Mar­tin­nie­men rait­tia ennen vanhaan

Martinniemen kylänraitti kahdeksan vuosikymmentä sitten. Kuva: Pentti Utriaisen arkisto.

Näky­mä Mar­tin­nie­men rai­til­la oli eri­lai­nen 1940-luvul­la kun ver­taa nykypäivään.

Etua­lal­la näky­vä raken­nus on polii­si­var­tio­kont­to­ri eli put­ka, ker­too kuvan omis­ta­ja Pent­ti Utriai­nen.

Tari­na ker­too, että ensim­mäi­nen yövie­ras oli Kal­le Olli­la, joten paik­kaa kut­sut­tiin Kal­len kam­ma­rik­si. Talo raken­net­tiin vuon­na 1929 ja se puret­tiin 70-luvulla.

Toi­nen raken­nus on Rou­to­lan elo­ku­va­teat­te­ri. Se oli yhtiön omis­ta­ma, mut­ta kun elo­ku­via pyö­rit­ti Juho Rou­to­la, paik­kaa kut­sut­tiin Rou­to­lan teatteriksi.

– Mei­dän nuo­ruu­des­sam­me paik­kaa kut­sut­tiin myös Romu­lak­si, muis­te­lee Utriai­nen. Vii­mei­nen esi­tys oli 11.4.1955, jon­ka jäl­keen raken­nus myy­tiin purettavaksi.

Taa­im­pa­na on Simo Ahok­kaan kaup­pa, jos­sa kau­pan­käyn­nin aloit­ti Kus­taa Nie­mi­nen 20-luvul­la. Pai­kas­sa toi­mi myö­hem­min Pouk­ka­sen kaup­pa. Raken­nus paloi 1.7.2013 eli tänä kesä­nä sii­tä tulee kym­me­nen vuotta.