Toi­mit­ta­jal­ta: Joko nyt on se oikea hetki?

Kuraa voi sataa nis­kaan, mut­ta mie­les­tä­ni nyt on oikea aika päät­tää tur­kis­tar­hauk­sen lopet­ta­mi­ses­ta Suo­mes­sa. Edus­kun­ta saa käsi­tel­tä­väk­seen liki 95 000 suo­ma­lai­sen alle­kir­joit­ta­man kan­sa­lais­aloit­teen: Tur­kis­tar­haus his­to­ri­aan – Oikeu­den­mu­kai­nen siir­ty­mä tur­kis­tar­hat­to­maan Suo­meen. Aloit­teen ete­ne­mi­seen vaa­di­tut 50 000 nimeä tuli kokoon paris­sa päivässä.

Tur­kis­tar­haus nousi tape­til­le lin­tuinfluens­sae­pi­de­mian ja sen leviä­mi­sen pelos­sa. Tämä ei ole kui­ten­kaan ainoa syy sii­hen, että tur­kis­tuo­tan­toon halu­taan puut­tua. Tur­kis­tar­ho­jen eläi­met jou­tu­vat viet­tä­mään elä­män­sä epäeet­ti­ses­ti pie­nis­sä, virik­keet­tö­mis­sä ja verk­ko­poh­jai­sis­sa häkeis­sä, jot­ka estä­vät lähes kai­ken laji­tyy­pil­li­sen toiminnan.

Tur­kis­tar­haus on kiel­let­ty tai sitä on rajoi­tet­tu 30 Euroo­pan maas­sa. Vähi­ten rajoit­tei­ta on Itä-Euroo­pan mais­sa. Herää kysy­mys, mis­sä rin­ta­mas­sa me haluam­me olla?

Näyt­tää toden­nä­köi­sel­tä, että kan­sa­lais­aloit­teen taak­se ei saa­da 101 kan­san­edus­ta­jaa, mikä vaa­dit­tai­siin lain­val­mis­te­lun käyn­nis­tä­mi­seen. Perus­te­lui­na on jo kuul­tu, että meil­lä on elin­kei­non har­joit­ta­mi­sen vapaus, tur­kis­tar­haus työl­lis­tää ja tuo veroeu­ro­ja. Kan­san­ta­lou­del­le alal­la ei ole kui­ten­kaan rat­kai­se­vaa merkitystä.

Ymmär­rän, että tur­kis­tar­haa­jat toi­mi­vat lain mukaan ja teke­vät par­haan­sa, mut­ta maa­il­ma muut­tuu ja raken­ne­muu­tos koh­taa alaa kuin alaa. Tukea ja toi­mia val­tio­val­lan tahol­ta tähän­kin siir­ty­mään tarvitaan.

Suo­men tur­kik­sis­ta val­tao­sa vie­dään luk­sus­tuot­tei­na ulko­mail­le, joten ei ole mer­ki­tys­tä, vaik­ka me kaik­ki suo­ma­lai­set äänes­täi­sim­me jaloil­lam­me emme­kä osta tur­kis­tuot­tei­ta. Tur­kis­tar­hauk­sen puo­lus­ta­mi­seen ei kel­paa seli­tyk­sek­si mie­les­tä­ni myös­kään se, että tuo­tan­to siir­tyy mai­hin, mis­sä tar­hauso­lot ovat hei­kom­mat. Emme­hän lope­ta ilmas­ton­muu­tok­sen vas­tai­sia toi­mia­kaan, vaik­ka tie­däm­me, että jos­sa­kin vähät väli­te­tään ympä­ris­tös­tä, pääs­töis­tä ja kan­sain­vä­li­sis­tä sopimuksista.

auli.haapala(at)rantapohja.fi