Uusia tuu­lia Kui­va­nie­men Kievarissa

Kui­va­nie­men Kie­va­ri on alku­vuo­den aika­na kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa vaih­ta­nut omis­ta­jaa ja yrit­tä­jää. Kie­va­rin tuo­re omis­ta­ja Han­ne­le Kos­ke­lai­nen ava­si uudis­te­tun Kui­va­nie­men Kie­va­rin ovet vii­me perjantaina.


Hävik­ki­ruo­ka on paras­ta edelleen

Hau­ki­pu­taa­lai­sia nuo­ria äite­jä lap­si­neen kokoon­tuu tors­tai­sin Loma­ko­ti Onne­lan per­he­päi­vään. Päi­vän ohjel­maan kuu­luu myös ruo­kai­lu, jos­sa tar­joil­laan Prik­ka kier­toon ‑hank­keen puit­teis­sa toi­mi­te­tus­ta hävik­ki­ruu­as­ta Onne­lan keit­tiös­sä val­mis­tet­tu­ja ate­rioi­ta. Per­he­päi­vän osal­lis­tu­jil­le ate­ria on ilmai­nen, kuten myös tors­tai­sin Onne­las­sa ruo­kai­le­mas­sa käy­vil­le yksin asu­vil­le ikäihmisille.


Suku­tut­ki­mus: Iin Pirt­ti­tör­män Poril­ta ja Nis­ka­las­ta Amerikkaan

Iita Nis­ka­la läk­si Iin Pirt­ti­tör­mäl­tä Ame­ri­kan maa­han 18-vuo­ti­aa­na, mat­kus­ti Liver­poo­liin mis­sä astui Bri­tan­nic ‑lai­vaan, jol­la ei täl­lä ker­taa ollut kuin kak­si muu­ta suo­ma­lais­ta mat­kus­ta­jaa, ja saa­pui New Yor­kiin hei­nä­kuun 27. päi­vä­nä 1894. Mat­kus­ta­ja­luet­te­los­sa amma­tik­seen on mer­kit­ty­nä ”keh­rää­jä”. Iita-nimi muok­kau­tui heti hel­pom­min pai­kal­li­seen suu­hun sovel­tu­vak­si Ida-nimek­si, joka Ame­ri­kas­sa lausu­taan tie­ten­kin ”Aida”.


Toi­mit­ta­jal­ta: Itku ei auta sähkömarkkinoilla

Mei­tä suo­ma­lai­sia on ehdit­ty jo moneen ottee­seen kii­tel­lä onnis­tu­nees­ta säh­kön­sääs­tös­tä. Meis­tä kulut­ta­jis­ta onkin kuo­riu­tu­nut kan­ta­pään kaut­ta mel­koi­sia säh­kö­asian­tun­ti­joi­ta, oli­pa sit­ten kyse eri läm­mi­tys­muo­to­jen ver­tai­lus­ta tai nik­seis­tä, miten vähen­tää kulutusta.

Sano­taan, että itku ei auta mark­ki­noil­la, eikä näy­tä tep­si­vän säh­kö­mark­ki­noil­la­kaan. Pon­nis­te­luis­ta huo­li­mat­ta karu totuus pal­jas­tuu, kun aiem­paan ver­rat­tu­na monin­ker­tai­nen säh­kö­las­ku tup­sah­taa mak­suun. Kulut­ta­jil­le sor­va­taan eri­lai­sia tuki­muo­to­ja, hyvä niin, kun­han niis­tä pää­si­si vain jyväl­le. Sel­ko­kie­li­siä neu­vo­ja tar­vi­taan. Oli­si­ko täs­sä tilaus­ta jon­kin­lais­ten neu­vo­nan­ta­jien pestaamiseen?


Kol­jun majan las­kun­mak­suis­ta selvitään

Kol­jun majaa yllä­pi­tä­vä Halo­sen­lah­den kyläyh­dis­tys jou­tui vai­kean pai­kan eteen säh­kön hin­nan nous­tua rajus­ti ja yli kyläyh­dis­tyk­sen kan­to­ky­vyn. Kyläyh­dis­tys päät­ti luo­pua majan hal­lin­noin­nis­ta vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä. Vuo­kra­so­pi­mus, joka oli­si jat­ku­nut vuo­teen 2024 saak­ka, saa­tiin puret­tua Oulun kau­pun­gin kanssa. 


Pois­to­teks­tii­li kier­toon Iissä

Kier­to­kaa­ri on aloit­ta­nut pois­to­teks­tii­lin keräyk­sen Iis­sä. Keräys­paik­ka­na toi­mii Las­ten­vaat­tei­den Second Hand Shop Mii­ma, jon­ne on tuo­tu teks­tii­lin keräysrullakoita.


Työ­pa­jas­sa etsi­tään valo­ku­van reseptiä

Iin kan­sa­lais­opis­to ja tai­de­kou­lu jär­jes­tää tule­va­na lau­an­tai­na mak­sut­to­man työ­pa­jan valo­ku­vauk­sen har­ras­ta­jil­le. Valo­ku­van resep­ti ‑nimi­ses­sä työ­pa­jas­sa pereh­dy­tään valo­ku­van mat­kaan ideas­ta val­miik­si kuvaksi.


Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoa­su uudistui

Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don ulkoa­su on uudis­tet­tu. Uusi ulkoa­su on yhden­mu­kai­nen Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Poh­teen brän­din kans­sa. Oulun­kaa­ren Oma­hoi­don verk­ko-osoi­te pysyy kui­ten­kin sama­na kuin aiemminkin.