Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään ystäväkurssi

Punai­nen Ris­ti lie­vit­tää yksi­näi­syyt­tä kou­lut­ta­mal­la ja välit­tä­mäl­lä ystä­viä toi­sen ihmi­sen seu­raa kai­paa­vil­le. Ystä­vät tapaa­vat toi­si­aan ja viet­tä­vät aikaa heil­le itsel­leen sopi­val­la taval­la. Ystä­vän kans­sa voi jutel­la, kah­vi­tel­la, ulkoil­la tms. SPR-ystä­vä voi myös vie­rail­la palvelutaloissa.

Hau­ki­pu­taan SPR-kirp­pik­sel­lä pide­tään ystä­vä­kurs­si tors­tai­na 28.9.2023 klo 17.30–20.30. Kurs­si on tar­koi­tet­tu ystä­vä­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neil­le tai ker­tauk­se­na toi­min­nas­sa jo muka­na oleville.

Kurs­sin jäl­keen voi päät­tää vapaas­ti, läh­tee­kö ystä­vä­toi­min­taan mukaan.

Kurs­sil­le voi ilmoit­tau­tua netin kaut­ta https://oma.punainenristi.fi/event/23417 tai ilmoit­ta­mal­la SPR-kirp­pik­sel­le (p. 0413178250) nimen­sä ja puhelinnumeronsa.