Koi­ra­met­säs­sä saa seik­kail­la myös ilman karvakaveria

Shetlanninlammaskoirat Pablo ja Diego ovat saaneet toimia koirametsä Hiisin testaajina omistajansa ja koiramentän toisen perustajan Tiina Ikäheimon kanssa.Shetlanninlammaskoirat Pablo ja Diego ovat saaneet toimia koirametsä Hiisin testaajina omistajansa ja koirametsän toisen perustajan Tiina Ikäheimon kanssa.

Myös Iis­tä löy­tyy nyt uuden­kar­hea koi­ra­met­sä. Koi­ra­met­sä Hii­si on noin kuu­den heh­taa­rin kokoi­nen, moni­puo­li­nen ja koko­naan aidat­tu koi­ra­met­sä, joka löy­tyy Iin Pik­ku-Konin saaresta.

Koi­ra­met­sä Hii­sin taka­na ovat Mat­ti Kurt­ti­la ja Tii­na Ikä­hei­mo. Kurt­ti­la ker­too, että aja­tus Iin omas­ta koi­ra­met­säs­tä on kyte­nyt hänen mie­les­sään jo pidem­män aikaa.

– Tämän vuo­den alus­sa aja­tuk­ses­ta ei pääs­syt enää mil­lään taval­la irti, joten toi­meen oli ryh­dyt­tä­vä, nau­raa Kurttila.

– Olem­me myös seu­ran­neet alaa pit­kään ja pan­neet mer­kil­le, että tämän­kal­tai­nen yri­tys­toi­min­ta on lisään­ty­mäs­sä ympä­ri Suo­men. Kysyn­tää siis sel­keäs­ti on – monet ihmi­set halua­vat ulkoil­la koi­rien­sa kans­sa rau­has­sa ja tree­na­ta koi­ri­aan tavoit­teel­li­sem­min rau­hal­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä, täy­den­tää Ikäheimo.

Kurt­ti­la ja Ikä­hei­mo muis­tut­ta­vat, että met­sä on koi­ral­le luon­tai­nen ympä­ris­tö, ja koi­ra­met­säs­sä lem­mi­kin irti­pi­to onnis­tuu vuo­den ympä­ri myös kiin­ni­pi­toai­ka­na. Tämä pal­ve­lee eri­tyi­ses­ti met­säs­tys­koi­ria ja nii­den omis­ta­jia met­säs­tys­kau­den ulkopuolella.

– Sii­nä mie­les­sä­hän täs­sä oli myös oma leh­mä ojas­sa, hymyi­lee itse­kin met­säs­tys­koi­ran omis­ta­va Kurttila.

Kuu­den heh­taa­rin kokoi­nen koi­ra­met­sä on lähia­lu­een suu­rin. Met­sään mah­tuu moni­puo­li­ses­ti eri­lais­ta maas­toa, ja met­sän toi­ses­ta reu­nas­ta löy­tyy myös kak­si lampea.

– Halusim­me säi­lyt­tää lam­met osa­na koi­ra­met­sää, ja haim­me sii­hen ELY-kes­kuk­sel­ta puol­ta­van lausun­non. Lam­pien avul­la met­säs­sä voi har­joit­taa esi­mer­kik­si nou­ta­via koi­ria, Kurt­ti­la kertoo.

Koi­ra­met­sän voi kier­tää ympä­ri tasoi­tet­tua kul­ku­väy­lää pit­kin, ja Kurt­ti­la ker­too, että väy­lä on tar­koi­tus pitää avoi­me­na ympä­ri vuo­den. Met­säs­sä kul­kee myös mui­ta pol­ku­ja, ja kos­teik­koa­lu­eel­ta löy­tyy pitkospuita.

Met­sän kes­ki­vai­heil­la sijait­see rei­lun kokoi­nen kota tuli­si­joi­neen ja latoi­neen. Vii­me vii­kol­la kodan lähel­le val­mis­tui myös ulkohuussi.

– Haluai­sim­me, että Koi­ra­met­sän lisäk­si tämä alue toi­mi­si hie­no­na lähi­mat­kai­lu­paik­ka­na tääl­lä Iis­sä. Tän­ne voi tul­la myös ilman koi­ria ret­kei­le­mään, ja laa­vus­sa voi vaik­ka yöpyä. Alue voi­si pal­vel­la esi­mer­kik­si eri­lai­sia har­ras­te­ryh­miä, Ikä­hei­mo kertoo.

– Koi­ran omis­ta­mi­nen ei ole edel­ly­tys sil­le, että tän­ne voi tul­la naut­ti­maan omas­ta rau­has­ta ja luon­non hil­jai­suu­des­ta, Kurt­ti­la täydentää.

Kurt­ti­la ja Ikä­hei­mo ovat myös poh­ti­neet alu­een tal­vi­käy­tön tehos­ta­mis­ta, ja miet­ti­neet, voi­si­ko alu­eel­le ajaa tal­vel­la pie­nen ladun hiih­don ystä­viä ilostuttamaan.

– Otam­me mie­lel­läm­me myös kehi­ty­si­deoi­ta vas­taan kävi­jöil­tä, kun­han met­sä saa­daan avat­tua ihmisille.

Koi­ra­met­sä Hii­sin ajan­va­raus on tar­koi­tus saa­da avat­tua lähiai­koi­na, ja oman met­sä­vuo­ron­sa voi vara­ta koi­ra­met­sän verk­ko­si­vuil­ta. Ikä­hei­mo ker­too, että syys­kuun lopus­sa koi­ra­met­sään on tar­koi­tus jär­jes­tää myös avoi­mien ovien päi­vä, johon kut­su­taan mukaan kaik­ki alu­een raken­ta­mi­ses­sa muka­na olleet sekä met­sän toi­min­nas­ta kiinnostuneet.

Ylei­sen tur­val­li­suu­den takaa­mi­sek­si avoi­mia ovia vie­te­tään kui­ten­kin mie­lui­ten ainoas­taan ihmis­vie­rai­den kesken.

– Aja­tuk­se­na on, että he, joil­le koi­ra­met­sä­toi­min­ta on uut­ta, voi­vat tul­la mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä tutus­tu­maan met­sään ja kuu­le­maan sen käy­tös­tä. Samal­la kävi­jöi­den kes­ken voi herä­tä innos­tus ret­kei­lyä koh­taan, Ikä­hei­mo sanoo.