii­tan­tien vie­rel­le tulee uuden kou­lun raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä uusi jal­ka­pal­lo­kent­tä. Kii­min­ki­puis­ton ten­nis­kent­tien ja jää­kiek­ko­kau­ka­lon sijain­tia muu­te­taan nykyi­sel­tä sijain­nil­ta län­nem­mäk­si. Alu­eel­le on suun­ni­tel­tu kol­me uut­ta ten­nis­kent­tää, ulko­kun­toi­lu­paik­ka, ran­ta­len­to­pal­lo­kent­tä ja skeit­ti­paik­ka. Hiih­to­la­tu­yh­teys Hon­ki­maan suun­taan on varauksena.

Uuteen kes­kus­leik­ki­puis­toon on suun­ni­tel­tu kol­me leik­kia­luet­ta, joi­den väli­neet sovel­tu­vat eri-ikäi­sil­le lap­sil­le. Leik­kia­luei­den kes­kel­le jää avoin­ta tilaa esi­mer­kik­si tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Leik­ki­puis­toa raja­taan istu­tet­ta­val­la kasvillisuudella.

Kii­min­ki­puis­ton raken­ta­mi­sen aika­tau­lu on alus­ta­vas­ti aja­tel­tu vuo­del­le 2021. Kes­kus­leik­ki­puis­ton raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sik­si on alus­ta­vas­ti arvioi­tu noin 250 00 euroa.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta aset­ti ympä­ris­tö­suun­ni­tel­man näh­tä­vil­le. Suun­ni­tel­mat ovat näh­tä­vil­lä osoit­tees­sa: www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/suunnitelmat-ja-hankkeet, ja nii­tä voi kom­men­toi­da kah­den vii­kon ajan.