Koro­na­ti­lan­ne on huonontunut

Vii­kon­lo­pun ja maa­nan­tain aika­na on koko maas­sa todet­tu 3 338 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Poh­jois-Poh­jan­maal­la mää­rä on 317 uut­ta tartuntaa.

Koro­na­po­ti­lai­den mää­rä Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa on vii­kon­lo­pun aika­na kas­va­nut. OYS jou­tuu peru­maan kii­reet­tö­miä ajanvarauksia.

Maa­nan­tai­aa­mu­na Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa oli koro­nan vuok­si hoi­dos­sa 25 poti­las­ta, jois­ta teho-osas­tol­la kah­dek­san. OYS val­mis­tau­tuu poti­las­mää­rän kas­vuun edel­leen ja peruu kii­reet­tö­miä ajan­va­rauk­sia. Teho-osas­tol­la ote­taan käyt­töön lisäpaikkoja.

Suu­rin osa hoi­toa vaa­ti­neis­ta poti­lais­ta on ollut edel­leen rokot­ta­mat­to­mia. OYS pai­not­taa­kin, että tär­kein kei­no epi­de­mian hil­lit­se­mi­sek­si täs­sä vai­hees­sa on riit­tä­vän kor­kea roko­te­kat­ta­vuus. Roko­tet­tu­na sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­neet ovat ylei­sim­min iäk­käi­tä tai heil­lä on jokin muu rokot­tei­den tehoa hei­ken­tä­vä sairaus.

– Näyt­tää väis­tä­mät­tö­mäl­tä, että rokot­ta­mat­to­mat sai­ras­tu­vat koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­maan tau­tiin ennem­min tai myö­hem­min. Pait­si että seu­rauk­set voi­vat olla hyvin vaka­vat ihmi­sel­le itsel­leen, hei­jas­tuu tar­tun­ta aina myös muu­al­le yhteis­kun­taan. Emme voi siis enem­pää koros­taa rokot­tei­den otta­mi­sen tär­keyt­tä, OYSin vs. joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Ter­hi Neva­la painottaa.

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä kokoon­tuu tiis­tai­na 30.11. arvioi­maan tilan­net­ta ja tekee tar­vit­taes­sa lin­jauk­set uusis­ta rajoi­tuk­sis­ta ja suosituksista.