Mar­tin Mark­ki­noil­la yhdes­sä teke­mi­sen meininki

Kauppa kävi markkinoilla. Kuudesluokkalaisten kirpparipöydässä kerättiin varoja luokkaretkeä varten.Kauppa kävi markkinoilla. Kuudesluokkalaisten kirpparipöydässä kerättiin varoja luokkaretkeä varten.

Paras kou­lu­päi­vä iki­nä, kuul­tiin oppi­lai­den kom­ment­tei­na Mar­tin Mark­ki­noil­la. Syys­sää oli mitä par­hain, kun väki kokoon­tui lep­poi­sil­le hyvän mie­len mark­ki­noil­le Mar­tin­nie­men kou­lul­le lau­an­tai­na. Tapah­tu­ma koko­si run­saas­ti kävi­jöi­tä omal­ta kyläl­tä ja kauempaankin.

Muka­na mark­ki­noin­den jär­jes­te­lyis­sä oli kou­lun väen ja oppi­lai­den ohel­la Koti­kou­lu-toi­mi­kun­nan van­hem­mat, pai­kal­li­sia yhtei­sö­jä ja yrityksiä.

Tämän syk­syn mark­ki­noi­ta alet­tiin suun­ni­tel­la jo vuo­si sit­ten, ker­toi Koti­kou­lu-toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­ja Mar­ko Peran­der. Hän on tyy­ty­väi­nen, että van­hem­mat ovat aktii­vi­ses­ti muka­na kodin ja kou­lun yhteistyössä.

– Parem­min ei voi­si olla. Mukaan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki van­hem­mat. On oikeas­taan etuoi­keus, että voim­me olla tii­viis­ti muka­na yhteis­työs­sä kou­lun kanssa.

Myös kou­lul­la tapah­tu­maa on suun­ni­tel­tu yhdes­sä jo pit­kään. Mar­tin­nie­men kou­lun reh­to­ri Mika Mar­je­ta ker­toi, että kou­lul­la jär­jes­te­tään mark­ki­na­ta­pah­tu­ma syk­syi­sin eri tee­moil­la. Oppi­lail­le mark­ki­na­päi­vä on kou­lu­päi­vä. Taka­vuo­si­na tee­moi­na on ollut hyvin­voin­ti ja har­ras­tuk­set. Nyt ohjel­mas­sa oli teh­tä­vä- ja kisa­ras­te­ja, näy­tök­siä sekä tuo­te­myyn­ti- ja kirp­pis­pis­tei­tä. Muka­na oli­vat muun muas­sa kyläyh­dis­tys, Punai­nen Ris­ti, MLL ja Van­hem­pain­liit­to. Mar­je­ta oli iloi­nen, että tapah­tu­ma tavoit­ti pal­jon kävi­jöi­tä ja pai­kal­li­set toi­mi­jat ja yri­tyk­set oli­vat jäl­leen vah­vas­ti muka­na joko esit­te­ly­pis­teil­lä tai tukijoina.

– Kyläl­le toi­vo­taan kovas­ti tapah­tu­mia ja tämä oli yksi sel­lai­nen, sanoi Marjeta.

Mar­tin­nie­men kou­lul­la on noin 300 oppi­las­ta. Lähi­vuo­si­na voi tul­la pien­tä las­kua, mut­ta ei isoa pudo­tus­ta, arvioi Mar­je­ta. Uusia kou­lu­lai­sia on kas­va­mas­sa, sil­lä vie­rei­nen päi­vä­ko­ti on täynnä.

– Kivaa on ollut, vah­vis­ti­vat nelos­luok­ka­lai­set Riku ja Seve­ri. Heis­tä kai­kis­ta jän­nit­tä­vin oli koi­ra­har­ras­tus­la­jien näytös.

Oulun Koi­ra­ker­hon ja Mart­ti­lais­ten koi­ra­har­ras­ta­jien esi­tyk­siä näh­tiin kou­lun ken­täl­lä. Näy­tök­sen ava­si Saa­ra Leh­ti­nen bor­dercol­lie Tenon kans­sa. Leh­ti­nen on menes­ty­nyt kisaa­ja. Mart­ti­lais­ten koi­ra­har­ras­ta­jien omat tree­nit pyö­ri­vät joka viik­ko päi­vä­ko­din park­kik­sel­la vetä­ji­nä Jen­ni Iso­nie­mi ja Tuu­li Miet­tu­nen.

Mark­ki­na­päi­vä hui­pen­tui kak­kos- ja kol­mos­luok­ka­lais­ten kou­lu­lau­lu­jen esi­tyk­seen opet­ta­ja Mer­vi Myl­ly­mäen joh­dol­la. Lopuk­si esiin­tyi Jani­na Tihi­nen, joka sai musiik­kie­si­tyk­seen­sä mukaan myös oppilaita.