Hävik­ki­ruo­ka on paras­ta edelleen

Hau­ki­pu­taa­lai­sia nuo­ria äite­jä lap­si­neen kokoon­tuu tors­tai­sin Loma­ko­ti Onne­lan per­he­päi­vään. Päi­vän ohjel­maan kuu­luu myös ruo­kai­lu, jos­sa tar­joil­laan Prik­ka kier­toon ‑hank­keen puit­teis­sa toi­mi­te­tus­ta hävik­ki­ruu­as­ta Onne­lan keit­tiös­sä val­mis­tet­tu­ja ate­rioi­ta. Per­he­päi­vän osal­lis­tu­jil­le ate­ria on ilmai­nen, kuten myös tors­tai­sin Onne­las­sa ruo­kai­le­mas­sa käy­vil­le yksin asu­vil­le ikäihmisille.


Uusia tuu­lia Kui­va­nie­men Kievarissa

Kui­va­nie­men Kie­va­ri on alku­vuo­den aika­na kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa vaih­ta­nut omis­ta­jaa ja yrit­tä­jää. Kie­va­rin tuo­re omis­ta­ja Han­ne­le Kos­ke­lai­nen ava­si uudis­te­tun Kui­va­nie­men Kie­va­rin ovet vii­me perjantaina.


Toi­mit­ta­jal­ta: Itku ei auta sähkömarkkinoilla

Mei­tä suo­ma­lai­sia on ehdit­ty jo moneen ottee­seen kii­tel­lä onnis­tu­nees­ta säh­kön­sääs­tös­tä. Meis­tä kulut­ta­jis­ta onkin kuo­riu­tu­nut kan­ta­pään kaut­ta mel­koi­sia säh­kö­asian­tun­ti­joi­ta, oli­pa sit­ten kyse eri läm­mi­tys­muo­to­jen ver­tai­lus­ta tai nik­seis­tä, miten vähen­tää kulutusta.

Sano­taan, että itku ei auta mark­ki­noil­la, eikä näy­tä tep­si­vän säh­kö­mark­ki­noil­la­kaan. Pon­nis­te­luis­ta huo­li­mat­ta karu totuus pal­jas­tuu, kun aiem­paan ver­rat­tu­na monin­ker­tai­nen säh­kö­las­ku tup­sah­taa mak­suun. Kulut­ta­jil­le sor­va­taan eri­lai­sia tuki­muo­to­ja, hyvä niin, kun­han niis­tä pää­si­si vain jyväl­le. Sel­ko­kie­li­siä neu­vo­ja tar­vi­taan. Oli­si­ko täs­sä tilaus­ta jon­kin­lais­ten neu­vo­nan­ta­jien pestaamiseen?


Suku­tut­ki­mus: Iin Pirt­ti­tör­män Poril­ta ja Nis­ka­las­ta Amerikkaan

Iita Nis­ka­la läk­si Iin Pirt­ti­tör­mäl­tä Ame­ri­kan maa­han 18-vuo­ti­aa­na, mat­kus­ti Liver­poo­liin mis­sä astui Bri­tan­nic ‑lai­vaan, jol­la ei täl­lä ker­taa ollut kuin kak­si muu­ta suo­ma­lais­ta mat­kus­ta­jaa, ja saa­pui New Yor­kiin hei­nä­kuun 27. päi­vä­nä 1894. Mat­kus­ta­ja­luet­te­los­sa amma­tik­seen on mer­kit­ty­nä ”keh­rää­jä”. Iita-nimi muok­kau­tui heti hel­pom­min pai­kal­li­seen suu­hun sovel­tu­vak­si Ida-nimek­si, joka Ame­ri­kas­sa lausu­taan tie­ten­kin ”Aida”.


Edus­kun­ta­vaa­lit 2023: Jalat syväl­lä Poh­jois-Poh­jan­maan mullissa

Vii­me sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la kokoon­nut­tiin kuu­le­maan edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Olga Oinas-Panu­man aja­tuk­sia ja kes­kus­te­le­maan aiheis­ta, jot­ka hän haluai­si nos­taa esil­le mah­dol­li­sel­la kau­del­laan Arka­dian­mäel­lä. Pai­kal­la oli­vat Olgaa tuke­mas­sa pai­kal­li­set poli­tii­kan kon­ka­rit, Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa ja Samu­li Poh­ja­mo. Olga ker­toi ihmis­ten pariin jal­kau­tu­mi­sen ole­van hänel­le eri­tyi­sen tärkeää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­joi­sen kan­san­edus­ta­jat töi­hin poh­joi­sen puolesta!

Poh­jois-Suo­men stra­te­gi­nen ase­ma vah­vis­tuu mer­kit­tä­väs­ti ener­gia­ta­lou­den ja NATO:n sii­vit­tä­mä­nä. Uuden glo­baa­lin ase­tel­man vuok­si on var­mis­tet­ta­va panos­tuk­set koko val­ta­kun­nan kan­nal­ta kes­kei­siin infra­hank­kei­siin pohjoisessa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 3

Lot­to: 9, 12, 13, 25, 26, 36, 40. Lisä­nu­me­ro 29, plus­nu­me­ro 20.

Voit­to­luok­ka: 7 oikein 1 kpl 11 000 000 €, 6+1 96 814,76 € , 6 oikein 3 033,04 € , 5 oikein 70,50 €, 4 oikein 10 €, 3+1 oikein 2 €, plus oikein -.


Lipas kiin­ni­tä – lataa – saa ampua

Iin Reser­vi­läi­set ry:n jäse­nil­leen jär­jes­tä­mä asei­den esit­te­ly- ja ammun­ta­ta­pah­tu­ma nousi erit­täin suo­si­tuk­si. Osal­lis­tu­jia ilmoit­tau­tui niin run­saas­ti, että hei­dät jou­dut­tiin jaka­maan kah­teen ryh­mään, muu­toin oli­si­vat oman ampu­ma­vuo­ron odo­tusa­jat veny­neet liiaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poo­ki­tans­sit Kui­va­nie­mel­lä veti­vät salin täyteen

Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­te­tyt Poo­ki­tans­sit veti­vät puo­leen­sa yli 200 tans­sin har­ras­ta­jaa lähel­tä ja kau­kaa vii­me per­jan­tai­na. Radio Poo­kin tun­ne­tut juon­ta­jat Ari Ket­tu­kan­gas ja Joo­nas Hepo­la juon­si­vat suo­raa tans­si­lä­he­tys­tä pai­kan pääl­tä nuorisoseuralta.