Toi­mit­ta­jal­ta: Hatun­nos­to yrittäjille

Ran­ta­poh­jan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set ovat vii­me viik­ko­jen ja päi­vien aika­na valin­neet ja pal­kin­neet vuo­den yrit­tä­jiä. Nimi­tys on yrit­tä­jäl­le kii­tos esi­mer­kik­si pit­kään jat­ku­nees­ta uras­ta tai eri­tyi­ses­tä sin­nik­kyy­des­tä alal­la, jol­la yrit­tä­jien mää­rä hupe­nee vuo­si vuo­del­ta. Kui­va­nie­men yrit­tä­jien ja Iin kun­nan yrit­tä­jä­pal­kin­to luo­vu­tet­tiin Oijär­ven kylä­kaup­pi­aal­le Vee­ra Kuhal­le, joka teki roh­kean lii­kun läh­ties­sään pie­nen kylän kaup­pi­aak­si vuon­na 2017. 

Vuo­den yrit­tä­jä­va­lin­nan ohel­la useat yrit­tä­jäyh­dis­tyk­set pal­kit­se­vat myös vuo­den yksi­ny­rit­tä­jiä ja vuo­den jäse­nak­tii­ve­jaan. Valin­nat ker­to­vat alu­eel­la asu­vil­le yri­tys­toi­min­nan moni­puo­li­suu­des­ta, jat­ku­vuu­des­ta ja sii­tä, miten mer­kit­tä­vää alueil­le on se, että niil­lä on yri­tys­toi­min­taa. Yrit­tä­jät pitä­vät alu­eet vir­kei­nä ja elinvoimaisina.

Koro­na-aika on koe­tel­lut suu­rin­ta osaa yrit­tä­jis­tä koval­la kädel­lä. Suo­men Yrit­tä­jät ry:ssä ja pai­kal­li­sis­sa yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sis­sä pan­de­mia on näky­nyt muun muas­sa avun­pyyn­tö­jen ja laki­neu­von­nan tar­peen lisään­ty­mi­se­nä. Kylä­kaup­pias Kuha­kin ker­too, että uudel­leen kiris­ty­nyt koro­na­ti­lan­ne näkyy toi­min­nas­sa välit­tö­mäs­ti. Monet ovat veny­neet vai­keas­sa tilan­tees­sa hatun­nos­ton arvoi­ses­ti, vaik­ka tänään ei tie­dä, mitä huo­men­na on edessä.