Mäel­tä Nurin­ku­rin sarjakuvakirja

Jyr­ki A. Mäel­tä ilmes­tyy sar­ja­ku­va­kir­ja Nurin­ku­rin. Se jul­kais­taan Oulun Sar­ja­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la 21.11. kel­lo 15.20 Oulun pää­kir­jas­ton Pekkala-salissa.

Mäen yhden ruu­dun sar­ja­ku­vis­sa asiat ovat pää­lael­laan. Maa­il­man ja var­sin­kin ihmi­sen toi­min­taa tar­kas­tel­laan yllät­tä­vis­tä näkö­kul­mas­ta. Met­säs­tä­jä onkin saa­lis, meren­poh­jas­ta löy­tyy paah­tei­nen aavik­ko ja hel­vet­ti osoit­tau­tuu­kin tai­vaak­si – tai toi­sin­päin. 136-sivui­sen sar­ja­ku­va­kir­jan on kus­tan­ta­nut Nispero.

Jyr­ki Ansel­mi Mäki on mar­tin­nie­me­läi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja ja kult­tuu­rin seka­työ­läi­nen, joka tun­ne­taan myös Radio­pu­he­li­met-yhtyeen lau­la­ja­na ja toi­se­na pää­sa­noit­ta­ja­na. Hänel­tä on aiem­min jul­kais­tu kol­me kiit­tä­vää palau­tet­ta saa­nut­ta sarjakuvaromaania.

Mäen Nurin­ku­rin-sar­ja­ku­via jul­kais­tiin aiem­min Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­sin. Täl­lä het­kel­lä Mäki piir­tää Ran­ta­poh­jal­le Kos­mos­kat­ti ‑nimis­tä sarjaa.