Pel­tiä rut­taan­tui, kukaan ei loukkaantunut

Lau­an­tai­na juu­ri ennen puol­ta­päi­vää tapah­tui Iis­sä kol­men auton ket­ju­ko­la­ri, kun ete­län suun­nas­ta tul­lut mat­kai­luau­to tör­mä­si edel­lään mene­vän hen­ki­lö­au­ton perään juu­ri ennen Iin kes­kus­tan koh­dal­la ole­vaa lii­ken­neym­py­rää. Tör­mäyk­sen voi­mas­ta hen­ki­lö­au­to puo­les­taan osui edel­lään ollee­seen toi­seen henkilöautoon. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesäi­nen SM-päi­vä toi pik­ku jättipotin

Mäki­hy­pyn ja yhdis­te­tyn kesä-SM ‑kisat pidet­tiin nimen­sä mukai­ses­ti kesäi­sis­sä olo­suh­teis­sa Kuo­pios­sa vii­kon­lop­pu­na. Ensim­mäi­sis­sä kisois­sa har­joi­tus­kau­den jäl­keen ollaan kuin lau­an­tai-illan lot­toar­von­taa odo­tel­les­sa: kos­kaan ei tie­dä mil­lai­nen voit­to kilah­taa vai jää­dään­kö puil­le paljaille. 
Arvo­kas lähiym­pä­ris­tö tutuk­si koti­seu­tu­kä­ve­lyl­lä Haukiputaalla

Reu­ma­liit­to kut­sui pai­kal­li­sia yhtei­sö­jä käyn­nis­tä­mään syk­syn toi­min­ta­kau­den koti­seu­tu­kä­ve­lyl­lä osa­na Euroo­pan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­viä syys­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la. Hau­ki­pu­taan Reu­mayh­dis­tys vas­ta­si kut­suun jär­jes­tä­mäl­lä koti­seu­tu­kä­ve­lyn tutus­tu­mal­la koti­seu­tu­museoon, kirk­koon, kirk­ko­tar­haan ja van­haan hau­taus­maa­han torstai-iltana. 

Vaik­ka koh­teet ovat lähel­lä ja monil­le tut­tu­ja, opas­te­tul­la kier­rok­sel­la näh­tiin ja kuul­tiin pal­jon uut­ta. Kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vän tar­koi­tuk­se­na on juu­ri­kin herät­tää huo­maa­maan oma arvo­kas arkiym­pä­ris­tö ja ‑mai­se­ma, joi­ta kan­nat­taa vaa­lia. Lähiym­pä­ris­tö tuo hyvin­voin­tia ja kat­se­le­mal­la sitä uusin sil­min voi saa­da lisää intoa myös oma­toi­mi­seen liikkumiseen.

Oona Pesä­maa hur­ja­na Illin kak­ko­sel­la — Han­nu Nie­me­läl­le vitonen

Joka­per­jan­tai­set Illin­juok­sut on kuin päät­ty­mä­tön näy­tel­mä. Ei mikään Salk­ka­rit tai Kau­niit ja Roh­keat, jois­sa juo­ni­tel­laan ja juo­nen kään­teet ovat epä­us­kot­ta­via. Illin kir­kon­pen­kin roo­li­tus on pää­osin sama illas­ta toi­seen. Välil­lä pii­pah­taa pai­kal­la uusia sivuo­san esit­tä­jiä. Replii­kit ovat vivah­teik­kaam­pia kuin Aki Kau­ris­mäel­lä. Tyy­li­la­ji­kin on eri. Replii­keis­sä tois­tu­vat osit­tain samat asiat, kun puhe on illan juok­suis­ta. Muu­ten syleil­lään maa­il­maa. Lähes käsin kos­ke­tel­ta­vaa on kai­kis­ta näky­vä hyvän­tuu­li­suus. Direk­to­raa­tin Ari nimit­ti sitä ihan aiheel­li­ses­ti yhtei­söl­li­syy­dek­si. Se ilme­nee niin jär­jes­tä­jien, juok­si­joi­den kuin kat­so­jien­kin välil­lä. Kukin pois­tuu illan päät­teek­si tahol­leen hyväl­lä tuu­lel­la. Kyse on mitä suu­rim­mas­sa mää­rin myös hyvin­voin­nis­ta. Se syn­tyy pai­kal­la ole­vien kes­ken ilman suun­ni­tel­mia, kokouk­sia, semi­naa­re­ja tai tiekarttaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Digi­hy­vin­voin­tia etsimässä

Digi­hy­vin­voin­tim­me tasa­pai­noi­lee tek­no­lo­gian käy­tön ja hyvin­voin­nin välil­lä. Digi on meil­lä muka­na kai­kes­sa — se on mm. vuo­ro­vai­ku­tus­ta, har­ras­ta­mis­ta, opis­ke­lua, talou­del­lis­ten asioi­den hoi­ta­mis­ta ja hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mis­ta — ja yhä isom­pi osa entis­tä useam­man työ­tä. Digi­pal­ve­lut kehit­ty­vät parem­paan suun­taan, mut­ta kenel­lä tahan­sa voi olla vai­keuk­sia pysyä muka­na muutoksissa.