Mar­tin Mark­ki­noil­la yhdes­sä teke­mi­sen meininki

Paras kou­lu­päi­vä iki­nä, kuul­tiin oppi­lai­den kom­ment­tei­na Mar­tin Mark­ki­noil­la. Syys­sää oli mitä par­hain, kun väki kokoon­tui lep­poi­sil­le hyvän mie­len mark­ki­noil­le Mar­tin­nie­men kou­lul­le lau­an­tai­na. Tapah­tu­ma koko­si run­saas­ti kävi­jöi­tä omal­ta kyläl­tä ja kauempaankin.

Lue lisää

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä kiin­nos­taa ihmisiä

Ala­vuo­ton perin­ne­päi­vä jär­jes­tet­tiin nyt yhden­nen­tois­ta ker­ran. Väki­mää­rä on lisään­ty­nyt vuo­si vuo­del­ta, ja arvioi­den mukaan tänä vuon­na väkeä oli ennä­tys­mää­rä. Kävi­jöi­tä tapah­tu­mas­sa oli eri puo­lil­ta Oulun seu­tua ja esi­mer­kik­si Raa­hes­ta, Ete­lä-Poh­jan­maal­ta ja Kou­vo­las­ta. Yli-Iis­tä tapah­tu­maan oli tul­tu linja-autolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kui­va­nie­men hau­taus­maal­le uurnalehto

Kui­va­nie­men hau­taus­maal­le on kulu­neen kesän aika­na raken­net­tu Iin seu­ra­kun­nan hau­taus­mai­den ensim­mäi­nen uur­na­leh­to, johon on jo ensim­mäi­set uur­nat myös hau­dat­tu. Leh­to on muu­toin val­mis, vain kivi­paa­teen sijoi­tet­ta­va ris­ti sekä koh­de­va­lo puuttuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Joko nyt on se oikea hetki?

Kuraa voi sataa nis­kaan, mut­ta mie­les­tä­ni nyt on oikea aika päät­tää tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Edus­kun­ta saa käsi­tel­tä­väk­seen liki 95 000 suo­ma­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kan­sa­lais­aloit­teen: Tur­kis­tar­haus his­to­ri­aan – Oikeu­den­mu­kai­nen siir­ty­mä tur­kis­tar­hat­to­maan Suo­meen. Aloit­teen ete­ne­mi­seen vaa­di­tut 50 000 nimeä tuli kokoon paris­sa päivässä.Onnis­tu­mi­sen iloa ja vähän pie­leen­me­non tuskaakin

Illin­saa­ren fris­bee­gol­fra­dal­la sin­koi­li­vat ja lii­te­li­vät lau­an­tai­na muo­vi­set peli­kie­kot aamus­ta iltaan, kun paik­ka­kun­nal­la jär­jes­tet­tiin ensim­mäis­tä ker­taa Kärk­käi­nen Open ‑fris­bee­golf­kil­pai­lu. Kisaan oli ilmoit­tau­tu­nut kaik­ki­aan 173 lajin har­ras­ta­jaa, joi­ta saa­pui laa­jal­ta alu­eel­ta Kuusa­moa ja Joen­suu­ta myö­ten, jos­kin suu­rin osa kil­pai­li­jois­ta tuli Oulun seu­dul­ta sekä ete­läm­pää Poh­jois-Poh­jan­maan alueilta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 36

Lot­to: 3, 4, 6, 13, 16, 22, 35. Lisä­nu­me­ro 7, Plus 6.

7 oikein‑, 6+1 37 063,97 €, 6 oikein 2 322,30 €, 5 oikein 49,13 €, 4 oikein 10 €, 3+1 2 €.


Teks­ta­rit 12.9.

Pitää­kö olla huo­lis­saan? Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa ja kylil­lä­kin teh­dään pal­jon ilki­val­taa. Tihu­työn koh­tee­na ovat leik­ki­puis­tot, bus­si­py­sä­kit ja ros­­ka-astiat. Oviin kopu­tel­laan yöllä.…Oulus­sa vuon­na 2023

Pyy­sin kau­pun­gin­joh­ta­jaa lähet­tä­mään Oulun kiusaa­mi­sen estä­mi­sen ohjel­man ja Oulun poli­tii­kan tupa­koin­nis­ta Oulun kou­luis­sa. Ei lähet­tä­nyt. Onko Oulul­la noi­ta? Ei ole?