Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 28.11.2021

Kysy­myk­set

 1. Min­kä lau­lu­yh­tyeen perus­ta­mi­nen liit­tyi Kau­nis Vee­ra ‑elo­ku­vaan?
 2. Mitä eläi­miä ovat sar­ja­ku­vis­ta tutut Tom ja Sylvester?
 3. Viron ja Bul­ga­rian kol­man­nek­si suu­rim­pien kau­pun­kien nimis­sä on samat kir­jai­met eri jär­jes­tyk­ses­sä. Mit­kä kaupungit?
 4. Mikä kir­ja alkaa sanoil­la “Mie­le­ni mun tekevi”?
 5. Mihin kau­pun­kiin perus­tet­tiin v. 1840 Suo­men ensim­mäi­nen tuli­tik­ku­teh­das? a) Kuo­pioon, b) Tam­pe­reel­le, c) Tur­kuun, d) Jyväskylään
 6. Monen­ko talon jäl­keen voit raken­taa hotel­lin Monopoli-pelissä?
 7. Kuka tun­net­tu hen­ki­lö toi­mi Kajaa­nin pii­ri­lää­kä­ri­nä v. 1833–1853?
 8. Kenen Suo­men pää­mi­nis­te­rin sekä etu- että suku­ni­mi on kala?
 9. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan skunkki?
 10. Min­ne asen­net­tiin Suo­men ensim­mäi­nen pape­ri­ko­ne v. 1842? a) Tam­pe­reel­le, b) Nokial­le, c) Kar­hu­laan, d) Valkeakoskelle

Vas­tauk­set

 1. Kip­pa­ri­kvar­te­tin
 2. Kis­so­ja
 3. Nar­va ja Varna
 4. Kale­va­la
 5. a) Kuo­pioon
 6. Nel­jän
 7. Elias Lönn­rot
 8. Har­ri Holkerin
 9. Hai­su­nää­tä
 10. a) Tam­pe­reel­le
  Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.