Äänes­tys käyn­nis­sä vilk­kaa­na

Vaalitoimitsijoiden ei ole tarvinnut olla jouten. Toimitsijoina Martinniemessä Pauliina Hiltunen, Lauri Kauppila, Eliel Haapanen, Pentti Lahdensivu, Jaana Helanen ja takana Mauno Sipola.

Edus­kun­ta­vaa­lien äänes­tys on käyn­nis­sä vilk­kaa­na ja  lep­poi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Mar­tin­nie­men äänes­tys­pai­kas­sa kou­lul­la oli väkeä heti vaa­li­huo­neen avau­dut­tua jonok­si asti. Kel­lo 13 men­nes­sä äänes­tä­jiä oli käy­nyt pit­käs­ti yli 300.

- Välil­lä on pien­tä tauk­koa, sit­ten väkeä tulee pomp­seis­sa, ker­toi­vat toi­mit­si­jat. Huo­mio­na oli, että mie­het ovat läh­te­neet uuri­nil­le aiem­paa ahke­ram­min, vai lie­kö yhte­nä syy­nä, että nai­set ovat jo käy­neet äänes­tä­mäs­sä ennak­koon.

- Niin monet vaa­lit on jo taka­na, että lie­kö enää äänioi­keut­ta­kaan, vit­sai­li äänes­tä­mäs­sä käy­nyt 91-vuo­tias Aini Katis­ka.

Äänes­tys­pai­koil­la on Pie­ni Ele -keräys kehi­tys­vam­mais­työn ja ter­veys­työn hyväk­si.

- Hyvin on ihmi­sil­lä ollut myös  kolik­ko­ja muka­na, kiit­te­li­vät kerää­jät Soi­le Sipo­la ja Rai­ja Sep­pä­nen.

Vaa­li­tun­nel­mia ja tulok­set Ran­ta­poh­jas­sa tiis­tai­na 16.4.