Kel­lon Kivi­nie­mes­tä kadon­nut nai­nen löy­tyi Muhokselta

Kel­lon Kivi­nie­mes­tä tors­tai­na kadon­nut nai­nen on löy­ty­nyt tänään sun­nun­tai­na vähän puo­len­päi­vän jäl­keen Muhok­sen Vis­kaa­lin­mäel­tä maastosta.

Muis­ti­sai­ras vuon­na 1946 syn­ty­nyt nai­nen kato­si Kivi­nie­mes­tä tors­tai­na aamu­päi­väl­lä. Hänen epäil­tiin läh­te­neen liik­keel­le polkupyörällä.

Nai­nen oli löy­det­täes­sä olo­suh­tei­siin näh­den kun­nos­sa. Hänet on toi­mi­tet­tu ter­vey­den­hoi­to­vi­ran­omais­ten haltuun.

Polii­si kiit­tää kadon­neen löy­tä­nyt­tä hen­ki­löä ja mui­ta etsin­tään osal­lis­tu­nei­ta avusta.

Nais­ta eti­siin isol­la jou­kol­la polii­sin, raja­var­tio­lai­tok­sen heli­kop­te­rin ja vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun etsi­jöi­den avul­la. Muka­na oli myös koirapartioita.