Lisää vih­rei­tä ehdok­kai­ta nimet­ty Oulussa

Oulun Vih­reä Kun­nal­lis­jär­jes­tö jul­kai­si lisää vih­rei­tä kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta yhdis­tyk­sen syys­ko­kouk­ses­sa. Täl­lä het­kel­lä Oulus­sa on yhteen­sä 45 nimet­tyä vih­re­ää ehdo­kas­ta. Puo­lue tavoit­te­lee vaa­li­voit­toa ja toi­sik­si suu­rim­man val­tuus­to­ryh­män ase­maa Oulus­sa ensi huh­ti­kuus­sa käy­tä­vis­sä kun­ta­vaa­leis­sa. Täl­lä het­kel­lä Oulus­sa on kym­me­nen vih­re­ää valtuutettua.

Nyt jul­kis­te­tut 22 ehdo­kas­ta ovat Jus­si Autio, luo­va joh­ta­ja, Sari Back­man, kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri, han­kin­ta­pääl­lik­kö, Min­na Cla­re, BBA, mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti, Eeva Heik­ki­lä, ihmi­soi­keus­asian­tun­ti­ja, poliit­ti­nen ja oikeu­del­li­nen neu­vo­nan­ta­ja, Pau­la Hima­nen, diplo­mi-insi­nöö­ri, kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, Pet­ri Huu­ri­nai­nen, var­hais­kas­va­tuk­sen lähi­hoi­ta­ja, Miia Immo­nen, eri­tyi­so­pet­ta­ja, Lee­na Jumis­ko, filo­so­fian mais­te­ri, kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja, Mari­ta Juu­ti­nen, filo­so­fian lisen­si­aat­ti, lukion leh­to­ri, Nii­na Jääs­ke­läi­nen, ohjaa­ja, Tee­mu Kal­lio­jär­vi (sit.), tra­de­no­mi (AMK), Sal­la Kan­gas, tut­ki­ja­toh­to­ri, Har­ri Kono­nen, filo­so­fian mais­te­ri, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja, Ola­vi Kuik­ka, yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Outi Kuis­min, lää­ke­tie­teen toh­to­ri, eri­kois­lää­kä­ri, Anna Litew­ka-Ant­to­lai­nen, kult­tuu­ri­tuot­ta­ja, moni­nai­suusa­gent­ti, Karo­lii­na Nie­me­lä, leh­to­ri, tai­teen mais­te­ri, Lin­da Omo­da­ra, Mas­ter of Science in Tech­no­lo­gy, Envi­ron­men­tal and Sus­tai­na­bi­li­ty Research Engi­neer, Jan­ne Raja­la, opis­ke­li­ja, yrit­tä­jä, Jyri Salo, yhtei­sö­pe­da­go­gi, nuo­ri­so­työn­te­ki­jä, Pasi Tier­mas, talous­joh­ta­ja, kaup­pa­tie­tei­den kan­di­daat­ti ja Lai­la Vai­nio, terveyskeskuspsykologi.