Bän­di­har­ras­ta­jien tilaon­gel­ma lähem­pä­nä ratkaisua

Iin kun­nan päät­tä­jät ja iiläi­set bän­di­har­ras­ta­jat kokoon­tui­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen Iisi-aree­nal­le vii­me vii­kol­la kym­me­ni­sen osal­lis­tu­jan voi­min. Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­den tar­koi­tuk­se­na oli kek­siä yhdes­sä rat­kai­su­ja har­ras­tus­ti­lo­jen puutteelle.

Bän­di­ti­lo­jen puut­tees­ta Iis­sä jätet­tiin kun­ta­lais­aloi­te, jol­loin asia sai huo­mio­ta kun­nan hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nas­sa ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pää­tet­tiin järjestää.

Bän­di­har­ras­ta­jat ja muut aktii­vit ovat aloit­ta­neet mah­dol­lis­ten har­ras­tus­ti­lo­jen kar­toi­tuk­sen. Var­tee­no­tet­ta­via vaih­toeh­to­ja onkin jo löy­ty­nyt ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa esi­tet­tiin lisää mah­dol­li­sia vuo­kra­ti­lo­ja bän­di­toi­min­nal­le. Tilan tulee olla tar­peek­si suu­ri soit­to­ka­lus­ton säi­ly­tyk­sel­le, olla käy­tet­tä­vis­sä mel­kein mil­loin tahan­sa sekä sijai­ta kes­kus­tan lähei­syy­des­sä, eikä se sai­si tuot­taa melu­hait­to­ja. Tilai­suu­des­sa nousi esiin yksi mah­dol­li­nen vuo­kra­ti­la, joka täyt­tää kriteerit.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa Iin kun­nan hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Jan­ne Puo­li­tai­val ker­toi Iin kun­nan halua­van edis­tää bän­di­har­ras­ta­jien ase­maa, mut­ta kun­ta ei osal­lis­tu tilo­jen han­kin­taan. Puo­li­tai­val kehot­taa­kin aktii­ve­ja perus­ta­maan yhdis­tyk­sen, jon­ka kaut­ta har­ras­ta­jat voi­si­vat hakea toi­min­ta-avus­tuk­sia ja edis­tää itse tilaon­gel­ma-asi­aa. Puo­li­tai­val ker­too, että tilan hank­ki­mi­nen tuli­si lii­an kal­liik­si kun­nan puo­lel­ta, eikä kun­nan omis­tuk­ses­sa täl­lä het­kel­lä ole bän­di­toi­min­taan sopi­via tiloja.

Kun­ta­lais­aloit­teen jät­tä­nyt Mark­ku Jär­ven­pää ker­toi aikai­sem­min Ran­ta­poh­jas­sa yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­sen ole­van jo käyn­nis­sä. Asiat ovat men­neet eteen­päin ja Jär­ven­pää ker­toi tilai­suu­des­sa yhdis­tyk­sen perus­ta­mi­sen ole­van enää “yhden klik­kauk­sen pääs­sä”. Tilai­suu­des­sa poh­dit­tiin myös mah­dol­lis­ta yhteis­työ­tä jo toi­min­nas­sa ole­vien yhdis­tys­ten kans­sa, jot­ta bän­di­har­ras­tus­ta saa­tai­siin Iis­sä edistettyä.

Ran­ta­poh­ja uuti­soi aikai­sem­min kevääl­lä bän­di­ti­lo­jen puut­tees­ta Iis­sä. Tuol­loin har­ras­ta­jat ker­toi­vat, ettei Iis­tä löy­dy har­ras­tus­ti­lo­ja bän­di­toi­min­nal­le, toi­sin kuin muil­le har­ras­ta­jil­le. Bän­di­har­ras­ta­jat koke­vat ole­van­sa epä­ta­sa-arvoi­ses­sa ase­mas­sa mui­hin har­ras­ta­jiin nähden.

Bän­di­har­ras­ta­jat ker­toi­vat Ran­ta­poh­jas­sa, että eivät koe rei­lu­na sitä, että he perus­ta­vat yhdis­tyk­sen, jon­ka varo­ja käyt­täi­si­vät tila­vuo­kran mak­suun. Iisi-aree­nan kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa kui­ten­kin osa har­ras­ta­jis­ta oli val­mii­ta mak­sa­maan itse vuo­kra­mak­sut, kun­han vuo­kra­mak­sut pysyi­si­vät koh­tuul­li­sen hin­tai­si­na. Hyvin­voin­ti­joh­ta­ja Jan­ne Puo­li­tai­val muis­tut­ti­kin tilai­suu­des­sa pää­sään­töi­ses­ti kaik­kien har­ras­tus­ryh­mien mak­sa­van vuo­kra­mak­sun­sa itse.

 

Iida Kos­ke­la