Koro­na­ro­ko­tuk­sia annet­tu yli 1600 — suh­tau­tu­mi­nen myönteistä

Koro­na­ro­kot­tei­ta on annet­tu per­jan­tai­hin 8.1. men­nes­sä Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la hie­man yli 1600 hen­ki­löl­le. Koro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­tyi­vät jou­lun väli­päi­vi­nä. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa roko­tet­ta­vak­si kut­sut­tiin teho-osas­to­jen ja päi­vys­tyk­sen sekä koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vien osas­to­jen ja ensi­hoi­don henkilöstöä.

OYSin hen­ki­lös­töä roko­te­tuis­ta on noin 1200, lisäk­si roko­tet­tu­jen jou­kos­sa on muun muas­sa Nord­la­bin ja Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan hen­ki­lös­töä sekä ensi­hoi­don hen­ki­lös­töä Oulu-Koil­lis­maan ja Joki­laak­so­jen pelastuslaitoksilta.

– Roko­tuk­set ovat eden­neet hyvin ja loma-ajas­ta huo­li­mat­ta roko­te­kat­ta­vuus täs­sä ensim­mäi­ses­sä roko­tet­ta­vien ryh­mäs­sä on nyt liki 74 pro­sent­tia. Tämä ker­too sii­tä, että rokot­tei­siin suh­tau­du­taan meil­lä myön­tei­ses­ti, ker­too joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Juha Kor­pe­lai­nen. Lopuil­le ensim­mäi­seen hen­ki­lös­tö­ryh­mään kuu­lu­vil­le jär­jes­te­tään OYSis­sa vie­lä uusi roko­tus­päi­vä, jot­ta roko­te ei jää esi­mer­kik­si lomien vuok­si kenel­tä­kään saamatta.

“Roko­tuk­sis­sa ei räi­kei­tä väärinkäytöksiä”

Jon­kin ver­ran kes­kus­te­lua on herän­nyt sii­tä, onko rokot­tei­ta annet­tu sel­lai­sil­le­kin hen­ki­löil­le, jot­ka eivät kuu­lu ensi sijas­sa roko­tet­ta­vien ryh­mään. Tätä on Kor­pe­lai­sen mukaan OYSis­sa selvitetty.

– Sel­vi­tyk­sen perus­teel­la räi­kei­tä vää­rin­käy­tök­siä ei ole tapah­tu­nut, ennem­min­kin on ollut pien­tä tul­kin­nan­va­rai­suut­ta. Muka­na on ollut esi­mer­kik­si joi­ta­kin elä­ke­läi­siä, jot­ka kui­ten­kin teke­vät keik­ka­töi­tä OYSis­sa koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vis­sa yksi­köis­sä, eli he kuu­lu­vat ryh­mään täl­lä perus­teel­la, Kor­pe­lai­nen kertoo.

Kiin­nos­tus roko­tuk­sia koh­taan on ollut suur­ta niin sote-alan hen­ki­lös­tön kuin kan­sa­lais­ten­kin paris­sa. Vie­lä toi­vo­taan kui­ten­kin malt­tia, että omaa roko­tus­vuo­roa jak­set­tai­siin odot­taa. Nyt toteu­tet­ta­val­la roko­tus­jär­jes­tyk­sel­lä var­mis­te­taan, että ammat­ti­lai­sia riit­tää epi­de­mian huo­non­tues­sa­kin hoi­ta­maan kai­kis­ta kii­reel­li­sin­tä hoi­toa vaa­ti­via potilaita.

Koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­van hen­ki­lös­tön jäl­keen vuo­ros­sa ovat iäk­käi­den asu­mis- ja lai­tos­hoi­to­yk­si­köi­den asuk­kaat ja hen­ki­lö­kun­ta sekä muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa anta­vien yksi­köi­den hen­ki­lös­tö. Näi­den osal­ta roko­tuk­set käyn­nis­ty­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la jo lähi­viik­ko­jen aika­na. Sen jäl­keen roko­tuk­sen saa­vat kaik­ki yli 70-vuo­ti­aat ja hen­ki­löt, joil­la on vaka­val­le koro­na­tau­dil­le altis­ta­via sai­rauk­sia. Vii­mei­se­nä roko­te­taan muu väestö.

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja Jor­ma Mäki­ta­lo arvioi per­jan­tai­na YLE:n haas­tat­te­lus­sa, että jouk­ko­ro­ko­tuk­siin pääs­tä­neen kesän ja syk­syn aikana.