Teks­ta­rit 12.9.

Pitää­kö olla huo­lis­saan? Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa ja kylil­lä­kin teh­dään pal­jon ilki­val­taa. Tihu­työn koh­tee­na ovat leik­ki­puis­tot, bus­si­py­sä­kit ja ros­ka-astiat. Oviin kopu­tel­laan yöl­lä. Ase­ma­ky­län laa­vu ja nuo­tio­paik­ka on ollut jat­ku­van ilki­val­lan koh­tee­na. Taan­noin oli tape­til­la aja­tus: Koko kylä kas­vat­taa. Miten tähän ilmi­öön voi­tai­siin nyt puut­tua? — Surul­li­se­na seurannut

Kävin puo­lu­kas­sa 5.9 Jätin met­sään mar­jan­poi­mis­ha­ra­van ja pön­tön seu­raa­vaa päi­vää varten,ettei tar­vit­se kul­jet­taa edestakaisin.Menin mar­jaan seu­raa­va­na päivänä,eiköhän mar­ja­ha­ra­va oli viety,pönttö oli jätetty.Sain lap­sil­ta aikoi­naan joululahjaksi.Kyseiset väli­neet oli val­mis­tet­tu käsi­työ­nä Suomussalmella.Haravassa kylt­ti A.Heikkinen.Olisito ystä­väl­li­nen ja palaut­ta­sit samaan paikkaan.Niitä ei oltu hylät­ty jos ajat­te­lit niin.Ovat olleet hen­ki­rei­kä saa­dak­seen ansai­ta rahaa, kai­ken kal­lis­tues­sa. — Pol­vi­vai­vai­nen eläkeläismummu.

Kii­tos Iin kun­nal­le, pää­tök­ses­tä teh­dä vii­mein­kin kun­non asfalt­ti Ala­ran­nal­le Pik­ku­mö­kin­tiel­le. Mikä­pä täs­sä nyt on ajel­la uudel­la ja hyväl­lä tiel­lä. — Val­koi­sen talon asukit

Naak­ko­ja ei enää Iis­sä. — Lintuinfluenssa

Iso kii­tos Iin Kärk­käi­sel­le ja yhteis­työ­ta­hoil­le fris­bee­gol­fin Kärk­käi­nen open tapah­tu­mas­ta! Kil­pai­li­jan näkö­kul­mas­ta en osaa kuvi­tel­la suju­vam­pia jär­jes­te­ly­jä. Lii­ken­tee­noh­jaus, opas­tus ja puit­teet oli­vat paras­ta A‑luokkaa. Iin uusi seu­ra Ii Disc­golf oli raken­ta­nut radan ihan mint­tiin! Osal­lis­tu­jil­le jaet­tiin Kärk­käi­sen run­sas pelaa­ja­pa­ket­ti. Ystä­väl­li­set Lion­sit tar­joi­li­vat mehua ja mak­ka­raa. Kai­ken kruu­na­si upea aurin­koi­nen sää ja T‑paitakeli. Toi­vot­ta­vas­ti täs­tä tulee perin­ne! — Tyy­ty­väi­nen fribaaja

Kii­tos nimi­mer­kil­le Vaa­ku­na! Hyvä aloi­te kes­kus­te­lul­le, idea­han on lois­ta­va. Simos­sa ja Olha­van alu­eel­la on muh­keat tuu­li­voi­ma­va­ras­tot ja Luo­la-Aavan aluel­le suun­nit­teil­la 220 ha alue aurin­ko­voi­ma­loi­ta. Yliol­ha­vas­sa on vah­vo­ja, jopa kan­sain­vä­li­siä yrit­tä­jiä ja uusia nousee,on poliit­tis­ta osaa­mis­ta nuo­rem­mas­sa pol­ves­sa­kin, pis­te­tään neu­vot­te­lut vireil­le ja kat­se poh­joi­sen suun­taan. Neu­vot­te­lut pääl­le uudes­ta kun­ta­lii­tok­ses­ta, työ­paik­ko­ja on Kemiin ja Tor­nion suun­taan eikä Rova­nie­mi­kään niin hir­mu kau­ka­na ole, saa­tais omaan käyt­töön säh­kön tuo­ta­non hyö­dyt, nyt ne tuo­tot vetää Ii, mut­ta mel­tä nyl­je­tään hyö­ty vas­ti­neet­ta. Täl­lä alu­eel­la olis jo hui­kea mää­rä säh­kö­tuo­tan­toa takuu­mie­hek­si. Iin kun­ta Olha­vas­ta poik­ki ja kään­nös koh­ti poh­jois­ta! — Kauris