Iin ja Oulun säh­köyh­tiöt muka­na Suo­men suu­rim­man tuu­li­puis­ton toteuttamisessa

Kymp­pi­voi­man, Oulun Ener­gian ja Kuo­pion Ener­gian muo­dos­ta­ma yhteen­liit­ty­mä on uusiu­tu­van ener­gian yhtiö OX2:n kans­sa alle­kir­joit­ta­nut sopi­muk­sen 455,4 megawa­tin tuu­li­puis­ton toteut­ta­mi­ses­ta Les­ti­jär­vel­le. Iin Ener­gia muka­na hank­kees­sa Kymp­pi­voi­ma Oy:n kautta.

Kysees­sä on Suo­men suu­rin tuu­li­voi­ma­han­ke. Vuo­sit­tai­nen ener­gian­tuo­tan­to tulee ole­maan yli 1,3 terawat­ti­tun­tia, mikä vas­taa noin kah­ta pro­sent­tia koko Suo­men vuo­den 2020 säh­kön­tuo­tan­nos­ta. Val­mis­tues­saan Les­ti­jär­ven tuu­li­puis­to tulee tuot­ta­maan mer­kit­tä­vän mää­rän uusiu­tu­vaa ener­gi­aa suomalaistalouksiin.

Les­ti­jär­ven tuu­li­puis­ton kaup­pa­hin­ta on noin 650 mil­joo­naa euroa ja se sisäl­tää myös tuu­li­puis­ton tuo­tan­nol­li­sen hal­lin­noin­nin koko sen elin­kaa­ren ajan. Inves­toin­nis­ta enna­koi­daan jää­vän talous­a­lu­eel­le noin 20 pro­sent­tia. Tuu­li­puis­toon raken­ne­taan yhteen­sä 69 tuu­li­voi­ma­laa, joi­den enim­mäis­kor­keus on 240 met­riä. Tuu­li­puis­ton arvioi­daan val­mis­tu­van vuo­den 2024 lop­puun mennessä.

– Hie­noa saa­da Suo­men suu­rim­man hank­keen omis­ta­jik­si suo­ma­lai­sia ener­gia­toi­mi­joi­ta. Tämä on samal­la kon­kreet­ti­nen askel koh­ti vih­re­ää siir­ty­mää ener­gia-alan inves­toi­des­sa ene­ne­väs­sä mää­rin uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, tote­aa OX2:n maa­joh­ta­ja Tee­mu Loik­ka­nen.